بخش دوم:انجام خدمت سربازی شهروندان دارای تابعیت مضاعف
تصمیمات سیاستگذاری راجع به اینکه چرا و چه زمان باید به افراد با تابعیت مضاعف اجازه خدمت سربازی دهیم همگی بصورت غیر قابل تفکیکی به تصمیمات راجع به حقوق و تکالیف خدمت سربازی شهروندان دارای تابعیت مضاعف مربوط هستند .از سوی دیگرسیاستهای مربوط به خدمت سربازی می توانند سیاستهای مربوط به تابعیت مضاعف را تحت تاثیر قراردهند. در واقع پتانسیل تعهدات و تکالیف مربوط به خدمت سربازی بر مبنای بسیاری از نگرانیهای تاریخی در خصوص تابعیت مضاعف قرار دارد. بنابراین ملزومات نظام وظیفه ی یک دولت ممکن است از به رسمیت شناختن ترک تابعیت شهروندانی که می خواهند تابعیت خارجی را کسب کنند خودداری کنند. البته تصمیم بعدی تعداد شهروندان دارای تابعیت مضاعف را افزایش خواهد داد. از سوی دیگر افرادی که شغلشان شکل دادن به حقوق و تعهدات خدمت نظام وظیفه سربازی افراد دارای تابعیت مضاعف است، ممکن است تسهیل اکتساب وحفظ تابعیت مضاعف را بدین طریق به خوبی در نظر بگیرند. هرچه قدر کسب و حفظ تابعیت مضاعف ساده تر باشد، در صد نیروهای مشمول برای خدمت نظام وظیفه متشکل از افراد با تابعیت مضاعف نیز بیشتر خواهد شد و بنا بر این اشتیاق دولت برای فراگیری آنها بیشتر خواهد شد. علی رغم وجود این ارتباط به منظور این که بحث مان را مدیریت کنیم تمرکزمان بر این است که فرض کنیم هیچ تغییر بزرگی در قوانین مربوط به تابعیت مضاعف رخ نمی دهد وباید این را در نظر بگیریم که چه چیزی در حقوق وتکالیف مربوط به خدمت سربازی افراد با تابعیت مضاعف می بایستی در پرتو قوانین موجود باشد. چنانچه اول سعی کنیم یک سری موضوعات عمومی از پارامترهای مربوط به سیاستگذاری در این زمینه را مد نظر قرار بدهیم سودمند خواهد بود و البته نباید ادعا کنیم که چنین چهار چوبی که در ذهن مان ترسیم می کنیم کامل است و بر اساس یک سری اصول این چهار چوب را بر مبنای مشاهدات ذهنی ترسیم می کنیم :
1 (هر دولت مستقل دارای حاکمیت حق دارد که از خودش دفاع کند و نیازهای امنیت ملی و دفاعیش را تعیین کند. بنابراین آن دولت می بایستی قادر باشد که به اندازه کافی نیروهای نظامی را به خدمت فرا بخواند و هر کس را که به نظرش می تواند تهدید علیه امنیت ملی یا به نحوی می تواند میزان کاربری عملیات نظامی ارتشی اش را تحت تاثیر سوء قرار بدهد و به آن صدمه بزند،استثنا کند .
2) سیاست های تهیه فهرست خدمت سربازی برای کسانی که اشتیاق دارند در ارتش خدمت کنند بایدعادلانه باشد .
3) سیاستهای مربوط به نظام وظیفه و خدمت زیر پرچم می بایست عادلانه باشد و برای کسانی که ملزم هستند به خدمت سربازی بروند ، نباید به صورت بیگاری و خسته کننده باشد.
