می 17, 2021

اثر ضد میکروبی عصاره هسته کاکتوس بر کیفیت و ماندگاری سس فرانسوی- …

3-2-3-4- استفافیلوکوکوس اورئوس
شمارش استافیلوکوکوس‌ها در تیمارها مطابق با استاندارد ملی ایران، میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام- روش جامع برای شمارش استافیلوکوکوس‌های کواگولاز مثبت (استافیلوکوکوس اورئوس و سایر گونه‌ها) قسمت سوم: جستجو، شناسایی و شمارش به شیوه محتمل‌ترین تعداد (MPN) برای تعداد کم میکروارگانیسم‌، شماره 3-6806 صورت گرفت. برای تشخیص استف محیط برین هارت اینفیوژن براث و پلاسمای سیتراته خرگوش استفاده شد. برای تشخیص کوآگولاز مثبت بودن استف از محیط بردپارکر آگار استفاده شد.
3-2-3-5- اشریشیا کلی
بررسی اشریشیا کلی در تیمارهای این پژوهش بر اساس دستورالعمل استاندارد ملی ایران، میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام – روش جستجو و شمارش اشریشیا کلی با استفاده از روش بیشترین تعداد احتمالی، شماره 2946، تجدید نظر دوم صورت گرفت. از محیط‌های کشت لوریل سولفات مضاعف و ای سی براث برای باکتری اشریشیا کلی استفاده شد.
3-2-2-4- تجزیه و تحلیل آماری داده‌های حاصل از آزمون‌های فیزیکوشیمیایی
این مطالعه به صورت طرح کاملا تصادفی با دسته‌بندی فاکتوریل صورت گرفت. داده‌ها با نرم‌‌افزار آماری SPSS نسخه 19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. آزمون آماری آنالیز واریانس (ANOVA) برای تجزیه و تحلیل انتخاب شد. مقایسه بین میانگین تیمارها با استفاده از (LSD) انجام شد. بررسی‌ها در سطح اطمینان 95 درصد (05/0p<) صورت گرفت. همه آزمون‌ها در سه بار تکرار انجام شد.
3-2-4- آزمون حسی
ارزیابی حسی توسط 15 ارزیاب صورت گرفت. ویژگی‌های مورد بررسی شامل بافت ظاهری، عطر و طعم ، رنگ، پس مزه و پذیرش کلی نمونه‌ها بود. معیار بررسی، روش مطلوبیت سنجی هدونیک پنج نقطه ای بود به این ترتیب که به هر ویژگی پنج نقطه خیلی خوب، خوب، متوسط، کم و بد نسبت داده شد. جهت تجزیه و تحلیل آماری، به هریک از نظرات نمره 5 تا 1 اختصاص داده شد. به این ترتیب که خیلی خوب=5، خوب=4، متوسط=3، کم=2، بد=1. در مورد ویژگی پس مزه، به این دلیل که یک خصوصیت منفی به شمار می‌رفت، نمره دهی معکوس بود به این صورت که به واژه خیلی‌ کم=5، کم=4، متوسط= 3، زیاد=2، خیلی‌زیاد=1 تعلق گرفت. از ارزیابان خواسته شد پیش از آغاز آزمون حسی، یک بیسکویت به همراه یک استکان آب با دمای محیط مصرف کنند تا شرایط دهانی همه مشابه باشد. برای بررسی هر نمونه یک دقیقه به هر ارزیاب فرصت داده شد. بعد از بررسی هر نمونه نیز 5 دقیقه استراحت و سپس مجدداً مراحل مصرف بیسکویت، آب و نمونه صورت گرفت. ترتیب بررسی نمونه‌ها در میان همه ارزیابان مشابه بود و از نمونه شاهد آغاز شد.
3-2-4-1- تجزیه و تحلیل آماری داده‌های آزمون‌ حسی
تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها با نرم افزار آماری SPSS نسخه 19صورت گرفت. بررسی آماری داده‌های حاصل از آزمون حسی با آزمون غیر پارامتری کروسکال والیس انجام گرفت. لازم به ذکر است که این آزمون جایگزین آزمون آنالیز واریانس یک طرفه برای داده‌های غیر نرمال است. بررسی‌ها در سطح اطمینان(05/0p<) صورت گرفت. بررسی وجود اختلاف معنی‌دار بین تک‌تک گروه‌ها با کمک آزمون (Wilcoxon test) انجام شد.
