استراتژی بازاریابی تفکیکی، استراتژی بازاریابی تمرکزی

Conceptual origami paper plane pulling business finance growth chart line flying upwards on blue sky background.

نقاط مرجع استراتژیک
نقاط مرجع استراتژیک
استراتژی های بازاریابی بین الملل
استراتژی سازمان
عوامل موقعیتی یا نهادی سازمان
شکل2-7- الگوی هماهنگی یکپارچه نقاط مرجع استراتژیک در مدیریت استراتژیک بازاریابی بین الملل
2-27- تئوری نقاط مرجع استراتژیک
تئوری نقاط مرجع استراتژیک بیان می کند که افراد و سازمان ها می توانند هنگام ارزیابی گزینه های فرارویشان از نقاط مرجع استراتژیک استفاده کنند. بر اساس دیدگاه بامبرگر و فاننبوم (1996) نقاط مرجع استراتژیک عبارت اند از اهداف یا شاخص های مرجعی که مدیران برای ارزیابی گزینه ها استفاده نموده تا تصمیمات استراتژیک را اتخاذ نموده و اولویت های سازمانی یا سیستمی را به اطلاع ذینفعان کلیدی خود برسانند. بر اساس تحقیق فاننبوم ، هارت و شنل (1996) درک گزینه های نقاط مرجع استراتژیک سازمان روشی است برای رسیدن به هماهنگی استراتژیک [52].
نقاط مرجع استراتژیک، نقاطی برای هماهنگی هستند که اگر همه عناصر و سیستم های سازمان خود را با آن هماهنگ نمایند یک هماهنگی همه جانبه به وجود می آید [58]. بررسی ادبیات مدیریت و سازمان نشان می دهد که صاحب نظران مدیریت از دو بعد کانون توجه مدیریت و نوع کنترل به عنوان نقاط مرجع استراتژیک سازمان جهت گونه شناسی تئوری ها و ایجاد هماهنگی همه جانبه در سازمان استفاده می کنند. برای مثال الگوی اثر بخشی متضاد [59]، ارزش های رقابتی، گونه شناسی فرهنگ [60]، استراتژی منابع انسانی [61]. در حوزه بازاریابی بین الملل نیز نگرش نقاط مرجع استراتژیک برای اولین بار توسط جاوال جی و همکاران (2006) به کار گرفته شد که بر اساس آن مدل نقاط مرجع استراتژیک بازار هدف را پیشنهاد دادند. بررسی ادبیات بازاریابی بین الملل و صادرات دو بعد استراتژیک جهت گیری مدیریت بین المللی ( توجه به بازار داخل یا بازار خارج) و نوع کنترل ( شدید و سخت یا انعطاف پذیر و نرم) فعالیت های بازار یابی بین الملل شرکت ها می باشد [62].
2-27-1- استراتژی های تعیین بازار (غیر تفکیکی):
یعنی نادیده گرفتن تفاوت های بخش های مختلف و عرضه یکسان و یکنواخت برای همه آنها در یک مقیاس وسیع (سیاست بازاریابی واحد برای کل بازار ناهمگن) می باشد.
2-27-2- استراتژی بازاریابی تفکیکی
به معنای مشخص نمودن تعداد مشخصی از بازارها ( با توجه به بخش بندی آن) و تنظیم سیاست بازاریابی مناسب برای هر بخش می باشد.
2-27-3- استراتژی بازاریابی تمرکزی
انتخاب دو یا چند بخش کاملاً مشابه از بین بخش های متعدد بازار و تنظیم یک سیاست بازاریابی واحد برای آنها (انتخاب سهم بزرگی از یک بازار کوچک) می باشد.
نمودار استراتژی های سه گانه پوشش بازار را می توان به صورت زیر ترسیم نمود:
سیاست بازاریابی
بازار
نمودار2-2-الف- استراتژی بازاریابی یکسان
سیاست بازاریابی1
سیاست بازاریابی 2
سیاست بازاریابی3
بخش 3
بخش 2
بخش 1
سیاست بازاریابی