ارتباطات سازمانی، اثربخشی ارتباطات

Paper boats of multi-colour following a leader boat concept for leadership, teamwork and winning success

قلمرو موضوعی: تحقیق حاضر بررسی رابطه مدیریت تحولگرا و اثر بخش ارتباطات سازمانی در ادارات ورزش و جوانان میباشد.
قلمرو زمانی :این تحقیق ازبهمن ماه 1393 آغاز و تا اوایل تیرماه 1394 ادامه داشت.
قلمرو مکانی: اداره ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی می باشد.
1-8-خلاصه فصل
با توجه به آنچه بیان شد در یک سازمان، عوامل مدیریتی بیش از سایر عوامل در بهبود اثربخشی ارتباطات سازمانی و تحقق مأموریت های سازمان نقش دارد و ارتقای کیفیت و بهره وری، رشد و تحول سازمانی به نحوه مدیریت عوامل انسانی آن بستگی دارد، لذا سرمایه گذاری در جهت شناخت استعدادها، انتخاب و بکارگیری نیروهای انسانی شایسته سطوح مختلف مشاغل سازمانی، پایش عملکرد، افزایش مهارت و هدایت صحیح نیروی انسانی ضروری است. در این فصل ابتدا مقدمه ای برای تحقیق مدیریت تحولگرا که منجر به اثر بخشی ارتباطات سازمانی کارکنان می گردد بیان گردید و نیز بیان مسئله مطرح شده است سپس به اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته ایم مدل مفهومی تحقیق، اهداف کلی و جزئی، فرضیه های اصلی و جزئی تحقیق آورده شده است. در ادامه این فصل قلمرو زمانی که مربوط به زمستان 1393 تا تابستان سال 1394 می باشد و قلمرو مکانی که اداره ی کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی می باشد آمده است. ودر انتها تعریف مختصری از واژگان کلیدی جامعه آماری و روش تحقیق بیان گردیده است.
1-9- چارچوب فصول آتی
در فصل دوم به بررسی ادبیات موضوعی و ادبیات نظری پژوهش پرداخته می شود. بدین ترتیب که در بخش اول به تعریف مفهوم مدیریت تحولگرا، تاریخچه ی ؛ و نظریه ها ی آن پرداخته می شود و سپس مؤلفه های آن ارائه می گردد.در بخش دوم به تعریف اثر بخشی ارتباطات سازمانی پرداخته می شود .
و در بخش سوم، نتایج برخی از تحقیقات انجام شده در این زمینه در داخل و خارج کشور ارائه می گردد.
در فصل سوم به روش شناسی و تعیین روش تحقیق و تعیین حجم نمونه پرداخته شده و اهداف و فرضیه های تحقیق ارائه می گردد. و سپس روشهای جمع آوری اطلاعات و نحوه ی تجزیه و تحلیل آنها مورد بحث قرار می گیرد .درفصل چهارم اطلاعات حاصله در وهله ی اول با استفاده از آمار توصیفی و سپس آمار استنباطی با با استفاده از نرم افزار spss19 مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
در فصل پنجم به چگونگی نحوه ی شکل گیری سؤال ها و فرضیه های پژوهش پرداخته می شود و سپس نتایج حاصله در فصل چهارم مورد بحث و نتیجه گیری قرار می گیرد و در نهایت پیشنهاداتی ارائه می گردد
تعیین موضوع کلی
تهیه چهارچوب تئوریکی نخستین

جمع آوری اطلاعات و منابع
نخستین برنامه ریزی کار
طرح فرضیه ها و سوالات
تعیین و تحلیل جامعه آماری
تحقیقات مقدماتی نخستین

تحدید موضوع و مسئله

دومین برنامه ریزی کار

طرح چهارچوب تحقیق