اندازه موسسه حسابرسی، تجزیه و تحلیل داده ه

در واقع این عامل باعث میشود که اریبی که در ضریب تعیین ناشی از حجم نمونه (n) است برطرف شود. تفاوت این ضریب با ضریب تعین در عامل (2-n)/(1/n) می‌باشد. چنانچه مقدار n بزرگ باشد مقدار (1-n)/(2/n) به یک نزدیک شده و تفاوت و به صفر می‌رسد. عامل دیگری که به وسیله نرمافزار محاسبه می‌گردد خطای معیار است که میزان پراکندگی داده‌ها را حول رگرسیون برآوردی نشان میدهد. در این تحقیق با توجه به نوع داده‌ها و روش‌های تجزیه و تحلیل آماری موجود، از روش داده‌های ترکیبی استفاده شده است. زیرا به منظور بررسی فرضیه ها اطلاعات متغیرهای مستقل و وابسته از دو جنبه متفاوت مورد بررسی قرار می‌گیرند؛از یک سو، این متغیرها در میان شرکت‌ها مختلف و از سوی دیگر، در دوره زمانی1391-1385آزمون می‌شوند.
3-13-3- آزمون معنی‌دار بودن متغیر مستقل
برای بررسی معنی‌دار بودن ضرایب متغیرهای مستقل در هر مدل از آماره tاستفاده شده است. برای محاسبه این آماره از فرمول زیر استفاده می‌شود.
: ضریب تخمینی، : انحراف معیار ضریب تخمینی،
: مجذور اختلاف بین مشاهدات واقعی و برآوردی، n: مقدار مشاهدات، k: تعداد پارامترها.
آماره tبدست آمده با t جدول که با درجه آزادی n-K در سطح اطمینان 90%، 95% و 99% محاسبه شده مقایسه می‌شود، چنانچه قدر مطلق t محاسبه شده از t جدول بزرگ تر باشد، ضریب مورد نظر معنی‌دار خواهد بود که دلالت بر وجود ارتباط بین متغیر مستقل و وابسته است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه
در فصل قبل روش تحقیق ،نحوه گردآوری داده ها، متغیرهای تحقیق، مدل های مورد استفاده در تحقیق و آزمونهای مورد استفاده بیان گردید . پس از آنکه داده ها گردآوری ، استخراج و طبقه بندی گردید مرحله جدیدی از فرایند تحقیق که مرحله تجزیه و تحلیل داده ها نامیده می شود آغاز می گردد.این مرحله از تحقیق، از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا نشان دهنده تلاش ها و زحمات گذشته است در این مرحله با استفاده از روش های مختلف و با تکیه بر معیار عقل سعی می شود اطلاعات و داده ها در جهت آزمون فرضیه و ارزیابی آن مورد استفاده قرار گیرد. در این مرحله آنچه مهم است این است که باید اطلاعات و داده ها را در مسیر هدف تحقیق ، پاسخگویی به سوالات تحقیق و نیز ارزیابی فرضیه ها، مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
4-2- تجزیه وتحلیل نتایج
دراین تحقیق به بررسی تاثیر اندازه موسسه حسابرسی با کیفیت حسابرسی پرداخته می شود متغیر اندازه موسسه حسابرسی به عنوان فرضیههای تحقیق به صورت جداگانه مطرح و جهت آزمون فرضیه ها از روش همبستگی بین متغیرها و معادلات رگرسیون از طریق روش پانل دیتا استفاده میشود.
در ابتدا آمار توصیفی متغیرهای مورد نظر ارایه می شود و سپس فرضیه های تحقیق آزمون می شود.
جدول 4-1 آمار توصیفی متغیرها
عنوان
KE
LEV
SIZE