4) اگر چه دفاع نظامی یکی ازامتیازات ویژه ی هر دولت مستقل دارای حاکمیت است ، اما تصمیمات استراتژیک راهبردی مشخصی هستند که می توانند در این زمینه مارا به یک توافق بین المللی برسانند. این تصمیم گیری راهبردی می تواند شامل موافقت نامه ای به منظورارتقاء هماهنگی میان کشورها و دولتها باشند و به نحوی باعث ارتقاء امنیت کشورها شوند که به آن میثاقهای دفاعی مشترک و دوجانبه می گویند که یکی از بدیهی ترین مثالهای این موضوع می باشند. وضعیتهایی که در آن رفتار مشابهی مورد نظر و مطلوب است به خاطر درخواستهای متفاوت یا قوانین داخلی متعارض که مشکلات بی شماری بر افراد بار می کنند، ( مثلاً تکلیف مربوط به خدمت سربازی مضاعف )، و موافقت نامه هایی که برای حمایت از حقوق بین الملل بشر منعقد می شوند مورد نظر می باشد . در هر یک از چنین مواردی، انتخابهای موجود از کنوانسیون های چند ملیتی کلان گرفته تا موافقت نامه های منطقه یا موافقت نامه های دو جانبه را می تواند در بر بگیرد.
5) دولتها اغلب نیازمند این تصمیم گیری هستند که فرد دارای تابعیت مضاعف در کدام یک از دولتهای متبوع مجاز به خدمت یا ملزم به خدمت سربازی باشد. اینکه آیا یک چنین تصمیمی در سطح داخلی یا در سطح بین المللی گرفته می شود، یکی از فاکتور های مربوطه درآن تعیین محل اقامت عادی فرد دارای تابعیت مضاعف است. این ترتیب خیلی قابل فهم است و در بسیاری از موافقت نامه های دو جانبه و چند جانبه بین المللی راجع به بحث تابعیت مضاعف وخدمت سربازی منعکس شده ودر قسمت بعد هم به آن می پردازیم .
در این قسمت می خواهیم خدمت سربازی افراد دارای تابعیت مضاعف را با تصمیمات سیاسی به چهار دسته تقسیم کنیم : نظام وظیفه داوطلبانه توسط افراد دارای تابعیت مضاعف ، فراخوانده شدن به خدمت اجباری سربازی توسط افراد دارای تابعیت مضاعف،از دست دادن یکی از تابعیت ها به دلیلی مرتبط با انجام خدمت سربازی، فرزند خواندگی برای وضعیت هایی که شامل درگیری های مسلحانه بین دو دولت متبوع فرد دارای تابعیت مضاعف می باشد . در این موارد تلاش خواهد شد که موضوعات مهم و انتخاب های پیش رو و هم چنین نقاط قوت و ضعف انتخاب ها شناسایی شود. در بعضی از موارد هم موضع به نفع انتخاب های خاصی گرفته می شود. در بحث ما ، بستگی به خود خواننده دارد که بین تابع های مختلف قضاوت کند.
قسمت اول : خدمت داوطلبانه سربازی توسط افراد دارای تابعیت مضاعف
معیار مجاز بودن برای انجام خدمت سربازی بر اساس تابعیت در حد زیادی از یک کشور به کشور دیگر تفاوت دارد. اما تابعیت مضاعف به ندرت می تواند معیار عدم کفایت برای انجام خدمت سربازی تلقی شود. در ایالات متحده آمریکا افراد دارای شهروندی و
تابعیت آمریکا و حتی بیگانگان می توانند بطور قانونی به عنوان مقیمان دائم پذیرفته بشوند و اسمشان در لیست خدمت سربازی برود12 و هیچ قانونی هم افراد دارای تابعیت مضاعف را منع نمی کند . در واقع فهرست گذاری نام افرادی با پیوند های واقعی خارجی، همیشه یک عنصر مهم در سیاستگذاری نظامی ایالات متحده آمریکا بوده است. همانطور که پروفسور ری کا زلاواسکی مطرح کرده، در اواسط قرن نوزدهم، اکثریت سربازان ایالات متحده آمریکا متولد خارج از کشور بوده اند، بعضی از آنها دارای تابعیت مضاعف بوده اند، بعضی از آنها فقط تابعیت ایالات متحده آمریکا را داشته اند و بعضی هم اتباعی بوده اند که تابعیت آمریکا را کسب کرده بودند و بعضی هم بیگانه بوده اند13. امروزه در قبال خدمت سربازی در نیروهای نظامی توسط شهروندان بیگانه ای که مقیم دایم ایالات متحده آمریکا هستند حفوق و مزایا هم داده میشود به خاطر اینکه مدت زمان لازم برای اقامت در آمریکا جهت کسب تابعیت آمریکا کاهش پیدا کرده است.
