امر به معروف و نهی از منکر، معروف و نهی از منکر

۳d rendering of human on geometric element technology background represent artificial intelligence and cyber space concept

تضمین میکنند که هیچ وعدهای ندهند که نتوانند آن را برآورده کنند
از بزهدیده به دلیل کمک خواستن از پلیس سپاسگزاری میکنند
نخستین مأمور پلیسی که به صحنه جرم وارد میشود ، باید تضمین کند که دیگر مأموران پلیس گمارده شده برای آن پرونده ، از کل محتوای آنچه وی شنیده است آگاه میشوند تا از تکرار آن پرسشها برای بزهدیدگان پرهیز شود.
بند اول: منشور اخلاقی پلیس
الف-ویژگیهای اخلاقی پلیس: در مورد اخلاق و رفتار پلیس ، نحوه گفتگو و رفتار با مراجعان به کلانتریها و پاسگاهها ، نحوه رفتار پلیس در حین رسیدگی به درخواست و یا شکایات بزهدیدگان و نیز رفتار مأموران گشت انتظامی ، آموزشهای گوناگونی در دورههای مختلف آموزش ، از جمله در دورههای استانداردسازی و تعالی رفتار کارکنان کلانتریها و پاسگاهها به آنان داده میشود. در غیر این صورت ، بزهدیدگان به روشهای انتقام خصوصی روی خواهند آورد که در آن صورت مشکلات پلیس دو چندان خواهد شد. مأموران باید با رضایت خاطر کامل به بزهدیدگان خدمات بدهند و مشکلات روزمره خانوادگی ، شغلی و… را در گفتار و رفتار خود دخیل نکنند و مأموران پلیس باید بدانند که آنچه برای آنان ممکن است تنها یک پرونده از میان پروندههای بسیار باشد ، اغلب برای بزهدیده اهمیتی اساسی دارد. احترام و شأن انسانی اساسی قائل شدن برای بزهدیده میتواند سودهای بسیاری به بار آورد. این مسئله به بزهدیده اطمینان خاطر میدهد که عدالت اجرا میشود. اجتماع بزهدیدگی را به طورکلی محکوم میکند و این امر برای بزهدیده مهم است. گفتن این سخن که بهبودی بزهدیده ، مسئلهای اساسی است. در عین حال ، رفتار با بزهدیدگان به شیوهای محترمانه ، اغلب موجب تمایل گستردهتر آنان برای ارائه کمک در فرآیند تحقیق و فرآیند قضایی خواهد شد.
ویژگیهای اخلاقی عمومی پلیس ، یعنی ویژگیهای اخلاقیای که هر یک از مأموران پلیس در انجام مأموریتها و وظایف خویش در برابر هر یک از مراجعان اعم از بزهدیدگان و بستگان آنان و سایر افراد باید داشته باشند شامل:
درستکاری و صداقت در قول و عمل در تنظیم صورت جلسات
پاسخگو بودن مأموران پلیس در زمینه فعالیتها و قصوراتشان
رعایت ترتیبات قانونی و قاطعیت در اجرای قانون
رعایت ادب و احترام در برخورد با مراجعان
رعایت برابری و عدم تبعیض در برخورد با بزهدیدگان
رازداری نسبت به اسرار بزهدیدگان و بستگان آنان ، به ویژه این که بزهدیدگان با اطمینان کامل ، هر آنچه را در کشف جرم و شناسایی بزهکاران ممکن است مؤثر باشد ، بیمحابا اظهار میکنند
به چالش کشاندن تخلفات و رفتارهای نامناسب همکاران(امر به معروف و نهی از منکر)
احترام به باورها و سنتهای مراجعان ، به ویژه بزهدیدگان
عدم سوءاستفاده از قدرت
خوش رفتاری ، عطوفت و مهربانی با شهروندان به ویژه با بزهدیدگان
خویشتنداری در حین اجرای مأموریت
امانتداری در انجام مأموریت
داشتن عزت و مناعت طبع و نفوذناپذیری در مقابل پیشنهادها و سفارشهای خلاف مقررات
شهامت اخلاقی و انتقادپذیری
داشتن شجاعت و روحیه فداکاری و ایثار در انجام مأموریت