می 7, 2021

استفاده از اینترنت، کتابخانه های عمومی

طیف اوقات فراغت پاسخگویان

افرادی که امتیازی بین 16 تا 3/37 را کسب کنند، الگوی گذران اوقات فراغت شان درسطح «پایین» قرار میگیرد(یعنی فرد اوقات فراغت خود را به صورت سنتی میگذراند).
افرادی که امتیازی بین 3/37 تا 6/58 را کسب کنند، الگوی گذران اوقات فراغت شان درسطح «متوسط» قرار میگیرد. (یعنی فرد اوقات فراغت خود را به صورت ترکیبی میگذراند).
افرادی که امتیازی بین 6/58 – 80 را کسب کنند، الگوی گذران اوقات فراغت شان درسطح «بالا» قرار میگیرد. (یعنی فرد دارای اوقات فراغت خود را به صورت مدرن میگذراند).
کالاهای فرهنگی:
یک کالا یا خدمت فرهنگی عبارت است از شیء و یا خدمتی قابل استفاده و مفید که توسط افرادی از جامعه برای ارضاء نیازهای فرهنگی سایرین تولید و ایجاد گردد و در فرآیند مبادله با کالاها و خدمات دیگران اعم از فرهنگی یا غیرفرهنگی معاوضه گردد. بوردیو کالاهای فرهنگی را شامل هنر ، موسیقی ، تئاتر ، ادبیات و تسلط یافتن بر هر نوع نظام نمادین بیان می کند ( فاضلی ، 1382 : 38 ).
براساس آنچه که بیان شد در این تحقیق کالاهای فرهنگی شامل کتاب، نشریه ، برنامه های رادیو ، فیلم های تلویزیون ، سینما ، کامپیوتر و اینترنت ، ماهواره در نظر گرفته شده است. بنابر این هر چه میزان استفاده فرد از کالاهای فرهنگی بیشتر باشد الگوی مصرف او به الگوی مصرف مدرن نزدیک تر است.
در این پژوهش از گویه های ذیل جهت سنجش کالاهای فرهنگی در بین پاسخگویان (بر اساس طیف لیکرت)استفاده خواهد شد:
1-مطالعه کتاب های غیر درسی و مجلات
2-مطالعه روزنامه
3-گوش دادن به رادیو
4-گوش دادن به موسیقی
5-عضویت در شبکه های اجتماعی
6-استفاده از اینترنت
7-تماشای برنامه های ماهواره
8-رفتن به کتابخانه های عمومی و دانشگاهی
9-رفتن به سینما و تئاتر
10-استفاده از ویدئو، دی وی دی، سی دی، پلی استیشن، گیم نت
این مولفه با سوال در بخش چهاردهم پرسشنامه مورد آزمون قرار می گیرد. برای سنجش هر یک از گویه های فوق، از طیف لیکرت استفاده شده است. که در آن به گزینه «اصلا» امتیاز 1،به گزینه «خیلی کم» امتیاز 2،به گزینه« کم» امتیاز 3،به گزینه «زیاد» امتیاز4 و به گزینه «خیلی زیاد» امتیاز 5 داده شد. بنابراین هر پاسخگو از مجموع گویۀ مطرح شده در شاخص کالاهای فرهنگی(10 گویه) قادر خواهد بود امتیازی بین حداقل 10 و حداکثر 50 را برای شاخص کسب کند و در یکی از قسمتهای طیف زیر قرار گیرند:
50 6/36 3/23 10
بالا متوسط پایین