می 17, 2021

اعتماد سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده

19
31 تا 49
6-3. روایی و پایایی ابزار اندازهگیری
1-6-3. روایی پرسشنامه ها:
مفهوم روایی به این سوال پاسخ میدهد که ابزار اندازهگیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را میسنجد. روشهای متعددی برای تعیین روایی ابزار اندازهگیری وجود دارد که یکی از آنها روایی محتواست. روایی محتوایی یک آزمون توسط افراد متخصص در مورد موضوع مورد مطالعه تعیین میشود (سرمد، بازرگان و حجازی،1388: 171). علیرغم اینکه در هر پرسشنامه این پژوهش در تحقیقات زیادی مورد استفاده قرار گرفته است و از روایی لازم برخوردار میباشند، در این پژوهش برای تعیین روایی پرسشنامه از روش روایی محتوا و با بهرهگیری از دیدگاه متخصصان رشته مدیریت آموزشی دانشگاه بو علی سینا همدان استفاده شد
2-6-3. پایایی پرسشنامهها:
پایایی نیز یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازهگیری است. پایایی با این امر سر و کار داردکه ابزار اندازهگیری در شرایط گوناگون نتایج یکسانی به دست میآورد. برای تعیین پایایی ابزار اندازهگیری، روشهای مختلفی به کار برده میشود(سرمد ، بازرگان و حجازی، 1388: 167).
پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده استاندارد بوده و در تحقیقات بسیاری در داخل و خارج از کشور مورد استفاده قرار گرفته است و پایایی آن در تحقیقات گوناگونی مورد تائید قرار گرفته که از پایایی بالایی برخوردار بوده است به عنوان مثال: حاجی کریمی و همکاران(1391) در پژوهشی تحت عنوان مدلی میان سطحی برای تبیین ارتباط ادراک از حمایت سازمانی، ادراک از احترام سازمانی و مشارکت در تصمیمگیری با تعهد سازمانی اعضای هیئت علمی دانشگاههای تهران، پایایی پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده را از طریق آلفای کرونباخ 90/0، محاسبه کردند. عریضی سامانی، دیباجی و صادقی (1390) به منظور بررسی رابطه تعارض کار-خانواده با حمایت سازمانی ادراک شده، استرس شغلی و خود تسلط یابی کارکنان اقماری میزان پایایی پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده با استفاده از آلفای کرونباخ 89/0 محاسبه شده است. در این پژوهش نیز برای پایایی پرسشنامه، تعداد 40 پرسشنامه در جامعه آماری توزیع و گردآوری شد با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 77/0 به دست آمد.
پرسشنامه اعتماد سازمانی استاندارد بوده که توسط محققین مورد استفاده قرار گرفته است و روایی و پایایی خود را نشان داده است. به عنوان مثال فاضل و همکاران(1390) به منظور بررسی نقش اعتماد در نوآوری سازمانی میزان پایایی پرسشنامه اعتماد سازمانی را با استفاده از روش آلفای کرونباخ 93/0 به دست آوردند. در این پژوهش نیز برای پایایی پرسشنامه، تعداد 40 پرسشنامه در جامعه آماری توزیع و گردآوری شد با استفاده از روش آلفای کرونباخ 95/0 به دست آمد.
جدول (6-3) اطلاعات مربوط به پایایی ابزار گردآوری دادهها(پرسشنامه)
متغیر
اعداد نمونه
سؤالات مربوطه
آلفای کرونباخ
ااعتماد سازمانی
اعتماد سازمانی
40
کل سوالات 1تا49
952/0
مؤلفه ها
اعتماد جانبی
40