استفاده از فرصت، توسعه اقتصادی

پیتر دراکر
کارآفرین فردی است که از فرصتها بهخوبی استفاده می‌کند.
1975
آلبرت شاپیرو
کارآفرین با انجام کارهای ابتکاری و سازماندهی امور اجتماعی و اقتصادی، ریسک‌های آن را می‌پذیرد.
1980
کارل وسپر
کارآفرین از دیدگاه اقتصاددانان، روانشناسان، بازرگانان و سیاستمداران متفاوت است.
1983
گیفورد پینکات
کارآفرین سازمانی فردی است که در درون یک سازمان موجود به فعالیت می‌پردازد.
1985
رابرت هیسریچ
کارآفرینی عبارتست از فرآیند خلق چیزی متفاوت و باارزش از طریق اختصاص زمان و تلاش لازم برای آن. با فرض همراه بودن ریسک‌های مالی، روانی، اجتماعی و همچنین دریافت پاداش‌های مالی و رضایت شخصی از آن.
1995
استونر
کارآفرین کسی است که کسب و کاری مخاطره‌آمیز و سازمان جدیدی را بنیانگذاری می کند.
2006
کریزمن
کارآفرینان، افراد یا گروه‌هایی هستند که به شکل مستقل یا از جانب یک سیستم سازمانی عمل می‌کنند، سازمان‌هایی جدید ایجاد می‌کنندیا اقدام به نوآوری و احیا می‌کنند.
کارآفرینی برای هر جامعه‌ای دارای سه نوع منفعت است، این منافع عبارتند از: افزایش رشد اقتصادی، ارتقای بهره‌وری وپدید آمدن تکنولوژی‌ها، محصولات و خدمات جدید.همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد ایران کشوری سرشار از منابع مادی و انسانی است که باید به صورت کارا و اثر بخش مورد استفاده قراربگیرند.یکی از ویژگی‌های خاص کشور ایران جوان بودن جامعه است که از طرفی مزیت و از سوی دیگر نیز چالشمحسوب می‌شود. از طرفی ایران همانند بسیاری از کشورها با معضل بیکاری روبرو می‌باشد. در حال حاضر یکی ازمشکلات اساسی ایران بیکاری قشر جوان است. رفع معضل بیکاری، ایجاد و تقویت راهکارهای اشتغال‌زایی و خود‌اشتغالی و حرکت به سمت توسعهجامعه نیاز به تربیت و آموزش افراد کار آفرین، کارآمد و خلاق را دوچندان کردهاست. کارآفرینی از طریق کشف و استفاده از فرصت‌ها به رونق اقتصادی، نوآوری و تغییر در محیط و شیوه زندگی وفراهم کردن فرصت‌های اشتغال به توسعه جامعه کمک می‌نماید(خسروی پور و عسگریان دهکردی، 1392).
با نگاهی به روند رشد و توسعه جهانی در می‌یابیم که با افزایش فناوری‌های پیشرفته، نقش و جایگاه کارآفرینان به طور فزاینده‌ای بیشتر می‌شود. کارآفرین می‌تواند مهم‌ترین تأثیر را بر توسعه اقتصادی داشته باشد. به همیندلیل در تبیین نظریه توسعه اقتصادی نقش اصلی را به کارآفرین نسبت می‌دهند. ازدیگر تأثیرات کارآفرینی می‌توان به بهبود کیفیت زندگی، توزیع متناسب درآمد و بهدنبال آن آسودگی خاطر، بهره‌برداری از منابع و فعال شدن آن‌ها برای بهره‌وری عظیمملی اشاره کرد. هم‌چنین کارآفرینی موجب سود اجتماعی از طریق دولت می‌شود(طاهری و همکاران، 1389).