اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب1327
هنگامی که ملل دنیا به حقوق اساسی خود ایمان آورند وایمان خود رامقام وارزش والای انسانی اعلام کردند و به تساوی حقوق مرد وزن نیز ایمان آورند و تصمیم راسخ پیشرفت اجتماعی گرفتند تا آزادی را فراهم کنند وبه زندگی بهتری برسند اعلامیه جهانی حقوق بشر تدوین شده طبعا کمک به پیشرفت اجتماعی و دسترسی به زندگی بهتر بدون تساوی زن ومرددر عرصه‌های اجتماعی واقتصادی میسر نیست.
اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام میکند که زن ومرد آزاد به دنیا آمده‌اند و ازلحاظ جنسیت و حقوق اجتماعی برابرند به همین دلیل هچ کس را نمی‌توان به بهانه نژاد جنس، زبان، مذهب، عقیده ثروت وموقعیت از انتخاب شغل منع کرد همچنین زنان نباید به دلیل وضعیت سیاسی اداری قضایی سیاسی کشور و سرزمینی که درآن زندگی میکنند و خواه در کشور مستقل زندگی می‌ کنند یا تحت استعمار از تعصدی به شغلی که به آن علاقه دارند منع کرد و یا آنان را وادار به انتخاب شغلی کرد که به آن علاقه‌ای ندارند. زنان نیز حق دارند که ازامنیت شغلی برخودار باشند ونیز شغلی که به آن علاقه دارند انتخاب کنند و نمی‌توان آنان را وادار کرد که برده شوند و نمی‌توان او را در خرید وفروش برده مشارکت داد والبته حق ندارد داوطلبانه به داد و ستد برده بپردازد.
طبق این اعلامیه زنان را نباید تحت شکنجه قرار داد وبرخلاف انسانیت و شئون بشری آنها را به شغلی گماردواز شغل موردعلاقه خود محروم کرد شخصیت شغلی زنان باید رسمیت شناخته شود و آنان باید بدون تبعیض و به طور مساوری با مردان برای حفظ شغل وکسب شغل از آنان حمایت نمود و زن حق دارد درمقابل هر تبعیض علیه او در شرایط مساوی که او دارد در رده پایین‌تری از مردان قرار میدهد حمایت مساوی قانون را مطالبه کند.
زنان طبق این اعلامیه دربرابر اعمالی که حقوق و امتیازات شغلی آنان را مورد تجاوز قرار میدهد و آن حقوق و امتیازات در قوانین اساسی یا قوانین دیگر به رسمیت شناخته شده حق رجوع به حاکم ملی مصالحه را دارند.
هیچ فردی را نمی توان خودسرانه از کار‌ی بازداشت. زنان نیز حق دارند دعاوی خودرادرباره مشاغل خویش در دادگاهی بی طرف و منصفانه علنی مطرح نمایند.
زن در شرایط مساوی می‌تواند به مشاغل عمومی کشورش دست یابد ومالک دسترنج خویش است هیچ کس را نمی توان به دلیل اشتغال به کاری که قانون پذیرفته است تحت مجازات و تعصیب قرار گیرد.
زن حق دارد کار خویش را آزادانه انتخاب کند و باید ا زحقوق مکفی برخوردار باشد زنان نیز میتوانند به اتحادیه‌های کارگری و مانند آن بپیوندند و نیز حق دارند از حقوق زنان شاغل دفاع کنند. وی درقبال کار حق استراحت و استفاده از اوقات فراغت و تفریح نیز دارد و نیز اجازه دارد از مرخصی‌ها‌ی اداری استفاده کند. او نیز در مواقع بیکاری مورد حمایت قانون قرار میگیرد از شرایطی آبرومند بهره مند می‌شود زنان در مقابل بهینه کاری که برعهده می‌گیرند
حق آموزش دارند و آموزش باید با شرایط مساوی به روی مرد و زن باز باشد.
میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی واجتماعی وفرهنگی (مصوب 1345)
بر پایه میثاق دولت‌های‌ عضو متعهد می‌شوند حقوق پیش بینی شده در میثاق را بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان، مذهب عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگری که منشا ملی یا اجتماعی ملی با نسبی داشته باشد، تضمین نمایند.
