اضطراب، طبقات اجتماعی

احساس امنیت مالی : منظور از امنیت مالی این است که دارایی و اموال افراد تا چه حد در امنیت می‌باشد و این داراییها مورد تهدید قرار نمی گیرند (صمدی بگه – جان، 73:1384 ). نداشتن اضطراب و داشتن آرامش درباره اموال شخصی در مقابل همسر.
این متغیر در قالب دو سوال عملیاتی سازی گردیده است.
احساس امنیت از تداوم زندگی زناشویی:
– اطمینان از عدم طلاق عاطفی
– اطمینان از عدم طلاق واقعی
-اطمینان از تحریک نکردن بچه ها علیه دیگری
این متغیر در قالب دو سوال در پرسشنامه عملیاتی سازی گردیده است.
3-7جامعه آماری و حجم نمونه:
جامعه آماری تحقیق حاضر جمعیت کل مردان و زنان متاهل شهر تهران است. این جمعیت کل شامل 3394695 نفر مرد متاهل و 3358073 زن متاهل است . در این تحقیق زنان و مردان متاهلی مورد نظر است که یک سال از ازدواجشان گذشته باشد. در جدول 3-2 تعداد دقیق حجم نمونه تحقیق آورده شده است.
از این رو هر فرد از افراد جامعه آماری به منزله واحد آماری یا واحد تحلیل محسوب می گردند. بدیهی است که تمام شماری از افراد جامعه آماری یعنی مراجعه به تک تک آحاد جامعه آماری و جویا شدن از نظرات آنها مطلوبترین روش در راستای دستیابی به میانگین واقعی نظرات آنها است، اما از آنجا که انجام چنین کاری مستلزم هزینه بسیار گزاف و صرف مدت زمان طولانی بوده، ازین رو با در نظر گرفتن ضریب اطمینان معین و ضوابط علمی و فنی، با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای با طبقه بندی، متناسب با حجم جمعیتی هریک از محلات و انتخاب نمونه به صورت تصادفی و سیستماتیک، از جامعه آماری نمونه گیری به عمل آمده است.
به عنوان حجم نمونه با استفاده از جدول لین (مورگان) 383 نفر تعیین گردید.به منظور جلوگیری از افت و قدرت تعمیم دهی بالا تعداد حجم نمونه 400 نفر انتخاب شده است.
با توجه به این که چارچوب جامعه آماری مشخص نبود و تهیه آن زمان و هزینه زیادی را می طلبید، لذا از نمونه گیری احتمالی متناسب با حجم خوشه استفاده گردید. اصطلاح نمونه گیر خوشه ای نمایشگر چندین شیوه مختلف است که به یکدیگر پیوسته اند و مفهوم مشترک آنها این است: به جای آنکه عنصرهای نمونه را یکی یکی به طور تصادفی انتخاب کنند، گروه هایی از عنصر را، یا خوشه هایی از عنصر را، به طور تصادفی انتخاب می‌کنند. (ازکیا،1382: 263) در صورتی که هر خوشه دارای واریانس بالا و واریانس هر خوشه با خوشه های دیگر کم باشد، دقیق ترین نتیجه از این راه به دست می آید. (همان، 264)
با توجه به بافت ناهمگن طبقات اجتماعی در سطح شهر تهران و بافت همگن آن در بین ساکنین هر منطقه (در تقسیمات شهری) و با توجه به دلایل زیر از روش نمونه گیری احتمالی متناسب با حجم خوشه استفاده شد:
انجام نمونه گیری تصادفی مستلزم دسترسی به چارچوب آماری است و در جوامع بزرگ تهیه چنین فهرستی بسیار وقت گیر، پرهزینه و گاهی اوقات غیرممکن است. بنابراین در مواقعی که فهرست مناسبی از واحدهای اصلی نمونه گیری موجود نیست می توان از گروه بندی های کم و بیش پایدار و طبیعی جمعیت که تهیه فهرست آنها به سادگی امکان پذیر است، استفاده نمود. (ازکیا،1382: 263)
روش انتخاب نمونه ها
ابتدا ضمن مشورت با تعدادی از صاحب نظران 3 تا از مناطق شهر تهران به عنوان مناطقی که در بین مردم به عنوان مناطق محل سکونت افراد طبقه اجتماعی بالا (منطقه 3)، متوسط (منطقه 7) و پایین (منطقه 15) شهرت داشتند، انتخاب شدند.
در هر منطقه، بلوک هایی به صورت تصادفی انتخاب و در همان بلوک ها هم خانه ها به صورت تصادفی انتخاب شدند. تعدادی از پرسشنامه ها با روش مصاحبه حضوری تکمیل گردید. به منظور جلوگیری از تأثیر پاسخگویان بر یکدیگر نسبت به سوالات پرسشنامه، سعی گردید که منازل با فواصل مشخص انتخاب شوند.
در جداول زیر تعداد زنان و مردان متاهل هر سه منطقه که پرسشنامه میان آنها تقسیم گردید، آورده شده است:
جدول 3-2
منطقه 3
منطقه 7
منطقه 15
جمع
جمعیت مردان و زنان متاهل
148041