به همین منوال، قوانین ایالات متحده آمریکا هیچ منع حقوقی غیرارادی را بر بحث تابعیت مضاعف به منظور خدمت کردن به عنوان یک افسردر ارتش منظور نمی کند. اغلب در مواردی یک مانع عملی در سر راه وجود دارد به خاطر اینکه یک فرد دارای تابعیت خارجی می تواند صدور گواهی امنیتی را با مشکلات پیچیده ای روبرو کند 14، که البته این هم به نوبه خود برای کسب مــوقعیت افسری در ارتش آمـریکا لازم است15. در کانادا، شهروندی یک شرط حقوقی و لازم برای خدمت عادی نظام وظیفه است 16 اما مهاجرانی
_________________________
12) http://web7,whs.osd.mil/pdf/dl30426p.pdf, at E.1.2.2(1993).
13) Koslowaski 1997, op.cit,p.3; in:Stephan.H.Legomsky. Dual nationality and military service. op.cit.p.86;in: David A. Martin, Kay Hailbronner. Rights and duties of dual nationals. 2003. illustrated .Kluwer Law International. 397 pages
14) http://books.usapa.belvoir.army.mil./cgi-bin/bookmgr/BOOKS/R380-67/3.614.
15) http://books.usapa.belvoir.army.mil/cgi-bin/bookmgr/BOOKS/R.660_819.
16) http://www.dnd.ca/menu/menu/answers_e.htm.
که از طریق خاک وارد کانادا شده اند می توانند در نیروهای ذخیره خدمت کنند ( البته نه به عنوان افسر)17.
مجدداً باید تاکید کنیم که هیچ منعی در افراد با تابعیت مضاعف وجود ندارد. در بریتانیا و انگلیس نیروهای مسلح ، شهروندان کشورهای مشترک المنافع را که در واقع اتباع بریتانیا محسوب می شوند، قبول می کنند ( مثلاً شهروندان ایرلندی) . اما از نظر عددی تعداد کمی از بیگانگان را به عنوان خدمت سربازی قبول می کنند18. فقط شهروندان کشورهای مشترک المنافع یا ایرلند می توانند به درجات افسری برسند 19، اما مجدداً باید تاکید کنیم که تابعیت مضاعف هیچ کجا به عنوان یک عاملی که از یک تبعه خارجی برای خدمت درنظام وظیفه سلب صلاحیت بکند ، فهرست نشده است. قوانین آلمان به آلمان ها اجازه می دهد (که به آن شهروندی آلمان می گویند و چند مورد دیگر) که اسمشان در فهرست ارتش آلمان آورده شود.همچنین قوانین آلمان به وزارت دفاع اجازه می دهد که بیگانگان را درزمانی که وضعیت ضروری عمومی درکشور وجود دارد بپذیرد . در این قانون هیچ قیدی مبنی بر این که تابعیت مضاعف به عنوان عامل عدم صلاحیت مطرح شده باشد وجود ندارد. قانون ترکیه هم تا حدودی سختگیرانه تراست و داشتن شهروندی ترکیه و تابعیت ترکیه را به عنوان پیش شرط انجام خدمت سربازی الزام کرده است20.هنوز هم هیچ ماده ی قانونی وجود ندارد که شهروندان دارای تابعیت مضاعف را از خدمت سربازی منع کرده باشداما داشتن شهروندی تابعیت ترکیه شرط شده است.