اثر بخشی بازی درمانی گروهی بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه و افزایش مهارت های اجتماعی کودکان پیش …

ترابی، م؛ سهرابی شگفتی، ن؛ و سامانی، س. (۱۳۹۲). تأثیر بازی درمانی گروهی بر پرخاشگری کودکان پیش دبستانی شهر شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرو دشت.
حامدی، ر. (۱۳۸۵). کنترل خشم، تهران: قطره.
خدیوی زند،س؛ و اصغری نکاح، م. (۱۳۹۱). بررسی تأثیر بازی درمانی گروهی بر پرخاشگری جسمانی کودکان پیش دبستانی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز.
درتاج، ف؛ مصایبی، ا؛ اسدزاده، ح. (۱۳۸۸). «تأثیر مدیریت خشم بر پرخاشگری و سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان پسر ۱۵- ۱۲ساله»، روان‌شناسی کاربردی، سال دوم، ش ۴، ص ۶۲-۷۲٫
دادستان، پ؛ بیات، م؛ عسگری، الف.(۱۳۸۹). اثربخشی بازی درمانی بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان. مجله علوم رفتاری. ۳(۴): ۲۶-۳۵٫
دلاور ،علی.(۱۳۸۵).روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی چاپ دوازد.تهران:انتشارات ویرایش
گلدارد ،کاترین ،گلدارد ،دیوید.)۱۹۹۹( .مشاوره با کودکان با روش بازی درمانی (راهنمای عملی) ، ترجمه زهرا ارجمندی (۱۳۹۳ ).چاپ چهارم.
ذوالمجد،آنیا؛برج علی،احمدو آرین،خدیجه (۱۳۸۶).تاثیر شن بازی درمانی بر رفتارهای پرخاشگرانه پسران. تهران:پژوهش در حیطه کودکان استثنایی ۲،۷،۱۵۵،۱۶۸
رجب پور،م؛ مکوند حسینی، ش؛ ورفیعی نیا، پ. (۱۳۹۱). اثربخشی گروه درمانی رابطه والد- کودک بر پرخاشگری کودکان پیشدبستانی. مجله روان شناسی بالینی، ۴٫
رنجبر، ف؛ نابدل، ی؛ فخاری، الف، داداش زاده، ه.( ۱۳۸۲). شیوع اختلال های روانی در کودکان و نوجوانان. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تبریز.۵۹: ۵۶-۶۰٫
رشیدی ظفر، م؛ جان بزرگی، م؛ و شقاقی، ف. (۱۳۹۱). اثربخشی بازی درمان گروهی بر ارتقای رفتار اجتماعی مثبت کودکان پیش دبستانی. مجله علوم رفتاری، ۶، ۱، ۷۷-۶۹٫
زارع، محمدی واحمدی، سونیا .(۱۳۸۶). اثر بخشی بازی درمانی به شیوه ی رفتاری – شناختی بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان. مجله روان شناسی کابردی، ۳ ، ۲۸-۱۸٫
زارعپور،افسانه؛ فلاحی خشکناب،مسعود وکاشانی نیا، زهرا (۱۳۸۸). بررسی تاثیر بازی درمانی گروهی بر میزان افسردگی کودکان مبتلا به سرطان. مجله ی علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، ۱۴،۷۲-۶۴٫
جلالی،س؛ کاراحمدی،م؛ مولوی، ح و آقایی، الف.(۱۳۹۰).تاثیر بازی درمانی گروهی به شیوه شناختی رفتاری بر ترس اجتماعی کودکان ۵ تا ۱۱ سال. مجله تحقیقات علوم رفتاری. ۹(۲): ۱۰۴-۱۲۴٫
جنتیان، سیما (۱۳۸۷). اثر بخشی بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی – رفتاری بر شدت علائم اختلال بیش فعالی دانش آموزان پسر ۹ تا ۱۱ ساله. پایان نامه ی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
خانزاده ،حسین ، ع. ع . (۱۳۹۲). آموزش مهارت های اجتماعی به کودکان و نوجوانان (چاپ دوم). تهران: رشد فرهنگ.
ستوده، ه. (۱۳۸۵). روان‌شناسی اجتماعی، چ نهم، تهران، آوای نور.
شیخاوندی، د. (۱۳۸۴). جامعه‌شناسی انحرافات و مسائل جامعه ایران، تهران: قطره.
صفری، س؛ فرامرزی، س؛ و عابدی، ا. (۱۳۹۰). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روانش ناسی.
