اصل قانونی بودن، منزلت اجتماعی

chart background

امام صادق (ع) هم می فرمایند:
« بر کسانی ه جامه در دست دارند دیه صد حله مقرر شده است که قیمت هر حله 10 دینار باشد. »
یا حضرت علی (ع) فرمودند:
« دیه هزار دینار است و بهای هر دینار ده درهم است. دیه برای شهرنشینان ده هزار درهم و برای بادیه نشینان صد شتر و اهل سواد صد رأسگاو یا هزار گوسفند است. »
علت اینکه امام علی (ع) از حله ها نامی به میان نیاورده است خود گواه بر این است که از اقسام دیه نیست زیرا اگر می بود می بایست بیان و تشریح می شد بخصوص آنکه حضرت درصدد توضیح جزئیات و ضوابط حاکم بر مقادیر دیه بوده است. با این تفاسیر گویا امام صادق (ع) جزئیات آمده در آن حدیث ابن ابی لیل را تأئید کرده ولی آن را کوتاه کرده و بخشی از آن را ناگفته گذارده چه اگر حله از دارندگان آن پذیرفته نبود بر امام علی (ع) بود که آن را توضیح دهد. نهایتاً می توان گفت با توجه به این وضعیت اظهار نظر قطعی در مورد تعداد حله بسیار مشکل است.
کلیه روایات و اقوال وارده در مورد دیه دلالت دارند بر این موضوع که تعیین مقدار دیه و درهم و گاو و گوسفند و حله بر اساس محاسبه با قیمت شتر بوده است و می باشد. بر این موضوع هم توافق و اجماع شده است که مقدار طلا باید هزار دینار یا هزار مثقال شرعی باشد. تنها اختلافی که وجود دارد این است که آیا هزار مثقال شرعی معتبر است یا اینکه طلا باید به صورت مسکوک و سکه باشد؟
فقیهی در این مورد عقیده دارد:
« مراد از هزار دینار هزار مثقال طلای خالص است چنانچه در خبر ابن بصیر نیز تصریح شده است که دیه انسان مسلمان ده هزار درهم نقره و هزار مثقال طلا است. »
صاحب جواهر در ایراد به نظر فوق معتقد است که در ظاهر چنین به نظر می رسد که در روایت به دینار معروف و شناخته شده ای اشاره دارد که در سایر روایات آمده و گفته شده است که وزن آن یک مثقال است نه اینکه میخواسته است بگوید که هزار مثقال در دیه نفس کفایت می کند اگر چه مسکوک هم نباشد مگر اینکه بگوئیم پرداخت هزار مثقال طلا از هزار دینار کفایت کرده و جای آن را پر می کند .
در هر حال این قول و روایت و روایاتی از این دست یا باید حمل بر معنایی باشد که در کنار روایات دیگر قابل پرداخت بودن دیه از غیر شتر از آنها استنباط شود یا اینکه به طور کلی از شمار دلائل خارج گردند که در این میان برداشت اول صحیح تر و درست تر است و از مجموع آراء و نظرات فقها می توان دریافت که پرداخت خون بهاء از هر 6 نوع امکانپذیر است. اصولاً در این روش به جانی اجازه داده اند که برای سهولت، مالی را که در اختیار دارد با نظر گرفت ارزش آن با شتر بپردازد و چون در زمان ما بهترین راه برای پرداخت دیه پرداخت همان پولی است که مردم هر کشوری در اختیار دارند باید با تعیین قیمت 100 شتر خونبهای لازم را بپردازند این موضوع خود با معیار های حقوق بشر هم سازگاری دارد. این بحث مفصلاً در گفتار بعدی مورد بررسی قرار می گیرد. در نهایت می توان گفت که ملاک تعیین دیه از انواع شش گانه دیات آن است که بر اساس قیمت شتر محاسبه و تقویم می شود. دیگر آنکه جانی که مخیر بین تعیین یکی از انواع دیات است، در صورتی است که قیمت آنها با قیمت شتر برابر باشد ولی چون در حال حاضر این برابری وجود ندارد مقدار تعیین شده در انواع 5 گانه دیگر در صورت برابر و مساوی نبودن آن با قیمت شتر وجهه شرعی نخواهد داشت. نکته مهم دیگر در مورد مقادیر دیه این است که بعضی از اهل فقه عامه مانند فقه مالکی بر خلاف امامیه ها تنها دیه را از جنس شتر، گاو و گوسفند قابل پرداخت می دانند. در قتل و جرح عمدی نظام اختیاری دیه را انتخاب کرد و در قتل و جرح غیر عمدی تحت شرائط خاص نظام اجباری دیه را ارائه کرد. تأثیر مقام و منزلت اجتماعی در تعیین میزان دیه از بین برد و مقدار دیه بطور دقیق تعیین کرد. موضوع دیه را در سه محور جای داد: دیه نفس ، دیه اعضا، دیه منافع.