بنابراین کشورهای عضو باید بکوشند تساوی حقوق زنان و مردان در استفاده از کلیه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرر در میثاق برابر آورند.
دراین زمینه دولت‌های عضو باید حق کار را برای زنان به رسمیت بشناسد نیز به آنها فرصت دهند تا شغلی را آزادانه انتخاب کنند که به وسیله آن امر معاش کنند.
دولت‌ها برای تحقق موارد مزبور اقدامات مقتضی به عمل آورند این اقدامات شامل راهنمایی تربیت فنی، آموزش حرفه ای، طرح ریزی، تعیین خط مشی و دیگر تدابیر لازم می‌شود. اقدام‌های مذکور از لوازم توسعه مداوم اقتصادی اجتماعی، فرهنگی اشتغال تام و مولد است. مشروط به اینکه به آزادی اساسی، سیاسی و اقتصادی زن لطمه ای وارد نکند.
کنوانسیون رفع تبعیضات علیه زنان (مصوب 1358)
کنوانسیون رفع کلیه تبعضیات علیه زنان به استناد حقوق اساسی بشر برابر‌ی حقوق زن ومرد را پذیرفته است. زیرا بر اساس حقوق اساسی بشر که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده برقراری تبعیض بین زن ومرد مجاز نیست چرا که افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از نظر مقام ومنزلت و حقوق یکسان هستند ومجاز به استفاده از کلیه حقوق همچون حق اشتغال و آزادی‌ها مانند آزادی انتخاب شغل بدون اعمال هیچ گونه تمایزی ا زجمله جنسیت هستند.
کنوانسیون بر این نکته تاکید می‌کند که برابری زن و مرد در اشتغال موجب استیفای حقوق آن می‌شود ونیز اعلام می‌دارد: اعمال تبعیض به هر نحو علیه حقوق شغلی زنان ناقض اصل برابری و احترام به شخصیت بشر است و علاوه براین مانع شرکت زنان در شرایط مساوی با مردان در زندگی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی می‌شود و از کامیابی‌‌ها و موفقیت‌های جامعه و خانواده به عمل آورد و تحول و ارتقای کامل استعدادهای زنان را به منظور خدمت کشور و بشریت مشکل‌تر می‌سازد و گاه دسترسی به حداقل مواد غذایی بهداشت، تحصیل و اشتغال را از آنان سلب می‌کند.
دولت‌های عضو کنوانسیون تمام اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد تا هر گونه تبعیض علیه زنان در زمینه شغلی از بین برود و براساس اصل «تساوی بین زنان و مردان» اعطای حقوق مشابه به مردا
ن و زنان تضمین شود.
یافته‌های فصل حقوق اقتصادی زنان
جهانی شدن اقتصاد و بین‌المللی شدن تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، تأثیرات جدی بر اقتصاد کشورها گذاشته است و فرصت‌ها و زمینه‌های مناسبی برای توسعه پدید آورده است.
با شکل گیری بازارهای وسیع و دسترسی مناسب تکنولوژی و افزایش جریان واردات و صادرات آثار مثبتی بر اقتصاد ملی کشورها گذاشته است. یکی از مشخصه‌های این جهانی شدن، اشتغال زنان می‌باشد که این امر برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای زنان امکان داشتن درآمد و نجات از چنگال ساختارهای مرد سالاری می‌باشد. همچنین سرمایه‌داری جهانی، موجب افزایش فرصت اشتغال زنان نیز ارتقای جایگاه زنان نیز شده است. البته این موضوع دسترسی زنان به بسیاری از فضاهای جهانی را محدود از زنان شرایط اقتصادی نامطلوب دارند و شرایط نامناسبی بر زنان تحمیل شده است.همانطور که مشاهده می‌شود. کارگران زن سخت ترین ضربه‌ها را تحمل می‌کنند و همچنین ارزان‌تر بودن نیروی زنان نسبت به مردان از اثرات منفی این مسئله است
بخش چهارم : حقوق اجتماعی و فرهنگی