اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق اقتصادی اجتماعی

دانلود پایان نامه

مراد از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که گاهی از آن به اختصار با نام کنوانسیون اروپایی نیز یاد می‌شود، در حقیقت «کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی»است که از آن با علایم اختصاری (ECHR) هم در برخی متون یاد می‌شود.
کنوانسیون مذکور از جمله اسناد تدوین شده توسط شورای اروپا است. این سند بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم به وسیله دولتهای عضو شورای اروپا در سال 1949 با هدف ارتقای فرهنگ، حیات سیاسی و اجتماعی اروپا و ترویج و توسعه حقوق بشر، دمکراسی و حاکمیت قانون در اروپا تدوین شد.
تدوین این سند و آغاز به کار زود هنگام و ایجاد شورای اروپا تا حدودی بیشتر در جهت نشان دادن واکنش و عکس العمل در قبال نقض های خطرناک، جدی و فاحش حقوق بشر بود که در اروپا در طول جنگ جهانی دوم به وقوع پیوسته بود. سرانجام پس از تلاشهای بسیاری که در راستای تدوین این سند صورت گرفت، کنوانسیون مذکور در چهارم نوامبر 1950 مورد تصویب قرار گرفت و در سوم سپتامبر  1953 میلادی لازم الإجرا شد.
سند مذکور از حیث معاهده ‌ای درزمره معاهدات عام والزام آور در حمایت  از حقوق بشر وآزادی های اساسی است که حقوق وآزادی های متعددی ر اپوشش داده و بر اعضای آن رعایت مقررات مندرج در آن الزام آور است و از طرفی با توجه به گسترۀ اجرایی این سند ازآنجایی که سند مذکور درسطح معین و مشخص منطقه ‌ای مجریمی ‌باشد از جمله اسناد منطقه‌ای درحمایت از حقوق بشر محسوب می‌شود.
 
