سرمایه اجتماعی دارای ماهیت چند بعدی است ( کوکا و پِرسکوت، 2002) . میزان قابل توجهی ابهام در مورد معنای سرمایه اجتماعی،اندازه گیری و اثرات آن وجود دارد (پورتس ، 1996).سرمایه اجتماعی اولین مرحله ی چرخه ی زندگی است (لوین ، 1999) . بر اساس نقطه نظر بینو (2002) ، ما می توانیم چهار رویکرد عمده را در مورد سرمایه اجتماعی تفکیک کنیم : این چهار رویکرد در شکل زیر خلاصه شده اند.
جدول2-2. توضیح رویکردهای سرمایه اجتماعی
رویکردهای سرمایه اجتماعی
ایده های اصلی
کمک کنندگان این حوزه
1-تئوری های توسعه اقتصادی
اعتماد ، رفتار شهروندی و شبکه اجتماعی ، کمک به توسعه‌ی اقتصادی مداوم
بوتنام(1994) ، ناک و کیفر(1997)، استیگلایتز (1998)
2- اصول اخلاق و مسئولیت اجتماعی
تاکید بر سرمایه اجتماعی و درجه ای از یکپارچگی و مسئولیت اجتماعی در رابطه با کل جامعه ،آژانس ها و گروه ها . این ایده مبتنی بر ارزش ها و نگرش هایی مانند : اعتماد ، امنیت ، همکاری و رعایت اصول اخلاقی می باشد.
کلمن(1990) ، نیوتن (1997) ، چانگ (1997) ، کاواچی و همکاران (1997) ، بولن و اونیکس (1998) ، ژوزف (1998) ، کورتینا (2000) ، بارون (2001)
3- قوانین تحکیم همکاری
قوانین مربوط به اصول اخلاقی و تحکیم همکاری تاثیر مثبتی بر روی سرمایه اجتماعی ، انسجام و غلبه بر نقص بازار دارد.
بس (1997) ، سن (1997) ، زینگالِس (2000) ، راجین (2000).
4- سرمایه فکری
سرمایه اجتماعی مؤلفه ای از سرمایه فکری بوده که مبتنی بر مجموعه ای از ارزش هاو خرده شاخص هایی مانند : اعتماد ، وفاداری ، انسجام ، تعهد ، مسئولیت ، صداقت و اصول اخلاقی است.
ناهاپیت و گوشال (1996) ، کووینگ (1998) ، پروسکا (2001) ، کنمور (2001) ، لِسِر و پروسکا (1999) ، کوهن (2001) ، کوترِل (2001) ، مک ال روی (2001)
(Source: Eduardo Bueno and Marı´ Paz Salmador, 2004:560)

11-2) نقش سرمایه اجتماعی در تئوری های سرمایه فکری
برای نشان دادن موقعیت و جایگاه سرمایه اجتماعی در بطن تئوری های سرمایه فکری ، لازم است سیر تکامل مدل های سرمایه فکری که مبتنی بر سه مدل جامع و پذیرفته شده می باشند نشان دهیم (بینو،2000).
1-11-2) مدل یک (CL1)
در مدل یک که برگرفته از ادوایسون و مالون (1997) است ، سرمایه ساختاری از سرمایه سازمانی (سرمایه فرآیند و سرمایه نوآوری) و سرمایه مشتری تشکیل شده است.
2-11-2) مدل دو (CL2)
مدل دوم تحت عنوان مدل دانش و آگاهی برگرفته شده از ایروفروم (1998) می باشد . در این مدل مفهوم سرمایه رابطه ای و همچنین وجود مجموعه ای از روابط بین سازمان و محیط نیز ، معرفی وتوصیف شده است اگر چه اغلب شاخص های مدل بر جنبه های مانند:شهرت، استراتژی انسجام ، ذخائر و ارتباط با دیگر آژانس ها تاکید دارند اما نشانگر اصلی مشتریان می باشند.