افزایش اثربخشی سازمانی، سبکهای مدیریت تعارض

Arrows. Opposing concept

سباستیان و تومز(2014) در پژوهشی با عنوان « خویشتنشناسی و تاثیرات جمعی دیگران» اشاره میکنند که در گروههای فروشندگان، فروشندگان میل دارند که خویشتن شناسی دیگران را افزایش دهند اما به این طریق باعث ایجاد عواطف خودآگاهی منفی می شوند.
هانوغلو و همکاران(2014) در پژوهشی با عنوان «خویشتنشناسی: بعد سوم آگاهی» در صدد مشخص کردن فواید بالقوه چارچوبی تعدیل شده که در ارتباط با ابعاد خود آگاهی می باشد، هستند. آنان همچنین به مبحث سطوح و محتوای آن نیز می پردازند.
2-4-2. پیشینه داخلی
نیستانی و منفردی راز (1388) در پژوهشی به «بررسی رابطه بین خویشتنشناسی مدیران و کاربرد ترفندهای مدیریت تعارض توسط آنان در مدارس مقطع متوسطه شهر بجنورد» پرداخته اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین خویشتنشناسی مدیران و کاربرد سبک های مدریت تعارض توسط آنان در سطح اطمینان 0.99 رابطه معناداری برقرار است و بین خویشتنشناسی مدیران و هر یک از سبک های همکاری، مصالحه، رقابت، سازش و اجتناب، در سطح اطمینان 0.95 رابطه وجود دارد. همچنین آنها بیان میکنند که که مدیرانی که از سبک همکاری، مصالحه و سازش استفاده می کنند از خویشتنشناسی بالایی برخوردارند.
کرامتی و روشن(1384) در پژوهشی به بررسی «رابطه بین خویشتنشناسی مدیران مدارس با ترفندهای آنان در مدیریت تعارض» پرداخته اند. یافته های آنان نشان می دهد که خویشتنشناسی مدیران رابطه معناداری با ترفند راه حل گرایی دارد؛ در حالی که رابطه آن با ترفند عدم مقابله و همچنین ترفند کنترل معنادار نیست.
پژوهش بهارستان(1383) نشان داد که مدیران موفق در برخورد با موقعیت های تعارض از همه ی ترفندهای مدیریت تعارض بهره می گیرند. وی به مدیران پیشنهاد می کند که عدم توافق را در سازمان به منزله بحران محسوب نکنند، به شیوه همکاری که اثربخشی بیشتری دارد بیشتر توجه کنند و از مشارکت کارکنان و روشهای حل مسئله برای حال تعارض های سازمانی بهره گیرند.
سپهوند و همکاران(1392). در پژوهشی با عنوان «هوش فرهنگی در تعامل با ترفندهای مدیریت تعارض» بیان می کنند که بین هوش فرهنگی و ترفندهای مدیریت تعارض افراد رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و جز بعد انگیزشی تمام ابعاد هوش فرهنگی با دو ترفند عدم مقابله و راه حل گرایی ارتباط معنادار دارد. ابعاد رفتاری و شناختی هوش فرهنگی با ترفند کنترل ارتباط معنادار دارند در حالی که ابعاد انگیزشی و فراشناختی با این ترفند رابطه معنادار ندارند.
حسینی و عظیم زاده(1392) در پژوهشی به بررسی «همبستگی خودکارآمدی و ترفندهای مدیریت تعارض در پرستاران» پرداخته اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین متغیر خودکارآمدی و ترفندهای مدیریت تعارض راهحل گرایی همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد. اما بین متغیر خودکارامدی با ترفندهای مدیریت تعارض مقابله و ترفند کنترل همبستگی آماری معنی داری وجود ندارد.
شجاعی و همکاران(1390) در نتایج پژوهشی با عنوان «ارتباط ترفندهای مدیریت تعارض و کیفیت ارتباط میان مدیر-کارمند در سازمان های ورزشی: مطالعه موردی در استان مازندران» بیان می کنند که از نظر کارمندان، تاثیر ترفندهای مختلف مدیریت تعارض بر کیفیت ارتباط مدیر-کارمند معنی دار است. همچنین تاثیر سبک سازش بر متغیر وابسته معنی دار بوده است. از نظر مدیران تاثیر سبک سازش و انسجام بر متغیر وابسته معنی دار است. نتیجه ی کلی نشان می دهد که از میان سبک های مختلف مدیریت تعارض، سبک های سازش و همکاری بیشترین تاثیر را بر کیفیت ارتباط میان مدیر-کارمند از نظر کارمندان دارد؛ اما فقط سبک سازش معنی دار است، لذا باید مدیران و کارمندان را تشویق کرد تا با اتخاذ سبک همکاری در برخورد با تعارض باعث افزایش اثربخشی سازمانی شوند.
