اطلاعات جمعیت شناختی نمونه، اعتماد سازمانی

پایایی: منظور از پایایی این است که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد (سرمد و همکاران،1387،ص166). برای محاسبه پایایی (ضریب قابلیت اعتماد) ابزار اندازه گیری شیوه های مختلفی به کار برده می شود. از آن جمله می توان به: الف) اجرای دوباره (روش بازآزمایی)، ب) روش موازی (همتا)، ج) روش تصنیف (دونیمه کردن)، د) روش کودر – ریچاردسون و سایر اشاره کرد (همان منبع،ص167). بنابراین برای اندازه گیری پایایی یک پرسشنامه شیوه های متعددی توسط صاحبنظران ارایه شده است که روش آلفای کرونباخ از مهمترین و رایجترین آنهاست. به منظور تعیین پایایی، پرسشنامه به صورت مقدماتی بین 40 نفر از کارکنان توزیع شد که ضریب پایایی پرسشنامه عدالت سازمانی « 82%» و برای اعتماد سازمانی«79% » به دست آمد
6.3. روش تجزیه و تحلیل داده ها
داده ها به طور کلی در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل واقع می شوند . در بخش توصیفی شاخصهایی مانند درصد، میانگین و فراوانی مورد مطالعه قرار می گیرند و در بخش استنباطی تجزیه و تحلیل نتایج از روشهای تجزیه و تحلیل واریانس یک راهه ، همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.
فصل چهارم
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
در این فصل برای بررسی فرضیه های اصلی و فرعی تحقیق به تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از پرسشنامه پرداخته ایم . همان طور که در فصل قبل ذکر شد برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS استفاده شده است.
اطلاعات بدست آمده در این فصل در دو بخش توصیفی واستنباطی ارائه گردیده ، ابتدا در بخش توصیفی اطلاعات جمعیت شناختی نمونه ی مورد نظر بررسی شده و سپس در قسمت استنباطی به تجزیه و تحلیل مبسوط اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه اصلی پرداخته شده است.
متغیر‌های جمعیت شناختی
در پژوهش هایی که در حوزه علوم انسانی انجام می گیرد، معمولاًً بخشی از اطلاعات مربوط به نمونه‌ی تحقیق، با عنوان اطلاعات جمعیت شناختی مورد بررسی قرار می گیرد. این اطلاعات می توانند پژوهشگر را در روشن شدن اهداف پژوهش یاری داده و اطلاعات جانبی مفیدی نیز در اختیار او قرار دهند. اطلاعات جمعیت شناختی در این تحقیق، مربوط به جنسیت ، سن ، سابقه کار و میزان تحصیلات می‌باشد.
جنسیت
جدول(4-1): توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت
توصیف آماری
جنسیت
فراوانی
درصد
زن
83
3/59

نوشته ای دیگر :
سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران