ماده 19 و 20 اعلامیه جهانی نیز این موضوع را به این صورت تبیین می کند:
ماده 19) هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد؛ این حق دربرگیرندهی آزادی ِ داشتن عقیده بدون مداخله، و آزادی درجست و جو، دریافت و انتقال اطلاعات و عقاید از طریق هر نوع رسانه‌ای بدون در نظر گرفتن مرزها می‌شود.
ماده 20) هرکس حق آزادی تجمع و ایجاد تشکل مسالمت‌آمیز را دارد. هیچ‌کس را نباید مجبور به عضویت در یک تشکل کرد.
گفتار پنجم ) حق بر آموزش
انسان ها صرفا به خوراک بدن محتاج نیستند بلکه روح و جان انسان به تفکر و تعقل و دانش محتاجند و دین اسلام به این موضوع تاکید بسیار دارد.
در تعریف آموزش و پرورش آمده است:
آزادی آموزش به معنی آزادی تعلیم وآموزش دادن و آزادی تعلم و آموزش دیدن می باشد. این آزادی دارای آثار چندی است که عبارت است از: آزادی تأسیس یک موسسه آموزشی و آزادی انتخاب یک نوع آموزش خاص
اعلامیه جهانی حقوق بشر در این رابطه مقرر داشته است:
هر کس حق دارد از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش دست کم تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است، باید مجانی باشد.آموزش ابتدایی اجباری است. آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل، به روی همه باز باشد تا همه بنا بر استعداد خود بتوانند از آن بهره مندگردند.
گفتار ششم) حق بر مسکن
مسکن محل آرامش افراد وزیستن بدون وجود انسان بیگانه است به گونه ای که فرد احساس راحتی کند و مزاحمتی برایش وجود نمداشته باشد. در بحث آزادی های عمومی باید مفهوم وسیع تری از مسکن درنظر گرفت. مسکن خانه،آپارتمان یا هر محل سکونت فرد و خانواده اش می باشد. مسکن افزون بر محل سکونت شامل توابع و الحاقات متصل به آن حیاط، باغ محصور و حتی اتاق هتل نیز می گردد.
حق آزادی مسکن دارای چند فرع است که عبارت است از:
حق داشتن و یا نداشتن مسکن ،حق تعیین آزادانه مسکن، حق تغییر مسکن که بررسی هر کدام فرصتی دیگر را می طلبد. تعرض ناپذیری مسکن نیز احترام به مسکن هر شخص و ممنوعیت مأموران قدرت عمومی و پلیس و اشخاص خصوصی در ورود به منزل یک شخص برخلاف میل و خارج از موارد پیش بینی شده در قانون است. این حق از مصادیق ازآزادیهای فردی است .
ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر در این باره می نویسد:
هیچ احدی نمیبایست در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله [و مزاحمت] خودسرانه قرار گیرد. به همین سیاق شرافت و آبروی هیچکس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخلات و تعرضاتی است.
گفتار هفتم) حق بررفاه
ساده زیستن در اسلام تاکید بسیار شده اما فقر در مکتب اسلام جایی ندارد و انسان ها باید برای نیل به اهداف و آرمانهای خود باید حداقل های یک زندگی را داشته باشد و این جز حقوق اقتصادی و اجتماعی افراد محسوب می شود.
امام جعفر صادق می فرمایند:
مسلمان برادر مسلمان است حق مسلمان بر برادر دینیش این نیست که او سیر و برادرش گرسنه ،او سیراب و برادرش تشنه ،او دارای لباس و برادرش برهنه باشد ،بلکه بایستی برای او همان بخواهد که برای خودش می خواهد …
در تعریف حق رفاه آمده است:
حق داشتن حداقل وسایل و امکانات در زندگی ،نخستین حق از حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و مبنای حقوق اخیر می باشد. این حق در معنای اخص خود شامل حق تغذیه، آب و پوشاک می باشد .آ زادی و رهایی از فقر، گرسنگی، سوتغذیه و برهنگی یا داشتن این حق ممکن است. انسانی که گرسنه و برهنه باشد دیگر حقوق و آزادی ها برای وی چه معنا و ارزشی دارد. با وجود این حقوق، زندگی معنا، مفهوم و بهبود می یابد