می توان گفت در حقوق اسلام آنچه که بعنوان دیه دریافت می شود حق خالص مجنی علیه است اگر در قید حیات باشد در اموال و دارایی های وی داخل و در صورت فوت جزء طلب های وی محسوب می شود و این در حالی است که دیه میان اعضای قبیله در دوره جاهلیت تقسیم می شد .
بدین ترتیب حقوق اسلام نهاد دیه را تأیید و آن را به مسلمانان عرضه کرد و با قرار دادن مقررات ویژه ای آن را تثبیت و محکم ساخت. در مورد هر یک ار اعضاء نیز که تا قبل از آن معیار های مشخصی برای گرفتن دیه نبود دیه معین و مشخص قرارداد تا جلو اعمال سلیقه های شخصی گرفته شودو چنانچه قبل از آن مرسوم بود نسب وموقعیت اجتماعی و قبیله ای موجب نوسان میزان دیه نگردد. در این میان نظریه ها و دیدگاه های فقهی بزرگان مذاهب اسلام این مطلب را می رساند که در نظر عده ای دیگر مانند حنفی ها صریحاً از دیه بعنوان مالی که به ازای تلف نفس پرداخت می شود تعریف شده است و عده ای دیگر مانند امامیه ها از دیه بعنوان مال در مقابل نفسی که سبب جنایت از بین رفته است یاد کرده اند و نهایتاً می توان اینگونه نتیجه گرفت که فقها دیه را بعنوان خسارتی که در مقابل تلف نفس به اولیای مقتول پرداخت می شود پذیرفته اند.
ج) دوران حقوق ایران
ورود اسلام به ایران آغازگر تغییرات اساسی و مهم در حقوق جزائی ایران است چرا که ایران آمادگی کامل برای پذیرایی اندیشه های مترقی و نو در جهت تعالی و پیشرفت و شناخت نهادهای اسلام دارد. قوانین اسلام در زمینه بزهکاری و برخورد با آن ابداعات منحصر به فردی دارد مثلاً در مورد مسئولیت کیفری در تمامی جرائم بلوغ عقل و رشد و قصد و اراده را در اجرا
ی مجازات لازم می داند. مجازات ها به صورت دقیق و روشن طبقه بندی شده اند. تشریفات رسیدگی ساده و سریع و شرایط قاضی و شیوه قضاوت دقیق است با این تفاسیر باید گفت که حقوق جزائی اسلام بر سه اصل کلی استوار است :
اصل قانونی بودن مجازات ها
اصل شخصی بودن مجازات ها
اصل تساوی مجازات ها
با شناخت این اصول ، به ترتیب به تشریح و تبیین آنها از دیدگاه اسلام می پردازیم .
اصل مزبور برای اکثر جرائم مجازات هایی را در نظر گرفته است مانند مقررات مربوط به حدود و قصاص که برای جرائم خاصی در نظر گرفته شده اند و بر طبق آنها مجازات اینگونه جرائم مشخص شده است و برای بعضی از جرائم هم مجازات مشخصی در نظر گرفته نشده است مانند تعزیرات که از توبیخ شروع و به قتل منتهی می شود و تعیین آن به نظر حاکم واگذار شده است. جرم در شریعت اسلام عبارت است از محرمات شرعی که خداوند برای آن عقاب حدی یا تعزیر در نظر گرفته است. عده ای از فقها تعریف جرم را توسعه دادند و ارتکاب هر عمل ممنوعی را جرم دانسته اند خواه منع آن از طرف شارع باشد یا از سوی حاکم اسلامی و می توان گفت که این مفهوم از جرم در اسلام بیشتر مورد قبول است چنانکه در کزارش کنفرانس اجرای حقوق کیفری در عربستان نیز شبیه همین معنی ابراز شده است :« جرم مخالف با اوامر و نواهی کتاب و سنت و یا ارتکاب عملی است که به تباهی فرد یا جامعه بیانجامد. »