متغیر وابسته ما در این پژوهش عملکرد بازاریابی در نظر گرفته شده است.
1-9-روش تحقیق :
تحقیق مورد نظر از حیث هدف یک تحقیق کاربردی و از حیث روش شناختی از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی است . این تحقیق از این جهت یک تحقیق توصیفی است که به توصیف جزء به جزء یک موقعیت و تحلیل متغییرها و همچنین به بررسی میزان رابطه میان متغیرها می پردازد.
1-10-قلمرو تحقیق
1-10-1-قلمرو موضوعی :
تحقیق حاضر که مورد بررسی قرار گرفته، دربرگیرنده ابعاد مدیریت کیفیت جامع که شامل مدیریت اقتضایی، استراتژی ارتباطات قوی با مشتریان، استراتژی اخلاق‌مداری و آموزش کارکنان شرکت می‌باشد و همچنین خصوصیات خاص بازاریابی در شرکت را مورد بررسی قرار خواهد داد.
1-10-2-قلمرو زمانی :
قلمرو زمانی پژوهش مورد نظر از ابتدای زمستان 1392 تا اواسط بهار سال 1393 می‌باشد.
1-10-3-قلمرو مکانی :
کارخانجات نورد و لوله صفا می‌باشد که محصولات آن لوله‌های فولادی در اندازه‌های متفاوت و نیز دارای توانایی پوشش آن‌ها می‌باشد.
1-11-تعاریف اصطلاحات و عملیاتی متغیرها
مدیریت کیفیت جامع :
مدیریت کیفیت جامع ساختار نظام یافته‌ای است که بر بهبود مستمر کلیه فعالیت‌های درونی یک سازمان تأکید می‌کند. هدف نهایی مدیریت کیفیت جامع، بهبود کیفیت محصولات و خدمات از طریق بهبود منابع انسانی، فرآیندها و تجهیزات موجود و به موازات آن کاهش هزینه‌های حوزه عملیاتی است. مدیریت کیفیت جامع اعتقاد دارد که خدمات و تولیدات، همواره با کیفیتی بهتر در دسترس مشتریان درونی و بیرونی سازمان گذاشته شود و بر آن است که با در نظر گرفتن بازخورد از همین مشتریان، مشخصات کیفی تولید یا خدمتی را تعیین کند.
بازاریابی :
بازاریابی به عنوان فرآیندی مدیریتی ـ اجتماعی تعریف می‌شود که به وسیله آن افراد و گروه‌ها از طریق تولید و مبادله کالا با یکدیگر، به امر تأمین نیازها و خواسته‌های خود اقدام می‌کنند.
مدیریت بازاریابی :
مدیریت بازاریابی عبارت است از، تجزیه و تحلیل، طرح‌ریزی، اجرا و کنترل برنامه‌های تعیین شده برای فراهم آوردن مبادلات مطلوب با بازارهای مورد نظر به منظور دستیابی به هدف‌های سازمان می‌باشد.
تحقیقات بازاریابی :
طراحی، گردآوری، تجزیه و تحلیل و گزارش داده‌های مرتبط با یک مسأله بخصوص بازاریابی که یک شرکت با آن روبرو است را تحقیقات بازاریابی می‌گویند.
عملکرد بازاریابی :
بر طبق تعریف، عملکرد بازاریابی با هدف یکسان، مسئول شناسایی نیازهای مشتریان است. همه باید در فرآیند تشخیص و معرفی نیازهای مشتریان و اینکه چگونه این نیازها به صورت موثر برآورده شوند سهیم باشند.
مفهوم رضایت مشتری :
رضایت مشتری از جمله اقدامات داخلی سازمان‌ها محسوب می‌شود که نمود جهت‌گیری آن‌ها به سمت ارضای خواسته‌های مشتری است و جهت ارتقای کیفیت محصولات و خدمات را نشان می‌دهد.
فصل دوم
مبانی نظری تحقیق
(ادبیات و پیشینه تحقیق)