الف ) اهداف تدوین
هدف اولیه از تدوین این کنوانسیون بیشتر حمایت از حقوق مدنی و سیاسی در مقابل حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بود، اما چنین امری در نظرات دادگاه اروپایی حقوق بشر مورد تفکیک قرارنگرفت. تدوین کنوانسیون حاضر گامی بسیار مهم در جهت اجرای رویکردهای خاصی بود که در اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد (19489 مطرح شده بود.
 ب) ویژگی (ECHR)
یکی از مهمترین مزیت ها و ویژگی ممتاز سند حاضر این است که حق دادخواهی فردی را به رسمیت شناخته که به موجب این حق افراد و سازمانها حق دارند اختلافاتشان را با دولتهایشان در خصوص نقض حقوق مندرج در این کنوانیسون به نهادهای استراسبورگ (Strasbourg) ارایه نمایند تا در خصوص آنهارسیدگی صورت پذیرد.
 ج) ساختار (ECHR)
نهادهای استراسبورگ که متشکل از دونهاد بسیار مهم کمیسیون اروپایی حقوقبشر (درسال 1954 تأسیس شده) ودادگاه اروپایی حقوق بشر (درسال 1959 تأسیس شده) است که طی فرایند شکلی خاصی به دادخواهی‌های ارجاع شده رسیدگی می‌نمایند. البته لازم به ذکر است که در پی اصلاح ساختاری که مطابق پروتکل شماره 11 در سال 1998 صورت گرفته، دادگاه اروپایی حقوق بشر بطور مستقیم در خصوص موارد ادعای نقض حقوق وآزادیهای مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر رسیدگی می‌نماید.
 چ) حقوق ماهوی
حقوق ماهوی (substantive Rights) مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به وسیله پروتکلی که به آن الحاق شده‌اند، تکمیل و توسعه یافته است. پروتکلهای شماره 1، 4، 6، 7 و 13 در زمره پروتکلهایی‌اند که درجهت تکمیل حقوق ماهوی به اینکنوانسیون ملحق شده‌اند.
مهمترین حقوق ماهوی که در کنوانسیون مذکوربه رسمیت شناخته شده‌اند، بدین شرح است: حق حیات (ماده 2)،حق آزادی از شکنجه و رفتارهای غیر انسانی (ماده 3)، حق آزادی از بردگی و بندگی و کار اجباری (ماده 4)،حق آزادی و امنیت شخصی (ماده 5)،حق محاکمه عادلانه (منصفانه) (ماده 6)، حق حمایت در برابر عطف بما سبق شدن قوانین کیفری (ماده 7)، حق خلوت یا حریم خصوصی (ماده 8)، حق آزادی فکر، وجدان و مذهب (ماده 9)، حق آزادی بیان (ماده 10)، حق آزادی اجتماعات و مجامع (ماده 11)، حق ازدواج و تشکیل خانواده (ماده 12) و حق درمان (ماده 13).
این کنوانسیون استانداردهای حداقلی حقوق بشر را که توسط دولتهای اروپایی بیش از 50 سال پیش با آن موافقت نموده بودند، بیان می‌کند. مفهوم حقوق بشر و استانداردهای آن در طول این سالهای متمادی بسیار متحول شده و بطور شگفت انگیزی توسعه پیدا کرده است و به گونه‌ای شده که حتی در برخی از جهات کنوانسیون مذکور نمی‌تواند پاسخگوی مسایل حقوق بشر مربوط به زمان حاضر باشد. علیرغم تصویب پروتکلهایی که جهت جبران این بعد و توسعه مفهومی به آن ملحق شده‌اند وهمچنین علیرغم تلاشهایی که توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر صورت گرفته تا با تفسیر این اسناد به عنوان «اسناد پویا و زنده» در جهت توسعه مفهومی این هنجارها گام بردارد باز هم بسیاری نسبت به مقررات مندرج در این کنوانسیون انتقاد نموده وآنرا دارای محدودیتهای بسیار گسترده می‌دانند.
اما با تمامی نقدهای مطرح شده، کنوانیسون اروپایی حقوق بشر تأثیر فوق العاده‌ای بر توسعه قانون گذاری و شیوه حمایتی در زمینه حقوق بشر در اروپا داشته است. این کنوانیسون در حال حاضر به عنوان یکی از اسناد بسیار مهم موفق ترین نظامهای منطقه‌ای در حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی به شمار می‌آید که از جهت ساز و کارهای اجرایی و تعداد اعضایی که دارد، اهمیت بسیاری دارد. از این کنوانسیون به عنوان حقوق بنیادین  (پایه‌ای) اروپا نیز تعریف شده است.
کمیسیون آفریقایی حقوق بشر
  الف) نحوه تشکیل کمیسیون آفریقایی
 کمیسیون آفریقایی حقوق بشر وملت‌ ها ازجمله نهادهای منطقه‌ای مبتنی برمعاهده است، که به موجب ماده 30 منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها (1981) – در داخل سازمان وحدت آفریقا- به منظور ارتقاء حقوق بشر و تضمین حمایت از مقررات مندرج در منشور ایجاد شده است. بدین ترتیب از ماده 30 به بعد منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها مقرراتی را درباره ترکیب کمیسیون، وظایف و اختیارات و سایر امور بیان می‌نماید. این کمیسیون در تاریخ دوم نوامبر 1987 گشایش یافته است.
ب‌) ترکیب کمیسیون آفریقایی
کمیسیون آفریقایی مرکب از یازده عضو است؛ که از بین شخصیت‌های آفریقایی که دارای حسن شهرت‌اند و معروف به داشتن سجایای اخلاقی والا، کرامت، حیثیت، بی‌طرفی و صلاحیت در امور مربوط به حقوق بشر و به ویژه تجربه حقوقی هستند، انتخاب می‌شوند. دارا بودن سوابق و تجربیات قضایی در انتخابات اعضای کمیسیون بسیار با اهمیت است.