ار تباط بین اختلاف و کارکرد سازمانی

اختلاف و کارکرد سازمانی

اختلاف بین افراد و گروه­های سازمانی همون­گونه که یافته های مثبت و منفی واسه خود افراد و گروه­ها به دنبال داره، به احتمال قوی فرایندهای سازمانی رو هم تحت اثر قرار می­بده. اختلافی که حامی اهداف گروه بوده و کارکرد اون رو بهتر کنه اختلاف موثر یا سازنده خونده می­شه. در مقابل، اختلافی که مانع پیشرفت و بهبود کارکرد گروهی باشه ” اختلاف غیر موثر ” یا داغون کننده اسمشه ( کبیری، 1369). تعیین مرز میان اختلاف سازنده و غیر سازنده مشکل و غیر روشنه. هیچ اختلافی رو در هیچ سطحی نمی­توان به عنوان اختلاف مقبول یا نامقبول واسه همه شرایط قبول کرد. اختلافی که واسه یه گروه یافته های سازنده و مثبتی به دنبال داره، چه بسا که واسه گروه دیگه، و یا همون گروه در زمان دیگه، یافته های زیانباری داشته باشه (ایزدی، 1379).

رابطه بین اختلاف و عملکرد شغلی

سازمان اگه مقدار بسیار کمی اختلاف داشته باشه، یا هیچ تعارضی در سازمان وجود نداشته باشه، با رکود مواجه می­شه؛ در عین حال اختلاف سازمانی کنترل نشده ممکنه تأثیر جز کارکردی داشته باشه. تحقیقات اخیر روی اختلاف سازمانی اشاره می­کند که، یک مقدار متوسط از اختلاف، برای دست پیدا کردن به سطح مناسبی از عملکرد شغلی لازمه. طبق این رابطه میان اختلاف و عملکرد شغلی شبیه U وارونهه که در شکل 2-1 نشون داده شده. این شکل نشون می­بده که یک سطح پائین از عملکرد شغلی، وقتی میزان اختلاف خیلی پائین یا خیلی بالا باشه رخ می­بده. در مقدار متوسطی از اختلاف سطح مناسبی از عملکرد شغلی هست ( رحیم و بونوما[1]، 2001).

 

رابطه بین سطح اختلاف و پیامد­های سازمانی

وقتی نگاه نسبت به اختلاف به طور مؤثری مدیریت می­شه به راه حل مناسبی منجر می­شه. مدیران باید به خاطر بیاورند که اختلاف خیلی کم می­تونه به عنوان علامت جدی سازمانی یا مشکل گروهی باشه. گاهی اوقات هم اختلاف خیلی بالاست که نتایج در هر دو موقعیت به طور مساوی آسیب­زاست. وقتی اختلاف خیلی پائینه گروه­ها ممکنه به کمبود انگیزش برای تولید بیشتر و تصمیم­گیری با کیفیت­تر بر بخورن. وقتی اختلاف در سازمان خیلی بالا باشه، نگرانی و تشویش کارکنان رو بر می‌انگیزاند و به میزان پائینی از رضایت شغلی و کاهش بهره ­وری، افزایش جابجایی­ها و کاهش مشورت و ایجاد ریسک در سازمان منجر می­شه.

  1. Rahim & Bonoma