احساس امنیت اجتماعی، شادکامی

50 6/36 3/23 10
بالا متوسط پایین
طیف میزان احساس شادکامی پاسخگویان
افرادی که امتیازی بین 10 تا 3/23را کسب کنند، شادکامی شان درسطح «پایینی» قرار میگیرد.
افرادی که امتیازی بین 3/23 تا 6/36 را کسب کنند، شادکامی شان درسطح «متوسطی» قرار میگیرد.
افرادی که امتیازی بین 6/36 – 50 را کسب کنند، شادکامی شام درسطح «بالایی» قرار میگیرد.
3-8-2-2- تامین(احساس امنیت):
تعریف نظری: امنیت(Security) دارای تعاریف بسیاری می باشد.«احساس امنیت مستلزم توانایی در حفظ آنچه که شخص دارد و حصول اطمینان از تداوم برخورداری از آن در آینده است»( صفدری،1374: 36-38).
تعریف عملیاتی: این مفهوم نیز به وسیله معرف های زیر تعریف عملیاتی شده است:1-تامین سلامتی 2-تامین اقتصادی 3-تامین زندگی 4-کمک دولت به مردم 5- امنیت قضایی 6- امنیت اجتماعی از جانب پلیس 7- امنیت سیاسی.
برای سنجش هر یک از گویه های فوق، از طیف لیکرت استفاده شده که در آن به گزینه «خیلی کم» امتیاز 1،به گزینه «کم» امتیاز 2، به گزینه« تا حدی/متوسط» امتیاز 3، به گزینه «زیاد» امتیاز4 و به گزینه «خیلی زیاد» امتیاز 5 داده شد.این گویه ها در 8 سوال در بخش ششم پرسشنامه در نظر گرفته شده اند. با این تفاسیر هر پاسخگو از مجموع گویۀ مطرح شده در شاخص احساس امنیت (8 گویه) قادر خواهد بود امتیازی بین حداقل 8 و حداکثر 40 را برای متغیر احساس امنیت اجتماعی کسب کند و در یکی از قسمتهای طیف زیر قرار گیرند:
40 2/29 6/18 8
بالا متوسط پایین
40 2/29 6/18 8
بالا متوسط پایین
طیف میزان احساس امنیت پاسخگویان
افرادی که امتیازی بین 8 تا 6/18را کسب کنند، احساس امنیت شان درسطح «پایین» قرار میگیرد.
افرادی که امتیازی بین 6/18 تا 2/29 را کسب کنند، احساس امنیت شان درسطح «متوسطی» قرار میگیرد.
افرادی که امتیازی بین 2/29 – 40 را کسب کنند، احساس امنیت شان درسطح «بالا» قرار میگیرد.
3-8-2-3 -ترجیحات ارزشی
تعریف نظری: گونه ای از معیار های فرهنگی که بیانگر آن دسته از اهداف کلی هستند که در جهت اجتماعی مطلوب محسوب می شوند.
ارزش ها تدارک کننده مفهوم و مشروعیت نهایی برای قواعد و ضوابط رفتارهای اجتماعی هستند(محسنی،1379: 362).
منظور از ترجیهات ارزشی میزان اهمیتی است که افراد برای هر کدام از ارزش های مختلف قائل می باشند. فیتزپتریک معتقد است فردی که ترجیحات او برآورده شده است رفاه بیشتری نسبت به فردی که ترجیحاتش برآورده نشده است دارد.