استفاده از شاخصهای، تولیدات علمی ایران

1-3. اهداف پژوهش
اهداف مورد نظر در این پژوهش عبارتنداز:
1-3-1. هدف کلی
بررسی و تحلیل وضعیت کمّی و کیفی بروندادهای علمی کشور جمهوری اسلامی ایران در فناوریهای نانو، زیست و انرژی هستهای در مقایسه با کشورهای رقیب در چشمانداز 1404 با استفاده از دادههای پایگاه وب آو ساینس در دوره زمانی 2002 تا 2011.
1-3-2. اهداف فرعی
شناسایی کمّیت و سهم بروندادهای علمی جهان به تفکیک قارههای مختلف در حوزههای اولویتدار علم و فناوری نانو، زیست و انرژی هستهای در دوره زمانی 2002 تا 2011.
شناسایی برترین کشورهای جهان از نظر تعداد بروندادهای علمی و بررسی زبان و قالب بروندادهای علمی جهانی و ایرانی.
شناسایی رتبه جهانی و منطقهای ایران و کشورهای رقیب در چشمانداز 1404، بر اساس کمّیت و سهم جهانی بروندادهای علمی آنها، در طی ده سال مذکور و بدون اعمال محدودیت زمانی.
مقایسه ضریب رشد تولیدات علمی کشورهای مورد بررسی در هر یک از سه اولویت منتخب در طی سالهای مذکور.
شناسایی وضعیت کیفی بروندادهای علمی کشور جمهوری اسلامی ایران و کشورهای رقیب در چشمانداز 1404، در حوزههای اولویتدار منتخب از نقشه جامع علمی کشور بر اساس شاخصهایی مانند میزان استنادهای دریافتی، تعداد استنادات به ازای انتشارات و شاخص اچ و رتبهبندی آنها بر اساس میانگین شاخصهای موجود در پایگاه ای اس آی.
شناسایی تعداد نویسندگان، تعداد دانشگاهها، تعداد کشورهای همکار و تعداد نشریات هر یک از 23 کشور مورد بررسی به منظور ارائه فرمولی برای پیشبینی تعداد استنادات دریافتی در آینده.
بررسی موضوعاتی که بیشترین تعداد بروندادهای علمی را در هر یک از حوزههای اولویتدار مورد بررسی دارا میباشند.
محاسبه شاخص اچ، جی و پی در زمینههای موضوعی مختلف مورد بررسی در ایران با استفاده از فرمولهای مربوطه.
سنجش میزان و درصد تولیدات علمی کشور ایران با همکاریهای علمی بین المللی و بررسی کمیت و کیفیت این بروندادها با بروندادهای علمی با همکاریهای ملّی در اولویتهای منتخب علم و فناوری و شناسایی کشورهایی از لحاظ کمّیت و کیفیت بروندادهای علمی، بیشترین میزان همکاری علمی را با کشور ایران داشتهاند.
مصورسازی شبکه همنویسندگی بروندادهای علمی ایران با همکاریهای بینالمللی در هر یک از اولویتهای علم و فناوری مورد بررسی با استفاده از نرمافرار مصورسازی ساینس تو تول .
میانگین ضریب همکاری گروهی نویسندگان ایرانی در هر یک از سه حوزه اولویتدار مورد بررسی در دوره زمانی 2002 تا 2011.
شناسایی برترین نویسندگان ایرانی از نظر تعداد بروندادهای علمی و بررسی وابستگی سازمانی و کیفیت بروندادهای علمی آنها با استفاده از شاخصهای تعداد استنادات، تعداد استنادات به ازای تعداد انتشارات و شاخص اچ در هر یک از حوزههای اولویتدار مورد بررسی.
شناسایی برترین دانشگاهها و مؤسسات برتر ایرانی از نظر تعداد بروندادهای علمی و بررسی کیفیت بروندادهای علمی آنها با استفاده از شاخصهای تعداد استنادات، تعداد استنادات به ازای تعداد انتشارات و شاخص اچ در هر یک از حوزههای اولویتدار مورد بررسی.
شناسایی مجلات بینالمللی که بیشترین تولیدات علمی محققان ایرانی در آنها به چاپ رسیده است و بررسی کیفیت و نفوذ آنها بر اساس شاخصهای کمّی و کیفی موجود در پایگاههای استنادی نشریات و سایمگو.
شناسایی میانگین شاخصهای کمّی و کیفی مجلاتی که به چاپ تولیدات علمی ایرانیان پرداختهاند بر اساس میانگین این شاخصها در پایگاه استنادی نشریات به تفکیک سالهای مورد بررسی.
شناسایی رابطه بین کمّیت(تعداد بروندادهای علمی) و کیفیت(تعداد استنادات دریافتی) در اولویتهای علم و فناوری منتخب در 23 کشور رقیب مورد بررسی.
شناسایی رابطه بین تعداد انتشارات و شاخص اچ در اولویتهای علم و فناوری منتخب در 23 کشور مورد بررسی.

نوشته ای دیگر :
ادبیات و علوم انسانی، موضوع