فیرس، ای. جی؛ ترال، تیموتی. جی(۲۰۰۲). روانشناسی بالینی (مفاهیم، روشها و حرفه). ترجمه: فیروزبخت، مهرداد (۱۳۸۲). تهران: انتشارات رشد.
فرانزوی، استفن. (۲۰۰۲). روان‌شناسی اجتماعی، ترجمه مهر‌داد فیروز‌بخت(۱۳۸۱) تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
فرانزوی،استفن.(۲۰۱۱).روان شناسی اجتماعی،ترجمه مهرداد فیروز بخت(۱۳۸۱).تهران:موسسه خدمات فرهنگی رسا.
فرانزوی،استفن.(۲۰۰۲).روان شناسی اجتماعی،ترجمه مهرداد فیروز بخت(۱۳۸۱).تهران:موسسه خدمات فرهنگی رسا.
فرانکفورد، چاوا، نچمپاس دیوید.(۲۰۰۲). روشهای پژوهش در علوم اجتماعی، ترجمه فاضل لاریجانی و رضا فاضلی(۱۳۸۱).تهران:انتشارات سروش.
قادری ،نیلوفر؛اصغری مقدم ؛محمد علی و شعیری،محمد رضا (۱۳۸۵).بررسی کارایی بازی درمانی رفتاری شناختی رودی پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلال سلوک .تهران: دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشور رفتار دانشگاه شاهد ۱۳،۱۹٫
کریمی، ی. (۱۳۸۲). روانشناسی اجتماعی (نظریه، مفاهیم و کاربردها)، تهران: نشر ارسباران.
کراهه، باربارا.( ۲۰۱۱). پرخاشگری از دیدگاه روان‌شناسی اجتماعی، ترجمه محمدحسین نظری‌نژاد(۱۳۹۰).تهران: انتشارات رشد.
کوشان، م؛ بهنام، ه.( ۱۳۸۱ ).شیوع اختلال های رفتاری و عوامل خانوادگی مؤثر بر کودکان پیش دبستانی سبزوار.مجله علوم پزشکی سبزوار(اسرار).۱۸: ۴۵۹-۴۷۹٫
لطفی کاشانی، ف؛ وزیری، ش.(۱۳۸۳).روان شناسی مرضی کودک. تهران: انتشارات ارسباران.
لندرث،گری.(۲۰۰۷) .بازی درمانی،هنربرقراری ارتباط. ترجمه فروزنده داورپناه.(۱۳۸۶).تهران: انتشارات رشد.
لندرث،گری.(۲۰۰۰).بازی درمانی .ترجمه خدیجه آرین (۱۳۸۹).تهران:انتشارات اطلاعات.ص۷٫
محسنی تبریزی، ع؛ و رحمتی، م. (۱۳۸۵).سیری در مفاهیم و نظریه‌های خشونت، پرخاش و پرخاشگری به منظور ساخت و ارائه یک مدل علی- توصیفی خشونت در ورزش، سایت پرتال علوم انسانی.
مهدویان،ع؛ شعیری، م؛ و ترابی مزرعه ملکی، ن. (۱۳۹۰). بررسی اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رابطه کودک- والد، بر کاهش پرخاشگری کودکان پیش‌دبستانی و شیوه‌های والدگری مادران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و فرهنگ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
محمودی قرائی،جواد،بیتا،مهدی،یاسمی،محمدتقی،امامی،آناهیتاو نادری،فاطمه(۱۳۸۵).اثر بازی درمانی گروهی بر نشانه های مرتبط با سوگ.آسیب ناشی از واقعه زلزله در کودکان ۳ تا ۶ساله بم.تهران:مجله بیماری های کودکان ایران ۲،۱۶،۱۴۲،۱۳۷٫
مرسر، سس یل دی( ۱۹۹۲ ).اختلالات یادگیری. ترجمه ی یوسف کریمی، ۱۳۸۰ . تهران: نشر ساوالان.
نویدی، ا.(۱۳۸۷). «تأثیر آموزش مدیریت خشم بر مهارت‌های سازگاری پسران دوره متوسطه شهر تهران». روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، ۱۴، ۴، ۳۹۴-۴۰۳٫
وکیلی،پ.(۱۳۸۶).«ارزیابی تأثیر آموزش مهارت حل مسئله در کنترل خشم نوجوانان پسر ۱۵-۱۲ ساله». اندیشه و رفتار،۲، ۶، ۵۰-۳۹٫