می 17, 2021

ازخودبیگانگی روانی و خرابکاری، انزوای اجتماعی

جدول 4-24. آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون متغیر احساس بیمعنایی و خرابکاری 101
جدول 4-25. آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون متغیر احساس انزوای اجتماعی و خرابکاری 102
جدول 4-26. آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون متغیر احساس تنفر از خویشتن و خرابکاری 103
جدول 4-27. آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون متغیر احساس ازخودبیگانگی روانی و خرابکاری 104
جدول 4-28. ضرایب همبستگی بین مؤلفههای کیفیت دلبستگی به والدین و همسال و خرابکاری 106
جدول 4-29. آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون متغیر اعتماد به مادر و خرابکاری 107
جدول 4-30. آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون متغیر اعتماد به پدر و خرابکاری 108
جدول 4-31. آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون متغیر ارتباط با مادر و خرابکاری 109
جدول 4-32. آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون متغیر ارتباط با پدر و خرابکاری 110
جدول 4-33. آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون متغیر بیگانگی از مادر و خرابکاری 111
جدول 4-34. آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون متغیر بیگانگی از پدر و خرابکاری 112
جدول 4-35. آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون متغیر اعتماد به همسال و خرابکاری 114
جدول 4-36. آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون متغیر ارتباط با همسال و خرابکاری 115
جدول 4-37. آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون متغیر بیگانگی از همسال و خرابکاری 116
جدول 4-38. آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون متغیر کیفیت دلبستگی به مادر و خرابکاری 117
جدول 4-39. آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون متغیر کیفیت دلبستگی به پدر و خرابکاری 118
جدول 4-40. آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون متغیر کیفیت دلبستگی به همسال و خرابکاری 119
جدول 4-41. عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره به روش گام به گام از مرحلۀ اول تا پنجم برای پیشبینی متغیر وابسته (نگرش به اعمال خرابکارانه) 121
جدول 4-42. عناصر متغیرهای درون معادله برای پیشبینی متغیر وابسته (نگرش به اعمال خرابکارانه) 122
جدول 4-43. عنصر اصلی تحلیل چندمتغیره به روش گام به گام برای پیشبینی متغیر وابسته (فرافکنی اعمال خرابکارانه) 122
جدول 4-44. عناصر متغیرهای درون معادله برای پیشبینی متغیر وابسته (فرافکنی اعمال خرابکارانه) 123
جدول 4-45. عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره به روش گام به گام از مرحلۀ اول تا سوم برای پیشبینی متغیر وابسته (شدت عمل به خرابکاری) 124
جدول 4-46. عناصر متغیرهای درون معادله برای پیشبینی متغیر وابسته (شدت عمل به خرابکاری) 125
جدول 4-47. عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره به روش گام به گام از مرحلۀ اول تا ششم برای پیشبینی متغیر وابسته (خرابکاری) 126
جدول 4-48. عناصر متغیرهای درون معادله برای پیشبینی متغیر وابسته (خرابکاری) 127
جدول 4-49. آزمون تفاوت نگرش به خرابکاری بر حسب “جنسیت” پاسخگویان 128