استراتژی های مدیریت دانش نوناکا و تاکاشی، ساختار سازمانی

جدول-4-6- شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر خلق دانش…………………………………………………………………………….81
جدول-4-7-فراوانی پاسخهای متغیر تسهیم دانش………………………………………………………………………………………………….82
جدول -4-8-شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر تسهیم دانش…………………………………………………………………………83
جدول-4-9-فراوانی پاسخهای متغیر بکارگیری دانش………………………………………………………………………………………………84
جدول-4-10- شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر بکارگیری دانش………………………………………………………………….85
جدول-4-11-فراوانی متغیرهای ذخیره سازی دانش……………………………………………………………………………………………….85
جدول-4-12- شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر ذخیرهسازی دانش………………………………………………………………86
جدول-4-13-فراوانی متغیر های ابعاد مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………87
جدول-4-14-فراوانی پاسخهای متغیر توانمندسازی………………………………………………………………………………………………..87
جدول-4-15- شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر ذخیرهسازی دانش………………………………………………………………88
جدول-4-16- نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………..89
جدول-4-17-بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و توانمندشدن……………………………………………………………………………..92
جدول-4-18-بررسی ارتباط بین زیرساخت‌ها/ تکنولوژی( خلق دانش) و توانمند شدن کارکنان…………………………93
جدول-4-19-بررسی ارتباط بین فرهنگ/ ساختار سازمانی(تسهیم دانش) و توانمند شدن کارکنان……………………….94
جدول-4-20-بررسی ارتباط بین بهره‌برداری از دانش(بکارگیری دانش) و توانمندشدن کارکنان…………………………..94
جدول-4-21-بررسی ارتباط بین فرآیندهای سازمانی مبتنی بر دانش و توانمند شدن کارکنان…………………………95
فهرست شکل ها
شکل2-1- ارتباط بین داده،اطلاعات،دانش،خرد……………………………………………………………………………………………………….13
شکل2-2- فرایند مدیریت دانش(چرخه دانش)………………………………………………………………………………………………………..22
شکل 2-3- استراتژی های مدیریت دانش نوناکا و تاکاشی………………………………………………………………………………………30
شکل2-4- استراتژی های مدیریت دانش از دیدگاه بات………………………………………………………………………………………….32