ارائه گزارش و اجرای دستورات مقامات قضایی، تکمیل پرونده و تنظیم گزارش نهایی

Direction arrow made of paper with different color background

در انجام بازجویی بیطرفی را رعایت کرده و از هرگونه حب و بغض نسبت به طرفین دعوا پرهیز کنند
در بازجویی صبور بوده و با پشتکار و اعتماد به نفس آن را انجام دهند
به اصول و فنون بازجویی و روشهای مختلف آن آشنایی کامل داشته باشند
به هنگام بازجویی باید مراقب اوراق بازجویی و مدارک پرونده باشند ، زیرا امکان دارد هر زمان متهم با قاپیدن برگ بازجویی یا برخی مدارک پرونده ، آنها را پاره کرده یا ببلعد
اوراق بازجویی و پاسخ سؤالها را به امضای متهم برسانند
در صورت امتناع از پاسخ دادن به سؤالات یا امضای اوراق بازجویی ، مراتب در صورت مجلس قید شود
بند پنجم: احضار و تحقیق از شهود بزهدیده
شاکی حق دارد هنگام تحقیقات ، شهود خود را معرفی و دلایل خود را اظهار کند و نیز از صورت جلسه تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد ، پس از پرداخت هزینه رونوشت بگیرد. شاهد کسی است که شهادت میدهد خواه اداء شهادت کرده باشد خواه تحمل شهادت یعنی موضوع مورد شهادت را احساس نموده و اطلاع از آن حاصل کرده باشد. شاهد و مطلع با توجه به اینکه به نوعی با نظام عدالت کیفری همکاری مینماید و به وقوع یا عدم وقوع جرم اطلاعاتی در اختیار پلیس قرار میدهد که باید به طور واضح و شفاف آنچه را از مجرم میداند بازگو کرده و به بزهدیده کمک مینماید. در این راستا نیز پلیس باید با تیز هوشی و به کارگیری اقدامات لازم اظهارات شهود را با دقت ثبت نموده در در مواقع ضروری از آن استفاده نماید.
گفتار دوم: ارائه گزارش و اجرای دستورات مقامات قضایی
این اقدامات شامل تکمیل کردن پرونده، تنظیم گزارش نهایی، ابلاغ اوراق قضایی و اجرای تصمیمات قضایی است که به آنها میپردازیم.
بند اول: تکمیل پرونده وتنظیم گزارش نهایی
آخرین مرحله تحقیقات مقدماتی ، تکمیل پرونده و تنظیم گزارش نهایی است. پس از این که جرم کشف شد و آثار و دلایل جرم جمعآوری شد و بعد از انجام بازجویی ، معاینه محل ، دستگیری متهم و تحقیقات محلی نوبت به تنظیم گزارش نهایی میرسد. گزارش نهایی خلاصه و چکیده کلیه اقدامات انجام شده در خصوص جرم است. علاوه بر آن پلیس باید نسبت به حفظ و نگهداری آلات ، ادله و مدارک جرم دقت لازم را به عمل آورد. در تنظیم گزارش نهایی و ارسال آن به مقام قضایی ، موارد ذیل باید مورد توجه پلیس قرار گیرد تا حمایت لازم از بزهدیده صورت گیرد
گزارش دقیق ، جامع و مانع بوده و خلاصه همه اقدامات انجام شده در آن قید شود
تعداد صفحات پرونده و پیوستهای آن در گزارش نهایی ذکر شود
به درخواستهای بزه دیده یا بستگان او در جهت تکمیل هرچه بهتر و دقیقتر پرونده ، مانند افزودن اسناد و مدارک یا ذکر توضیحات ارائه شده از سوی او توجه کافی شود تا حقوق نام برده به شکل صحیحی استیفا شود
به هنگام ارسال پرونده و بدرقه متهم به مرجع قضایی ، مراقبتهای لازم در جهت حفظ پرونده و جلوگیری از فرار متهم صورت پذیرد
پرونده به موقع به مرجع قضایی ارسال شود
6- در قبال تحویل پرونده و نیز اشیا و مدارک پیوست آن به مرجع قضایی ، با ذکر مشخصات دقیق ، رسید اخذ شود به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی و بالا بردن صحت و دقت تنظیم پروندهها در 30/8/1385 کلانتریها و حوزههای انتظامی از سوی رئیس قوه قضائیه در تاریخ دستورالعملی تصویب و ابلاغ شده است که برخی از بندهای آن عبارت است از:
– در جهت کاهش اطاله دادرسی و تکریم ارباب رجوع و ممانعت از مراجعات غیر ضرور آنان ، حوزههای انتظامی موظفند در تکمیل پروندهها و اجرای دستورات مقام قضایی ، نهایت دقت را به عمل آورند و در مواردی که ابهام وجود دارد ، سریعاً موضوع را به مقام قضایی مربوطه اعلام کنند تا راهکاری عملی اندیشیده شود و از توقف بیمورد پرونده در کلانتری یا حوزه انتظامی خودداری شود
– پروندههای مربوط به تصادفات رانندگی باید بدون فوت وقت و در حداقل زمان ممکن پس از اعلام نظر افسر کاردان فنی ، با تنظیم کروکی لازم و اظهارنظر صریح و شفاف شامل: علت تصادف و تعیین مقصر و گواهی پزشکی قانونی تکمیل و به دادسرا ارسال و از ارسال پروندههای ناقص خودداری شود
– در کلیه پروندهها به ویژه پروندههای مهم از قبیل قتل ، آدمربایی و… ضمن تشریح ماوقع ، آلات جرم ، مواد مکشوفه ، مستندات و دلایل جرم را ضمیمه پرونده کنند و از نگهداری آلات جرم در حوزههای انتظامی به شدت پرهیز کنند