امر به معروف و نهی از منکر، معروف و نهی از منکر

Businessman hand showing key to success. Problem solving to overcome work obstacles

اى کسانى که ایمان آورده اید! از بسیارى از گمان ها بپرهیزید، چرا که بعضى از گمان ها گناه است، و هرگز (در کار دیگران) تجسس نکنید; و هیچ یک از شما دیگرى را غیبت نکند، آیا کسى از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟! (به یقین) همه شما از این امر کراهت دارید; تقواى الهى پیشه کنید که خداوند توبه پذیر و مهربان است.
د) تحفظ زندگی شخصی
زندگی شخصی انسان بسیار حرمت ندارد و کسی حق ندارد در امور شخصی دیگران مداخله نماید .
اى اهل ایمان، هرگز به هیچ خانه مگر خانه‏هاى خودتان تا با صاحبش انس و اجازه ندارید وارد نشوید و (چون رخصت یافته و داخل شوید) به اهل آن خانه نخست سلام کنید که این (ورود با اجازه و تحیت، براى حسن معاشرت و ادب انسانیت) شما را بسى بهتر است، باشد که متذکر (شئون یکدیگر و حافظ آداب رفاقت) شوید.
ذ) حق اعتراض نسبت به ظلم و ستم
“خدا دوست نمی‌دارد که کسی به گفتار زشت (به عیب خلق) صدا بلند کند مگر آن که ظلمی به او رسیده باشد، همانا که خدا شنوا و داناست”.
ر) حق آزادی اجتماع و اعتصاب
اجتماع در صورتی که مطابق با شرع باشد و وسیله ایجاد تفرقه نگردد در اسلام مورد قبول است و توصیه نیز شده است.
باید از میان شما، جمعی دعوت به نیکی، و امر به معروف و نهی از منکر کنند! و آنها همان رستگارانند. و مانند کسانی نباشید که پراکنده شدند و اختلاف کردند، (آن هم) پس از آنکه نشانههای روشن (پروردگار) به آنان رسید! و آنها عذاب عظیمی دارند.
ز) حق آزادی وجدان و اعتقاد
آزادی لازمه زندگی سعادتمندانه است و اکراه در هیچ یک از شئون زندگی راه ندارد. اعتقاد و وجدان نیز مستلزم داشتن آزادی است و هیچ کسی را نمی توان مجبور به داشتن عقیده ای و یا انصراف از عقیده ای نمود.
و اگر پروردگار تو مى‏خواست قطعاً هر که در زمین است همه آنها یکسر ایمان مى‏آوردند پس آیا تو مردم را ناگزیر مى‏کنى که بگروند.
فتنه از قتل شدید تر است .
ژ) اصل شخصی بودن
کسی مسئول خطاهای دیگران نیست و هر انسانی مسئول کرده خویش است ودیگران نباید تاوان بدی های و اشتباهات دیگران را بپردازند. این موضع چنان اهمیت دارد که در قرآن در آیات زیادی به آن تأکید شده است.
بگو: آیا غیر خدا پروردگاری بجویم در حالی که او پروردگار همه چیز است، و هیچ کس (عملی را از خیر یا شر) جز بر عهده خود کسب نمی کند و هیچ گرانباری از گناه بار گناه دیگری را برنمی دارد، سپس بازگشتتان به سوی پروردگارتان است، پس شما را از آنچه در آن اختلاف می کردید آگاه خواهد ساخت.
مبحث سوم ) اصول و مبانی حقوق بشر در اسلام
اسلام برای تدوین حقوق بشر در اسلام مبانی وضع کرده و تا بر اساس آن زندگی بشر ساماندهی شده و حقوق افراد احقاق شود. برای همین منظور اسلام انسان را خلیفه خدا بر زمین می داند و اورا شایسته بهترین ها قرار داده است. برای روشن شدن مفهوم کرامت ضرورت دارد که بیشتر به آن بپردازیم و آن را روشن تر کنیم.
گفتار اول) کرامت انسانی
واژه ی کرامت از ریشه ی کرم است و راغب اصفهانی در این‌باره می‌نویسد:
«کرم در مقام توصیف انسان به معنای خوی و کردار ستوده است که بالفعل از او ظاهر می‌گردد و جز بر محاسن نیک‌های بزرگ اطلاق نمی‌شود.