فصل چهارم
نتایج و بحث
فصل چهارم
4- نتایج و بحث
4-1- نتایج
4-1- 1- اندازه گیری درصد روغن هسته کاکتوس
نتایج اندازه گیری روغن استخراج شده نشان داد که هسته کاکتوس مورد بررسی در این پژوهش مقدار 05/0±67/8 درصد روغن دارد.
میانگین روغن موجود در هسته انار را 33/17 درصد در ماده خشک اندازه گیری کردند. آن‌ها بیان کردند که این میزان روغن در مقایسه با دانه‌های مشابه مانند سیاهدانه با 40-5/28 درصد (Cheikh-Rouhou et al., 2007) و روغن بزرک با 9-28 درصد (Oomah & Sitter, 2008) قابل توجه بوده و ارزش اقتصادی خوبی دارد.
بررسی حجتی (1387) نشان داد که هسته خرما (Phoenix dactylifera L) حدود 10% از وزن کل خرما را تشکیل می‌دهد و حاوی حدود 8-9% روغن (بر مبنای وزن خشک) است.
موحد و قوامی (1386) نیز در بررسی میزان روغن هسته انگور واریته موسکادینی بیان کردند که در هر حبه 3-4 دانه وجود دارد و 10-20 درصد از وزن دانه‌ها را روغن تشکیل می‌دهد که با توجه به روش استخراج متغیر است.
4-1-2- نتایج آزمون کروماتوگرافی گازی
آنالیز روغن حاصل از هسته گیاه کاکتوس توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی، وجود 11 اسید چرب لاریک اسید[9] (C12)، مایریستیک اسید[10] (C14)، پالمیتیک اسید[11] (C16)، مارگاریک اسید[12] (C17)، استئاریک اسید[13] (C18)، اولئیک اسید[14] (C18:1)، لینولئیک اسید[15] (C18:2)، لینولنیک اسید[16] (C18:3)، آراشیدیک اسید[17] (C20)، بهینیک اسید[18] (C22)، لیگنوسریک اسید[19] (C24) در روغن استخراج شده به روش سوکسله از هسته این گیاه را نشان می‌دهد. درصد هرکدام از این ترکیبات در روغن هسته کاکتوس در جدول (4-1) ذکر شده است.
ترکیب اسیدهای چرب و نسبت میزان اسیدهای چرب اشباع به غیر اشباع از نظر تغذیه‌ای و پزشکی و همچنین در صنعت حائز اهمیت است. به طوری‌ که ویژگی‌های ضد میکروبی، جلوگیری از لخته شدن خون در رگ‌ها و قلب و تصلب شرائین، کاهش فشار خون و به ویژه فشار خون دیاستولی به ترکیب و نسبت اسیدهای چرب موجود در روغن بستگی دارد (Crowford et al., 2000; Nobukata et al., 2000).
لاریک اسید به طور عمده در چربی دانه لوراسه، نخل و کره شیر گاو دیده می‌شود. پالمیتیک اسید در تمام چربی‌های طبیعی وجود دارد. استئاریک اسید در چربی بدن حیوانات خاکی، چربی شیر و چربی دانه‌های گیاهان مناطق حاره ب

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

وفور یافت می‌شود. اولئیک اسید فراوان ترین اسید چرب، و اسید چرب اساسی بسیاری از چربی‌های گیاهی و جانوری است. لینولئیک اسید نیز به فراوانی در چربی‌های گیاهی یافت می‌شود. لینولنیک اسید در روغن کتان، سویا به وفور وجود دارد. حدود 3 درصد از روغن بادام زمینی را آراشیدیک اسید تشکیل می‌دهد. بهینیک اسید تا حدود 2 درصد در روغن کلزا و بادام زمینی وجود دارد. لیگنوسریک نیز تا حدود 3 درصد در روغن کلزا و بادام زمینی دیده می‌شود (کرامت، 1387).
جدول 4-1- ترکیب اسیدهای چرب مختلف در عصاره هسته کاکتوس

نام متداول علامت اختصاری درصد ترکیب
لاریک اسید C12 1/0