ادبیات مرتبط با فرایند توسعه محصول جدید، مراحل اصلی فرآیند توسعه محصول جدید

بازارگرایی بعنوان
فرهنگ
حصول اطمینان از پیوستگی ارتباطات سطوح بالا به سمت مدیران محلی از رهبری متعهد، مشتری گرایی / استفاده از نیازهای «همراهی کردن در مسیر» ، متحد، صادق و مشتاق مشتریان و بازخورد از عملکرد برای تزریق فرهنگ پیوستگی و یکپارچگی بین واحدی / جمع آوری، نشر و استفاده از داده های مربوط به مشتریان خارجی و داخلی سازمان برای این که مشتری گرایی بصورت درونی تقویت گردد
دو مطالعه ى مورد مفصل نشان دهنده ی تفاوت های مابین دو سازمان در حال پیشرفت و در حال تقلا می باشد.
ادبیات مرتبط با فرایند توسعه محصول جدید
متغیر بودن قوانین رقابتی در دنیای کسب و کار، فرایند ارائه محصول جدید به بازار را با اهمیت خاصی جلوه داده است. اکثر سازمانها امروزه بیش از هر زمان دیگری دریافته اند که صرفاً تکیه و اعتماد به اهرمهای رقابتی سنتی مثلِ افزایش کیفیت، کاهش هزینه و تمایز در ارائه محصولات و خدمات کافی نیست و درعوض مفاهیمی مثل سرعت و انعطاف پذیری در رقابت نمود قابل توجهی پیدا کرده اند و گرایش به سمت ارائه محصولات و خدمات جدید به بازار خود دلیل موجه این تغییر نگرش است. طی بررسی که در سال ۱۹۸۱ در مورد ۷۰۰ شرکت امریکایی صورت پذیرفته است، نتایج حاکی از آن است که حدود یک سوم از سود این سازمانها به واسطه محصولات جدیدی بوده است که عرضه کرده اند و این آمار در حالی است که این بررسی در سال ۱۹۷۰، مقدار یک پنجم را نشان داده بود.
با توجه به موارد فوق، مدیریت فرایند توسعه محصول جدید نیز نیازمند به کارگیری رویکردهای جدید مدیریتی است. رویکرد مسابقه راگبی که در آن سخت کوشی، جلو و عقب بردن مداوم توپ بازی همزمان با سرعت رمز پیروزی است، از جمله رویکردهایی است که نتایج بهتری را در پی خواهد داشت. هوندا و کنون، از جمله شرکت هایی هستند که چنین الگویی را به عنوان الگوی مرجع فرایندی توسعه محصولات جدید خود به کار گرفته اند.
عوامل کلیدی موفقیت زیر مجموعه عواملی هستند که آن ها را به عنوان عوامل کلیدی موفقیت در فرایند توسعه محصول جدید ارائه کرده است (کوپر، 1999):
ـ جهت گیری مناسب در بازار، توجه به بازار، محور بودن محصول و مشتری-محور بودن آن؛
ـ تمرکز بر ارائه یک محصول جهان تراز، در اختیار داشتن یک جهت گیری بین المللی در فرایندهای طراحی، توسعه و بازاریابی؛
ـ توجه به فعالیت های قبل از توسعه به معنای تمرین فرایند توسعه محصول و آماده سازی مقدمات برای توسعه پیش از کلید خوردن پروژه اصلی توسعه محصول؛
ـ تعریف سریع پروژه و محصول؛ این تعریف سریع ملاک پیروزی یا شکست قلمداد می شود.
ـ ارائه و روانه سازی بموقع محصول در بازار؛
ـ توجه به ساختار سازمانی مناسب، طراحی و جو سازمانی؛
ـ اهمیت پشتیبانی مداوم مدیریت ارشد سازمان نه صرفاً به عنوان تضمین کننده موفقیت در فرایند توسعه بلکه کمک رسان پروژه توسعه محصول جدید.
2-3-1- مراحل اصلی فرآیند توسعه محصول جدید
شکل 2-4. مراحل اصلی فرآیند توسعه محصول جدید
تشریح مراحل ذکر شده در شکل (2-4)
ایده یابی و ایده زایی