ابعاد کارآفرینی سازمانی، رفتار کارآفرینانه

خود، مشریان و حمایت کنندگان
رابطه با دیگران
سلسله مراتب به عنوان مبنایی برای ارتباط
معامله گری درون سلسله مراتب
راترفولد و هالت کارآفرینی سازمانی را شامل سه رکن فرآیندها، بستر سازمان، و ویژگی‌های افراد می‌دانند. فرآیندها بوسیله رهبران تسهیل می‌شود، که شامل استراتژی‌های رهبران در جهت افزایش رفتار کارآفرینانه است. بستر سازمان شامل موقعیت هایی است که نوسازی استراتژیک را در جهت اشاعه کارآفرینی سازمانی تسهیل می‌کند. ویژگی‌های افراد شامل مهارتها، توانایی‌ها و نگرش‌های کارکنان در جهت کارآفرینی است. (Rutherford & Holt, 2007)
دررابطهباابعادکارآفرینیسازمانیپژوهش‌هایزیادیصورتگرفتهکهدر ادامه بهآن‌هااشارهمی‌شود. دریکیازپژوهش‌هابهچهاربعدکارآفرینیسازمانیاشارهشدهاستکهشامل : بازسازیمستمر،نوسازی سازمانی،نوسازیراهبردیوتغییرقلمرو میباشد(Miles & Covin, 2002).
از نظر برخی محققین، کارآفرینی سازمانی دارای ابعاد مخاطره‌پذیری مرتبط با کسب و کارهای جدید، نوآور بودن، نوسازیو بیش‌فعالییا پیش‌نگریمی‌باشد. از نظر گاث و گینزبرگ (1990) نیز کارآفرینی سازمانی به فرآیند نوسازی سازمانی اشاره داشته و مرتبط با دو پدیدهمتمایز ولی مرتبط با یکدیگر می‌باشد: فعالیت‌های نوآورانه و مخاطره‌پذیری سازمانی وفعالیت‌های نوسازی سازمان برای ارتقای توانمندی‌های سازمان برای رقابت(الوانی و همکاران، 1392).
موریس(2009) نیز ضمن قائل شدن ابعاد نوسازی راهبردی و مخاطره‌پذیری سازمانی برای کارآفرینی سازمانی، در ارتباط با مخاطره‌پذیری سازمانی اشاره می‌کند که برای اجرا و تحقق کارآفرینی سازمانی می‌توان از سه الگوی پیاده‌سازی شامل مخاطره‌پذیری سازمانی درونی، مخاطره‌پذیری سازمانی مشارکتی و مخاطره‌پذیری سازمانی بیرونی استفاده کرد(Morris, 2009).
همان‌طور که ملاحظه شد، در بررسی ادبیات موضوع کارآفرینی سازمانی اکثر محققان از ابعاد نوآوری، نوسازی راهبردی و مخاطره‌پذیری سازمانی برای سنجش اعمال فعالیت‌های کارآفرینانه سازمانی بهره گرفته‌اند. در اکثر مدل های بررسی شده مرتبط با کارآفرینی سازمانی، عوامل سازمانی که به بهترین شکل زمینه را برای اجرای ابعاد کارآفرینی سازمانی در سازمان فراهم می‌کنند، مشخص شده‌اند. در ادامه مولفه‌های سازمانی مدل‌های بررسی شده در این زمینه جمع‌بندی گردیده است.
جدول شماره ‏23- جمع بندی مولفه های سازمانی مدل های کارآفرینی سازمانی (الوانی و همکاران، 1392)
پژوهش‌گران
مولفه‌های کارآفرینی سازمانی
پیترسون و برگر (1972)
حمایت مدیریت عالی، فرهنگ سازمانی
کوراتکو وهورنزبی (1984)
حمایت مدیریت عالی،آزادی عمل، قابلیت دسترسی زمان، سیستم پاداش، و حد و مرزهای سازمانی
گاث و گینزبرگ(1990)
استراتژی، ساختار، فرآیند، ارزشها و عقاید محوری سازمان
شاکر زهرا (1991)
فرهنگ سازمانی، ارتباطات سازمانی، کنترل و ارزیابی، ساختار
جیمز دیورینگ (1993)
ارزش های مدیریت عالی، فرهنگ سازمانی

نوشته ای دیگر :
دیدگاه های نظری مربوط به کیفیت زندگی، دیدگاه های نظری مربوط به کیفیت زندگی