نتایج پژوهش فرزامیخواه و همکاران(1386) تحت عنوان «بررسی رابطه بین خویشتنشناسی مدیران و سلامت سازمانی در دبیرستان های شهر بجنورد» نشان می دهد که بین خویشتنشناسی مدیران و سلامت سازمانی رابطه وجود دارد. به عبارت دیگر هر اندازه میزان آگاهی مدیر و شناخت وی نسبت به خود افزایش می یابد، موجب استفاده مناسب تر از استرانژی های مدیریت می شود و همچنین هر اندزاه مدیر رفتار خود را متناسب با وضعیت خاص و با نیازهای زیردستان منطبق سازد به همان اندازه در سلامت سازمان موثر خواهد بود.
2-4-3. جمع بندی پیشینه مورد بررسی
در قریب به اتفاق پژوهشهای انجام پذیرفته در زمینه ترفندهای مدیریت تعارض، به ترفندهای مدیریت تعارضی که در این پژوهش مورد نظر قرار گرفته است، اشاره شده و همچنین در اغلب این پژوهش ها سبکهای مدیریت تعارض در سه ترفند کلی عدم مقابله، راه حل گرایی و کنترل مورد توجه قرار گرفته است. همانطور که از بررسی ادبیات مربوط به خویشتنشناسی و ترفندهای مدیریت تعارض مشهود است در بین پژوهشهای داخلی، جز در دو مورد، این دو متغیر(خویشتنشناسی و ترفندهای مدیریت تعارض) در ارتباط با هم مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته است. نتیجه جستجو و بررسی پیشینه خارجی نیز از این امر مستثنی نیست. به عبارت دیگر در جستجوی پایگاه های اطلاعاتی، پژوهشی که خویشتن شناسی و راهبرهای مدیریت تعارض را در ارتباط با یکدیگر مورد بررسی قرار دهد مشاهده نشد.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
روش شناسی پژوهش
3-1. مقدمه
استفاده از روشهای علمی در انجام کارهای تحقیقی موجب میگردد تا نتایج حاصل از آنها با اطمینان مورد استفاده قرار گیرد. لذا لازم است محقق روشی را که در انجام کار تحق
یقی خود از آن استفاده نموده بیان نماید. روش تحقیق مجموعه ای از قواعد و ابزار و راههای معتبر (قابل اطمینان) و نظامیافته برای بررسی واقعیت‌ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است. در این فصل ابتدا روش تحقیق بکار گرفته شده در این پژوهش توضیح داده شده است، سپس جامعه آماری و نمونه آماری معرفی خواهد گردید، آنگاه ابزارهای اندازهگیری و در نهایت شیوه تجزیه وتحلیل دادهها معرفی می گردد.
3-2. روش تحقیق
پژوهش حاضر از آنجا که رابطه خویشتنشناسی مدیران شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران و ترفندهای مدیریت تعارض مورد بررسی قرار میدهد؛ از لحاظ دسته بندی تحقیقات برحسب هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. تحقیقات کاربردی، تحقیقاتی هستند که نظریهها، قانونمندیها، اصول و فنونی را که در تحقیقات پایه تدوین می شود برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار میگیرند. این نوع تحقیقات بیشتر بر مؤثرترین اقدام تأکید دارند و علت ها را کمتر مورد توجه قرار میدهند (خاکی ،1387،ص 202). این تأکید، بیشتر به واسطه آن است که تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شوند (سرمد ودیگران ،1376،ص 79). برحسب نحوه گردآوری داده ها نیز، تحقیق حاضر از نوع توصیفی و همبستگی است. زیرا،که این مطالعه به توصیف ویژگی های جامعه آماری شامل ماهیت شرایط ،رابطه وچگونگی ارتباط بین آنها میپردازد.
3-3. مدل مفهومی متغیرهای پژوهش
با توجه به مدل مفهومی زیر، رابطه خویشتن شناسی با ترفندهای تعارض، بطور کلی، و با هر یک از ترفندهای مدیریت تعارض بطور جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در مدل زیر سبکهای همکاری و توافق در یک ترفند کلیتر(راهحل گرایی)، سبک سازش و اجتناب در یک ترفند (عدم مقابله) و سبک رقابت نیز به تنهایی به عنوان یک ترفند (کنترل) مورد نظر قرار گرفته است.
هر یک از متغیر های پژوهش حاضر از طریق ابزار پرسشنامه مورد اندازهگیری قرار خواهد گرفت که شرح تفصیلی این پرسشنامه ها در بخش ابزار گردآوری اطلاعات آمده است.