می 7, 2021

انحراف معیار، به عنوان یک

n= حداقل حجم نمونه لازم
N= حجم جامعه آماری (که در این تحقیق 400 نفر می‏باشد)
ε= خطای پذیرفته شده توسط محقق یا بازه قابل تحمل از برآورد پارامتر مورد نظر
= مقدار به دست آمده از جدول توزیع نرمال استاندارد (در این تحقیق و با در نظر گرفتن سطح اطمینان 95 درصد، مقدار به دست آمده از جدول توزیع نرمال استاندارد 96/1 می‏باشد).
در فرمول بالا از آنجایی که انحراف معیار جامعه () در دسترس نبود از طریق توزیع تعداد 30 پرسشنامه مقدماتی بین اعضای جامعه، انحراف معیار متغیر کلیدی پژوهش (قصد کارآفرینی) محاسبه شد و در فرمول بالا جایگذاری شد. خطای مجاز برابر 07/0، حجم نمونه مورد نیاز با جایگذاری فرمول بالا به صورت زیر محاسبه می‌شود.
همانگونه که مشاهده می‌کنید حداقل تعداد حجم نمونه برابر 184 نفر تعیین شده است که در این پژوهش برای اطمینان از دست‌یابی به حجم نمونه، تعداد 200 پرسشنامه توزیع شد که در نهایت داده‌های مربوط به 193 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
روش نمونه‌گیری
نمونه گیری به معنای برداشتن نسبتی از جامعه با کل به عنوان معرف یا نماینده است. این نمونه باید همه یا اکثر ویژگی‌های جامعه کل را داشته باشد،تا بتوان نتایج حاصل را از آن را به جامعه تعمیم داد.برای اینکه بتوان نتایج را تعمیم داد با ادعا کرد که نمونه معرف جامعه است، می‌بایست نمونه گیری مطابق با قواعد احتمال یا بر اساس اصول و قواعد خاص و یا انتخاب افراد به روش‌های نظام‌مند صورت پذیرد. یکی از روش‌های نمونه گیری،نمونه گیری طبقه بندی تصادفی می‌باشد.به این صورت که همه افراد جامعه از فرصت برابر برای انتخاب شدن برخوردار بوده و انتخاب هر فرد مستقل از دیگران صورت می‌گیرد (میرزایی 1388).نوع روش نمونه‌گیری بر اساس بررسی هزینه،زمان، نوع مسئله پژوهش و امکانات مورد نیاز تعیین میشود. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری از نوع تصادفی ساده استفاده شده است.
ابزار گردآوری دادهها
چهار ابزار متداول جمع‌آوری داده‌ها، بررسی مدارک و اسناد، مشاهده، مصاحبه و پرسش‌نامه می‌باشد. در تحقیقات توصیفی و نیز تحقیقاتی که از گستره جغرافیایی زیادی برخوردار باشد یا افراد جامعه آماری و نمونه آن زیاد باشند، از روش پرسش‌نامه‌ای استفاده می‌شود. در این پژوهش برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه استفاده شده است. پرسش‌نامه به عنوان یکی از متداول‌ترین ابزار جمع‌آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی، به کار می‌رود. جدول شماره مشخصات پرسشنامه پژوهش و منابعی که پرسش‌های مربوطه به هر متغیر از آن اقتباس شده است گزارش شده است.
جدول شماره ‏31- مشخصات پرسش‌نامه پژوهش
متغیر
شماره پرسش‌ها
منبع
هوش عاطفی
احساسات درونی
Q1-Q4
(Hahn, Choi, & Lee, 2013)
احساسات بیرونی
Q5-Q8
استفاده از احساسات
Q9-Q12