می 7, 2021

اضطراب امتحان، اضطراب

3-6: روش تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………78
فصل چهارم
4-1: پیش درآمد ………………………………………………………………………………………………………………………. 80
4-2: ارائه شاخصهای توصیفی متغیرها …………………………………………………………………………………………… 80
4-3: تحلیل استنباطی داده ها ……………………………………………………………………………………………………….. 82
4-4: یافته های جانبی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. 94
فصل پنجم
5-1: پیش درآمد …………………………………………………………………………………………………………………….. 99
5-2 بحث………………………………………………………………………………………………………………………………. 99
5-3: نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………… 106
5-4: محدودیتهای پژوهشی ………………………………………………………………………………………………………. 107
5-5: پیشنهادات پژوهشی ………………………………………………………………………………………………………….. 108
5-6: پیشنهادات کاربردی …………………………………………………………………………………………………………. 109
منابع و مآخذ
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………. 111
منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 118
فهرست جداول
جدول2-1: عوامل شخصیت کتل(نقل از شولتز و شولتز1381) …………………………………………………………… 38
جدول2-2: صفات/ابعاد شخصیت آیزنگ …………………………………………………………………………………….. 39
جدول2-3: توصیف ابعاد پنجگانه شخصیت مدل مک گری و کوستا………………………………………………….. 41
جدول 4-1: شاخصهای توصیفی اضطراب امتحان دانش آموزان ………………………………………………………… 80
جدول 4-2: فراوانی و درصد نمرات اضطراب امتحان ………………………………………………………………………. 81
جدول 4-3: شاخصهای توصیفی ویژگیهای شخصیتی در دانش آموزان ………………………………………………. 81
جدول 4-4: شاخصهای توصیفی اِسنادهای مذهبی و غیرمذهبی در دانش آموزان ………………………………….. 82
جدول 4-5: ماتریس همبستگی برای رابطه مؤلفه های اسناد به خدا (فعّال و منفعل) با اضطراب امتحان……….. 84
جدول 4-6: ماتریس همبستگی برای رابطه اسنادهای علّی غیرمذهبی (تلاش شخصی، عوامل طبیعی و کمک افراد دیگر) با اضطراب امتحان …………………………………………………………………………………………………….. 85