سامانه پژوهشی – اثر بخشی بازی درمانی گروهی بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه و افزایش مهارت های اجتماعی کودکان پیش …

جلسه هفتم: آموزش همکاری و ایجاد ارتباطات اجتماعی در کودکان
در این جلسه کودکان با حباب بازی گروهی و بازی با بادکنک و همچنین خمیر بازی روابط با دیگران، چگونه آغازگر رابطه بودن و دوست یابی و تقاضای کمک و تشکر و قدر دانی را یاد گرفتند. خمیر بازی و قطعه های خانه سازی اسباب بازی هایی هستند که تسلط یافتن و دست ورزی با آنها راحت است وبرای ایجاد این احساس در کودکان ضروری است که من می توانم برای خودم کار کنم و من می توانم موفق باشم و این امر از کناره گیری کودک جلوگیری می کند و موجب می شود که کودک به سمت گروه روی آورد. همچنین به بازی با اتومبیل، کامیون، قایق و صندوق به صورت گروهی پرداخته شده که برای به بازی در آوردن کودکان مقاوم و مضطرب وخجالتی ویا کناره گیر بسیار مفید بود و همچنین بازی با ماسه وآب که باعث شد حتی گوشه گیرترین کودک را هم به بازی درآورد.
جلسه هشتم: نتیجه گیری و مرور و تمرین آموخته های قبل
در این جلسه پس از مرور و تمرین آموخته های جلسات گذشته به کودکان کمک شد تا بتوانندآموخته های خود را به محیط بیرون تعمیم دهندو صحبت با اولیای کودکان که اگر نیاز دارند وقایع ویا اطاعات مهمی که اخیرا در رفتار و عملکرد فرزندشان رخ داده است را با درمانگر در میان بگذارند.
۳-۵- روش تجزیه و تحلیل داده ها
برای ارائه نتایج پژوهش از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده می شود. برای توصیف داده ها از درصد، جدول توزیع فراوانی به همراه رسم جدول و نمودار استفاده می شود. برای تحلیل داده ها با توجّه به مقیاس به کار رفته برای سنجش متغیر ها و فرضیه های پژوهش، از آزمون آماری تحلیل کوواریانس تک متغیری و چند متغیریMancova)) استفاده خواهد شد. در ضمن کلیه عملیات آماری با استفاده نرم افزار spss-ver20تجزیه و تحلیل می شود.
فصل چهارم
یافته ها
پیش درآمد
در این فصل فرضیه های پژوهش بررسی خواهند شد. از این رو ابتدا داده های توصیفی و مؤلفه های جمعیتی شناختی با استفاده از شیوه های آمار توصیفی میانگین و انحراف استاندارد و فراوانی و درصد مطرح می شود و سپس به بررسی فرضیه های پژوهش با استفاده از شیوه های آمار استنباطی از جمله تحلیل کوواریانس تک متغیری و چند متغیری خواهیم پرداخت.
۴-۱- یافته های توصیفی
در این پژوهش تعداد ۲۴ کودک پیش دبستانی(۱۲ گروه کنترل، و ۱۲ گروه آزمایش) مورد بررسی قرار گرفتند و میزان اثربخشی بازی درمانی گروهی بر مؤلفه های مهارت اجتماعی و پرخاشگری در آنان بررسی شد. تحلیل توصیفی داده ها در خصوص مؤلفه های جمعیت شناختی نشان داد که میانگین و انحراف استاندارد سن کودکان در گروه آزمایش ۴۵/۰ ± ۷۵/۴ و برای گروه کنترل ۵۲/۰ ± ۵۰/۴ سال بود. بررسی جنسیت آزمودنی ها نیز نشان داد که ۵۰ درصد از اعضای گروه کنترل و آزمایش معادل ۶ نفر پسر و ۶ نفر مابقی دختر بودند. همچنین مشخص شد که ۳/۸۳ درصد از کودکان مورد بررسی در گروه کنترل و آزمایش تک فرزند و مابقی دو فرزند بودند.
بررسی مقطع تحصیلی والدین نیز نشان داد که ۳/۳۳ درصد از پدران گروه کنترل دارای تحصیلات در مقطع کاردانی و دیپلم بودند و ۷/۴۱ درصد از مادران گروه کنترل دارای تحصیلات در مقطع کاردانی بودند. در گروه آزمایش نیز مشخص شد ۳/۳۳ درصد از پدران دارای تحصیلات در مقطع دیپلم و ۳/۵۸ درصد از مادران دارای تحصیلات در مقطع کارشناسی بودند. نتایج توصیفی این مؤلفه ها به طور کامل در جدول ۴-۱- ارائه شده است.
جدول۴-۱- میزان فراوانی و درصد مؤلفه های جمعیت شناختی به تفکیک دو گروه

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

مؤلفه گروه فراوانی درصد
جنسیت کنترل پسر ۶ ۵۰
دختر ۶ ۵۰
آزمایش