اضطراب امتحان، اصطلاحات معادل شخصیت

2-1-1-6-5: دیدگاه زیست شناسی ……………………………………………………………………………………………… 23
2-1-1-6-6: دیدگاه انسان گرایی و هستی نگر ………………………………………………………………………………. 23
2-1-2: ویژگیهای شخصیتی ……………………………………………………………………………………………………….. 25
2-1-2-1: شخصیت ………………………………………………………………………………………………………………….. 25
2-1-2-2: تعریف شخصیت ……………………………………………………………………………………………………….. 25
2-1-2-3: اصطلاحات معادل شخصیت ………………………………………………………………………………………… 27
2-1-2-4: نظریه های شخصیت …………………………………………………………………………………………………… 28
2-1-2-4-1: دیدگاه صفات ………………………………………………………………………………………………………. 32
2-1-2-4-1-1: نظریه آلپورت ……………………………………………………………………………………………………. 33
2-1-2-4-1-2: نظریه کتل ………………………………………………………………………………………………………… 35
2-1-2-4-1-3: نظریه آیزنگ …………………………………………………………………………………………………….. 38
2-1-2-4-1-4: نظریه گیلفورد …………………………………………………………………………………………………… 40
2-1-2-4-1-5: مدل پنج عاملی مک گری و کوستا ……………………………………………………………………….. 40
2-1-3: اِسنادهای مذهبی و غیرمذهبی …………………………………………………………………………………………… 42
2-1-3-1: نظریه اسناد عمومی …………………………………………………………………………………………………….. 43
2-2: پیشینه تجربی متغیرها
2-2-1: تحقیقات تجربی اسنادهای علّی (مذهبی و غیرمذهبی) …………………………………………………………… 49
2-2-2: مذهب و اضطراب امتحان ……………………………………………………………………………………………….. 57
2-2-3: مذهب و شخصیت ………………………………………………………………………………………………………… 61
2-2-4: ویژگیهای شخصیتی و اضطراب امتحان ……………………………………………………………………………. 67
2-3: نتیجه گیری فصل ……………………………………………………………………………………………………………….. 69
فصل سوّم
3-1: پیش درآمد ………………………………………………………………………………………………………………………. 74
3-2: طرح پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………. 74
3-3 جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………… 74
3-5: ابزار پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….. 74