ارزیابی عملکرد سازمان، برنامه ریزی استراتژیک

Leadership concepts with yellow paper airplane leading among white

نمودار28-4- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان همکاری تامین کنندگان با فعالیتهای تحقیق
وتوسعه ……………………………………………………………………………………………………………….95
نمودار29-4- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان همکاری با برنامه ریزی استراتژیک
تامین کنندگان ………………………………………………………………………………………………………………………………………95
نمودار30-4- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان مشارکت دوطرفه دردانش وفن کاربین شرکت و تامین کنندگانش ……………………………………………………………………………………………………………………….96
نمودار31-4- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان همکاری براساس درک همکاری و اهداف دوجانبه ………………………………………………………………………………………………………………………………………96
نمودار32-4- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان همکاری شرکت و تامین کنندگانش، هردو،درجهت موفقیت دیگری. ………………………………………………………………………………………………………………….97
نمودار33-4- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان اعتماد …………………………………………………..98
نمودار34-4- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان رفتارفرصت طلبانه تامین کنندگان …………….99
نمودار35-4- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان رفتارفرصت طلبانه شرکت ……………………..99
نمودار36-4- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان شفافیت درتعامل …………………………………100
فهرست اشکال
عنوان شماره صفحه
شکل 1-2- تعاریف مختلف مدیریت زنجیره تامین …………………………………………………………………………17
شکل 2-2- تکامل دیدگاهای مدیریت زنجیره تامین ………………………………………………………………………..20
شکل3-2- چارچوب مدیریت زنجیره تامین : عناصروتصمیمات(احمدی کهنعلی، 1387) ……………………….21
شکل‏42- چهارمنظرکارت امتیازی متوازن ( (Kaplan et al,2005 ……………………………………………….38
شکل 1-3- فرآیند تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………63
چکیده:
سازمانها راه حلهای زیادی را برای مشکلات زنجیره تامین پیدا کرده اند. این راه حلها طیف گسترده ای از مفاهیم را در بر می گیرند. طراحی و عرضه قطعات، مدیریت عرضه کنندگان، مدیریت ارتباطات بین عرضه کنندگان و ارتبـــاط سازمان با عرضه کنندگان ، مدیریت و برنامه ریزی سیستم های تولیدی، مدیریت موجودی ، به کارگیری سیستم های ERP و MRP بخشی از این حوزه هاست.
هدف از همه این تلاشها و به کارگیری این سیستمها بهینه سازی فرآیند مدیریت زنجیره تامین سازمانهاست. هر نوع از بهینه سازی مستلزم روش و فرآیندی در ارزیابی عملکرد سازمانهاست. بدون ارزیابی عملکرد زنجیره تامین، بهینه سازی این فعالیتها غیر ممکن است.