استراتژی های مدیریت منابع انسانی، ارزیابی عملکرد کارکنان

همردیفی بر هماهنگی عمودی میان استراتژیهای مدیریت منابع انسانی و استراتژی های رقابتی سازمان اشاره دارد. به گونه ای که هر کدام از انواع استراتژی های رقابتی در تناظر با نوع خاصی از استراتژی های مدیریت منابع انسانی، که شامل مجموعه ای از اقدامات و فعالیت های هماهنگ با هم می باشند، قرار می گیرند.
1-7-2- استراتژی منابع انسانی:
استراتژی است که تمرکز آن روی راههای مختلف مدیرت کردن کارکنان یک سازمان است (استورات و براون ،‌2009).
1-8- تعریف عملیاتی
1-8-1 استراتژی رقابتی :‌
در این پژوهش عبارت است از گویه های : استراتژی تأکید بر نوآوری، تأکید بر کاهش هزینه و تأکید بر کیفیت که در پرسشنامه از گویه های ( تأکید بر نوآوری 3 ، 4 ، 5 و 7 ، تأکید بر کاهش هزینه 6 و 8 ، تأکید بر کیفیت 1 و 2 ) سنجیده می شود .
1-8-2- استراتژی منابع انسانی سازمان:
در این پژوهش عبارت است از که در پرسشنامه : تاکید بر تامین نیروی پست ها خالی سازمان از منابع درونی 25، تاکید بر شرح شغل های دقیق و مشخص 20 و تاکید بر مسیر ارتقا و ترفیع واحد 5 ، تاکید فرصت های کار راهه شغلی چند گانه 1، تاکید بر ارزیابی بلند مدت در ارزیابی عملکرد 17، تاکید بر ارزیابی گروهی در ارزیابی عملکرد کارکنان 12، میزان تاکید بر اهمیت و ارزش افزایی آموزش در سازمان 24 . فراهم آمدن برنامه های مسیر شغلی برای تمام کارکنان 6. میزان امنیت شغلی کارکنان 18. تاکید بر برابری و عدالت بیرونی در جبران خدمات کارکنان 10. تاکید بر برابری و عدالت درونی در جبران خدمات کارکنان 27 . اهمیت مزایای مالی در بسته های پاداش کارکنان 9. میزان بالاتر بودن سطح پرداخت و حقوق پایه نسبت به رقبا 22 سنجیده می شود .
1-9- عملکرد:
عملکرد عبارت است از نتایج حاصل از مجموعه تلاش. در این تحقیق سه بعد عملکرد سازمانی مورد توجه قرار می گیرد که عبارتند از 1- روحیه سازمانی، 2- عملکرد مالی، و 3- عملکرد کلی.
برای سنجش عملکرد سازمان پرسش نامه های مناسبی طراحی خواهد شد و از سازمان ها خواسته خواهد شد با در مقایسه با رقبای خویش، خود را از سه جنبه فوق ارزیابی نمایند. اگرچه ممکن است اینگونه خود ارزیابی دارای انحرافات چندی باشد، اما دس و رابینسون (1984) معتقدند در هنگام فقدان معیار های عینی تر، خود ارزیابی می تواند سنجشی معتبر و مناسب از عملکرد سازمان به دست دهد.
عملکرد سازمان:
روحیه سازمانی
23، 28
عملکرد مالی
3، 8، 11، 16، 14
عملکرد کلی
29
فصل دوم:
ادبیات و پیشینه پژوهش
1-2- مقدمه