اطلاعات جمعیت شناختی، وفاداری

Z= 1.96 ، عدد استاندارد در عامل عددی اعتبار 95% ؛
p= 0.5 ، سهم اشخاصی که معتقد به رابطه بازارگرائی و عملکرد بانک می‌باشند؛
q= 0.5 ، سهم افرادی که به این رابطه اعتقاد ندارند، q = p-1 ؛
d= 0.09 ، میزان دقت برای عمومیت دادن به نتایج گروه نمونه به کل جمعیت ؛
N= 62 ، تعداد جمعیت و n= تعداد نمونه می‌باشد.
3-6 ابزار گردآوری اطلاعات
ابزار سنجش وسایلی هستند که محقق به کمک آن‌ها قادر است اطلاعات مورد نیاز خود را گرد‌آوری و ثبت و کمی نماید. انواع ابزارهای گرد‌آوری اطلاعات عبارتند از: پرسشنامه، مشاهده، مصاحبه.
پرسشنامه مجموعه سؤالات مکتوبی است که حول متغیرهای تحقیق تنظیم و ساخته می‌شود که به شکل حضوری یا غیر حضوری، مستقیم یا غیر مستقیم توسط پاسخگو تکمیل می‌شود.
مقیاس‌های اندازه‌گیری، واحدهایی هستند که برای سنجش کیفیت‌ها در ابزارهای گرد‌آوری اطلاعات بکار می‌روند.
مقیاس‌های اندازه‌گیری عبارتند از:
مقیاس‌های اسمی یا عددی، مقیاس‌های ترتیبی، مقیاس‌های فاصله‌ای و مقیاس‌های نسبی.
مقیاس‌های اسمی: صورت دو ارزشی و چند ارزشی دارند و پایین‌ترین سطح دقت را دارا می‌باشند و بوسیله آنها فقط می‌توان بود یا نبود صفتی را سنجید.
مقیاس‌های ترتیبی: با این مقیاس می‌توان علاوه بر تشیخص وجود یا عدم وجود صفت، نسبت به سنجش و شدت و ضعف آن نیز اقدام کرد. البته نمی‌توان فاصله بین درجات را نیز مشخص نمود.
مقیاس‌ نسبی همان مقیاس فاصله‌ای است با این تفاوت که دارای نقطه صفر مطلق است که به عنوان مبدأ سنجش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در این تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است. همچنین به منظور سنجش متغیرهای تحقیق از مقیاس ترتیبی استفاده شده است.
3-7 تحلیلی بر پرسشنامه
پرسشنامه، شامل سه بخش می‌باشد. بخش اول شامل اطلاعات جمعیت شناختی می‌باشد که سوالاتی از قبیل جنسیت، میزان تحصیلات، میزان سابقه کاری رئیس شعبه، پرسیده شده است. بخش دوم سوالات مربوط به عملکرد شعبه بانک و شامل 10 گزاره می‌باشد؛ از گزاره اول تا سوم یعنی میزان حجم سپرده‌ها، میزان رشد سپرده‌ها، و سهم بازار، میزان تسلط بانک بر بازار سنجیده می‌شود؛ از گزاره چهارم تا هفتم یعنی میزان استفاده مشتریان از خدمات و تسهیلات، میزان رضایت مشتریان، میزان وفاداری مشتریان، و میزان کیفیت ارائه خدمات، تأثیرگذاری بانک بر بازار را می‌سنجد؛ و در نهایت از گزاره هشتم تا دهم که میزان گردش پول، وضعیت سود کلی و بازگشت سرمایه است، عملکرد مالی بانک سنجیده می‌شود. و بخش سوم مربوط به اقدامات بازارگرایانه شعبه است که شامل 15 گزاره است.
برای آزمون فرضیه‌ها، بازارگرائی به عنوان متغیر مستقل و هریک از متغیرهای تسلط بر بازار، تأثیرگذاری بر بازار و عملکرد مالی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده و روابط بین آنها مشخص می‌گردد.
3-8 روائی پرسشنامه