سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) از سال 1994 درصدد برآمد قواعدمقررات کنوانسیون برن را که از سال 1971 دست نخورده باقی مانده بود به روز کند تا تحولات ناشی از گسترش فناوری های اطلاعات و ارتباطات نظیر نرم افزار ها و پایگاه های داده و مبادلات الکترونیکی را پوشش دهد.
این امر درسال 1996 در قالب یک عهد نامه ی جدا از کنوانسیون برن صورت گرفت. این موافقت نامه که به «معاهده وایپو» شهرت یافته در 24 مارس 2004 دارای 46 عضو بوده است.
اهداف موردنظر معاهده ی وایپو به خوبی در دیباچه ی آن بیان شده است :
الف) گسترش و تضمین حمایت از حقوق پدید آورندگان آثار ادبی و هنری به گونه ای موثر و هماهنگ
ب) استقرار قواعد بین المللی جدید و توضیح برخی از قواعد موجود به منظور پاسخگویی به پرسش های مطرح شده به تبع تحولات صورت گرفته در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وفنی.
ج) اذعان به تحولات و مقتضیات فنون اطلاعاتی و ارتباطی که تاثیر قابل ملاحظه ای بر خلق و بهره برداری از آثار ادبی وهنری داشته است.
د)با توجه به اهمیت استثنایی که حمایت از آثار ادبی و هنری در چهارچوب حق مولف در تشویق خلق آثار ادبی وهنری دارد.
هـ ) اذعان به ضرورت حفظ تعادل بین حقوق و منافع عموم به ویژه در زمینه آموزش، پژوهش و دسترسی به اطلاعات، همان طور که از کنوانسیون برن بر می آید.
2. آثار و حقوق مورد حمایت
همان طور که گفته شد «معاهده وایپو» نوعی توافق خاص در چهارچوب ماده 20 کنوانسیون برن است که هدف از آن اعطای حمایت های بیشتر از آثار ادبی و هنری است و نباید با کنوانسیون برن مغایرت داشته باشد.
از حیث حقوق مورد حمایت، با توجه به تبعیت معاهده از کنوانسیون برن، مسلم است که حقوق مذکور در کنوانسیون اخیر همچنان برای پدید آورندگان آثار، ادبی و هنری وجود خواهد داشت که از آن جمله می توان به حق ترجمه، حق تکثیر، حق پخش اشاره کرد.
بند پنجم : کنوانسیون بروکسل راجع به توزیع سیگنال های حامل برنامه های انتقال یافته از طریق ماهواره (کنوانسیون ماهواره ها) 1974
1. تاریخچه و اهداف
کنوانسیون بروکسل در واکنش به ازدیاد استفاده از ماهواره ها در ارتباطات بین المللی شکل گرفت، در نتیجه تدوین کنوانسیون، ماهواره ها در واکنش به نیاز به حمایت از سازمان های رادیویی و تلویزیونی در ارتباط با سیگنال های ماهواره ای حامل برنامه انجام گرفت.
این کنوانسیون از توزیع غیر مجاز سینگال های ماهواره ای حامل برنامه هایی که صاحبان آن ها اجازه نداده اند، از صاحبان حقوق آن ها حمایت می کند.
2. اشخاص و حقوق مورد حمایت
بر اساس ماده 2 بند 1 کنوانسیون : « کشورهای عضو متعهد می شوند تدابیر مقتضی به منظور ایجاد مانع بر سد راه توزیع سیگنال های حامل برنامه در سرزمین خود یا از سرزمین خود توسط هر توزیع کننده که سیگنال های انتقال یافته به سوی ماهواره و یا سیگنال های ارسالی از طریق ماهواره به مقصد آنها نیست، به عمل آورند.»
گفتار دوم : کنوانسیون های ناظر بر حقوق مالکیت صنعتی
بند اول : کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی 1883
1. تاریخچه و اهداف