استراتژی های رقابتی، مدیریت منابع انسانی

5-3- سازگاری یافته ها با تحقیقات پیشین………………………………………………………………………………………113
5-4- تفاسیر و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………114
5-4-1- پیشنهادات پژوهشی………………………………………………………………………………………………………..114
5-4-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی………………………………………………………………………………………….115
5-5- محدودیتهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………115
منابع و مأخذ …………………………………………………………………………………………………………………………….116
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1: نوع شناسی شولر و جکسون ازهمردیفی استراتژی های منابع انسانی و استراتژی های رقابتی………………………………………………………………………………………………………………………………………….7
جدول 2-2: : نوع شناسی مایلز و اسنو از استراتژی های منابع انسانی……………………………………………………….29
جدول 2-3. چهارچوب دسته‌بندی انواع رویکرد‌ها نسبت به هم ردیفی…………………………………………………..49
جدول 2-4: انواع همردیفی در مدیریت منابع انسانی……………………………………………………………………………67
جدول 2-5: پیوند مدیریت منابع انسانی و عملکرد ……………………………………………………………………………..72
جدول 2-6: رفتارهای نقش کارکنان برای استراتژی های رقابتی……………………………………………………………79
جدول 2-7: فهرست انتخابی اقدامات مدیریت منابع انسانی…………………………………………………………………..83
جدول 4-1. فراوانی نمونه ها بر حسب جنسیت …………………………………………………………………………………101
جدول 4-2. فراوانی نمونه ها بر حسب سن……………………………………………………………………………………….102
جدول 4-3. فراوانی نمونه ها بر حسب میزان تحصیلات …………………………………………………………………….103
جدول 4-4. فراوانی نمونه ها بر حسب سابقه کار………………………………………………………………………………104
جدول 4-5- نتایج آزمون فرض نرمال بودن داده ها توسط آزمون کولموگروف – اسمیرنوف………………………………………………………………………………………………………………………………..105
جدول 4-6 آزمون ضرایب همبستگی پیرسون فرضیه اصلی…………………………………………………………………105