اضطراب، بحث و نتیجهگیری

3-6-1- پایایی مقیاس اضطراب مرگ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….59
3-6-2- اعتبار سازه مقیاس اضطراب مرگ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………59
3-7- مقیاس حمایت اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………60
3-7-1- پایایی مقیاس حمایت اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..61
3-7-2- اعتبار سازه مقیاس حمایت اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….61
3-8- مقیاس زمینهیاب ارزشی شوارتز (SVS)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………62
3-8-1- پایایی مقیاس زمینهیاب ارزشی شوارتز (SVS)………………………………………………………………………………………………………………………………..63
3-8-2- اعتبار سازه مقیاس زمینهیاب ارزشی شوارتز (SVS)……………………………………………………………………………………………………………………….63
3-9- روشهای آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….64
فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………65
4-1- شاخص‌های آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..66
4-2- یافتههای استنباطی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………71
فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..77
5-1- بحث و نتیجهگیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….78
5-2- محدودیتهای پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..86
5-3- پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..86
5-3-1- پیشنهادهای پژوهشی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………86
5-3-2- پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….86
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..88