ابعاد سرمایه اجتماعی از دیدگاه بوردیو، سرمایه اجتماعی از دیدگاه بوردیو

2-2-15) چارچوبی برای ارزیابی سرمایه اجتماعی سازمان
تاکنون مقیاس های مختلفی توسط پژوهشگران برای اندازه گیری سرمایه اجتماعی مورد استفاده واقع شده اند. در مدل سرمایه اجتماعی کلمن (1988) شاخص های پیشرفت تحصیلی خردسالان شامل ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی می شود. در ابعاد فردی و خانواده این شاخص ها شامل وجهه اجتماعی و اقتصادی قومیت، تعداد خواهر یا برادر، تعداد جابجایی های مسکونی، اینکه کودک در قبل از شروع مدرسه کارکرده یا خیر، انتظار مادر از پیشرفت تحصیلی کودک، سطح ارتباطات کودکان و والدین درباره مسائل شخصی و اینکه آیا هم پدر و هم مادر در خانه حضور دارند یا خیر می شود.
هال (1999) نیز بر شبکه های اجتماعی (رسمی و غیر رسمی) و همچنین بر هنجارهای اعتماد اجتماعی که بطور وسیع مرتبط با چنین شبکه هایی هستند تمرکز دارد.
مقیاس پاتنم (1995) مبتنی بر دو دسته از عوامل شامل اثر بخشی دولت در فراهم ساختن دامنه وسیعی از خدمات(تامین مسکن، مهد کودک ها و کلینیک های سلامت خانواده) و پاسخگویی شان نسبت به سئوالات تلفنی و کتبی(پستی) و نیز کیفیت سوابق قانونگذاری شان است. برای اندازه گیری مشارکت مردم در زندگی اجتماعی، پاتنم شاخصی را برای قوت جامعه شهری مبتنی بر درصد جمعیت رای گیری در همه پرسی، خوانندگان روزنامه و تعداد انجمن های داوطلبانه، فعالیتهای فرهنگی و ورزشی به ازاء هر نفر تدوین کرد.
پاتنم (2000) بحث می کند که سرمایه اجتماعی به عنوان یک مجموعه از منابع که ریشه در روابط دارند، دارای ویژگیهای بسیار مختلفی است که شناسایی ابعاد آن یک اولویت تحقیقی است.
بر این اساس ناهاپیت و گوشال (1998) با رویکرد سازمانی جنبه های مختلف سرمایه اجتماعی را در سه طبقه جای می دهند: ساختاری، رابطه ای و شناختی. آنها بحث می کنند که اگرچه این سه بعد را می توان به صورت جداگانه تحلیل کرد ، لکن در حقیقت بسیاری ازآنها روابط متقابل زیادی با هم دارند.
2-2-16) عناصر و ابعاد سرمایه اجتماعی
2-2-16-1) ابعاد سرمایه اجتماعی از دیدگاه بوردیو به صورت زیر می باشد:
1) اندازه گروه یا شبکه
2) حجم سرمایه‌ای که هر کدام از اعضای شبکه دارای آن هستند.
2-2-16-2)کلمن، سه بعد زیر را برای سرمایه اجتماعی در نظر می‌گیرد :
1) تعهدات، انتظارات و اعتماد متقابل؛
2) کانال‌های ارتباطی؛
3) هنجارها و ضمانت‌های اجرایی مؤثر (Bolino et al, 2002).
2-2-16-3) ابعاد سرمایه اجتماعی از دیدگاه گروه «کندی» در دانشگاه ‌هاروارد:
این گروه مطالعاتی، ابعاد زیر را مورد شناسایی قرار دادند :
1) اعتماد
1-1 ) اعتماد اجتماعی: محور اصلی سرمایه اجتماعی، پاسخ به این سؤال است که آیا شما به سایر افراد اعتماد دارید؟
1-2) اعتماد میان نژادهای مختلف: این بعد به این امر می پردازد که تا چه حد به افرادی از نژادهای دیگر اعتماد دارید .
2) مشارکت سیاسی
2-1) مشارکت سیاسی عادی: این نوع مشارکت را می‌توان از تعداد افراد رأی دهنده، میزان مطالعه و حجم خرید روزنامه، اطلاعات شهروندان از مسائل سیاسی و مانند آنها، مورد اندازه‌گیری قرار داد.