الزامات قانونی عمومی قراردادهای بیمه ای، مسئولیت مدنی

در ایران قانون مسئولیت مدنی درسال 1339 تصویب گردید ماده 1 از قانون مذکور اعلام می دارد هرکس بدون مجوز قانونی عمدا” یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد (منصور،1391).
با نگاهی به موارد فوق وبا توجه به لزوم پاسخگویی افراد در مقابل قصور ،اشتباه واهمال که موجبات ایراد به مال یا جان یا شهرت افراد را پدید می آورد ودر راستای انتقال ریسک شرکتهای بیمه بازرگانی اقدام به
عرضه بیمه نامه های مختلفی می نمایند که بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان از این دسته بیمه نامه ها می باشد که شرکت بیمه ایران در سال 1365 اقدام به عرضه این بیمه نامه در ایران نمود .
2-2-8-الزامات قانونی عمومی قراردادهای بیمه ای:
به طور گسترده، قوانین کلی قراردادها بر حقوق و تعهدات طرفین یک توافق نامه بیمه ای حاکم است. هر قراردادی به عنوان یک توافق نامه لازم الاجرای قانونی تعریف می شود، توافق نامه اصلی در قراردادهای بیمه مسئولیت ،مسئولیت مدنی بیمه گذار را درقبال اشخاص ثالث بیمه می کند . بنا بر یک اصل حقوقی ،هرکس مسئول زیان وخسارتی است که به جان ومال اشخاص دیگر وارد آید.
طبق قانون مدنی ایران برای صحت هرمعامله شرایط زیر اساسی است :
1-قصد طرفین ورضای آنها
2-موضوع معینی که مورد معامله باشد .
3-اهلیت طرفین
4-مشروعیت جهت معامله
برای اینکه یک قرارداد بیمه ای معتبر و اجرایی باشد، باید چهار الزام قانونی فوق الذکر را داشته باشد، نبود هر یک از این موارد اجرایی بودن قرارداد بیمه مسئولیت را باز می دارد(کریمی ، 1390).
2-2-9- ویژگی های قانونی خاص قراردادهای بیمه مسئولیت :
ماهیت یک جانبه ای:
قرارداد بیمه، قراردادی یک جانبه است؛ زیرا تنها یک طرف (بیمه گر) وعده لازم الاجرای قانونی می دهد. اگر بیمه گر در برآوردن وعده های خود ناتوان شود، از نظر قانونی مسئول نقض قرارداد شناخته می شود.
ماهیت شرطی:
بیمه، قراردادی شرطی است. بیمه گر تنها زمانی متعهد به پرداخت خسارت می شود که بیمه شده تمامی شرایط قرارداد بیمه نامه را رعایت کرده باشد.
قرار داد الصاقی:
قرارداد بیمه به عنوان قراردادی الصاقی شناخته می شود؛ زیرا بیمه گر معمولاً تمام جزییات و شرایط خود را در بیمه نامه بیان می کند و خریدار بیمه نامه هیچ مشارکتی در طرح شرایط خود یا تعیین جمله بندی قرارداد ندارد.
حسن نیت نسبت به بیمه گذار:
بیمه گر فرصت تنظیم توافق نامه را دارد و انتظار می رود نیت طرفین قرارداد را به طور شفاف در آن ارائه دهد(کریمی ، 1390) .
قراداد خسارت – غرامت: