اعتماد سازمانی، تعهد سازمانی

نمودار 4-5: اطلاعات پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت……………………………………………………………………………113
نمودار 4-6: اطلاعات پاسخ دهندگان بر اساس نوع کارکنان…………………………………………………………………….114
نمودار 4-7: اطلاعات پاسخ دهندگان بر اساس نوع قرارداد………………………………………………………………………115
نمودار 4-8. نمایش همبستگی بین دو متغیر اعتماد و تعهد………………………………………………………………………..128
نمودار 4- 9: نمایش همبستگی بین دو متغیر تعهد سازمانی و ثبات…………………………………………………………..130
نمودار 4-10 : نمایش همبستگی بین دو متغیر تعهد سازمانی و ثبات………………………………………………………….131
نمودار 4-11: نمایش همبستگی بین دو متغیر تعهد سازمانی و گشودگی……………………………………………………..132
نمودار 4-12: نمایش همبستگی بین دو متغیر تعهد سازمانی و شایستگی……………………………………………………..133
نمودار 4-13. نمایش همبستگی بین دو متغیر تعهد سازمانی و توجه…………………………………………………………..135
نمودار4-14: میانگینهای اعتماد طبقات مختلف قرارداد استخدامی………………………………………………………………139
نمودار 4- 15: نمودار میانگین تعهد طبقات مختلف قرارداد استخدامی……………………………………………………….142
نمودار4-16: میانگین اعتماد در طبقات مختلف سنوات خدمت………………………………………………………………….144
نمودار 4-17: میانگین اعتماد در طبقات مختلف سنوات خدمت………………………………………………………………..147
چکیده
امروزه اندیشمندان مدیریت رفتار سازمانی با توجه به تغییرات و دگرگونی های پیوسته ای که سازمان ها با آن مواجه هستند ،به این نتیجه رسیده اند که مهمترین عامل کسب مزیت رقابتی در سازمان ها ، منابع انسانی است. یکی از چالش های پیش روی آنها شناخت و درک رفتار و نیازهای نیروی انسانی به عنوان مهمترین بخش می باشد و یکی از مهمترین نیازهای کارکنان برقراری اعتماد میان آنها و مدیر وهمچنین ایجاد تعهد در سازمان می باشد تا بتوانند در سایه آن اهداف سازمان را محقق سازند.در تحقیق پیش رو هدف بررسی رابطه بین اعتماد و تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه کاشان می باشد. مسئله مهم در این تحقیق این است که آیا اعتماد و تعهد سازمانی در دانشگاه کاشان در سطح مطلوبی قرار دارد و آیا بین این دو مقوله ارتباط معناداری وجود دارد یا خیر؟ بدین منظور مطالعات نظری و تجربی در حوزه اعتماد و تعهد سازمانی مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق ، به طور خاص به ابعاد اعتماد توجه گردید شد. این ابعاد شامل توجه ، شایستگی ، انصاف ، گشودگی و ثبات می باشد. جامعه آماری در این تحقیق کلیه کارکنان دانشگاه کاشان و اعضای هیئت علمی می باشد و با استفاده از نمونه گیری تصادفی 216 نفر پرسشنامه دریافت شد.جهت سنجش اعتماد سازمانی از مدلهای مدل میشرا (1994) ، مدل اعتماد حاصل تحقیقات حسن زاده(1383) و غیره و برای سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامه آلن و مایر(1990) استفاده شده است. در تحقیق حاضر ، روش تحقیق استفاده شده ، توصیفی پیمایشی و همبستگی می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق و سئوالات تحقیق از2 سطح توصیفی و استنباطی استفاده شده است. پس از تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای آماری مناسب نتایج زیر حاصل شد.
فرضیه اصلی اول تحقیق نشان داد که اعتماد به طور کلی در سطح مطلوبی قرار ندارد. بررسی فرضیات فرعی تحقیق اول تحقیق حاکی از آن است که به غیر از بعد ثبات ، بقیعه ابعاد شامل انصاف،گشودگی،شایستگی و توجه از مطلوبیت مناسبی برخوردار نبوده اند.
بررسی فرضیه اصلی و فرعی دوم تحقیق نشان داد تعهد سازمانی در سطح مطلوبی قرار دارد و باز هم می تواند افزایش آن مدنظر مدیران قرار گیرد.
بررسی فرضیه اصلی سوم تحقیق نشان داد که بین اعتماد و نیز ابعاد اعتماد با تعهد سازمانی رابطه مثبتی وجود دارد. فلذا با بهبود وضع اعتماد کارکنان می توان انتظار داشت که تعهد سازمانی افزایش یابد.
در انتها نیز پیشنهاداتی را جهت بهبود وضعیت اعتماد و تعهد سازمانی ارائه گردیده است.
کلید واژه ها : اعتماد ، ابعاد اعتماد ، تعهد سازمانی ، دانشگاه