می 7, 2021

اندازه موسسه حسابرسی، تولید ناخالص داخلی

دلتاس و دوگار (2004) در پژوهش های خود به این نتیجه رسیدند، هر چه تنوع محصولات حسابرسی کمتر باشد کیفیت حسابرسی صورت های مالی بالاتر است.
چانتائو و همکاران (2007) در پژوهش خود به تحلیل شناخت (درک) بازار سهام از کیفیت حسابرسی میان تعدادی از موسسات حسابرسی کوچک در بازار حسابرسی چین پرداختند. این پژوهشگراندریافتند رابطه مثبت بین اندازه موسسه حسابرسی و درک سرمایه گذار از کیفیت سودآوری وجود دارد. نتایج پژوهش چانتائو و همکاران نشان داد، اندازه های مختلف موسسات حسابرسی روی کیفیت حسابرسی تاثیرگذار است.
لینوکس در سال 1999 نشان داد که موسسه های حسابرسی بزرگ نسبت به موسسه های حسابرسی کوچک انگیزه بیشتری برای صدور گزارش صادقانه دارند. تحقیقات وی نشان می دهد که هر چه میزان منافع مالی در واحدهای مورد حسابرسی بیشتر باشد، استقلال حسابرسان نیز اهمیت بیشتری می یابد.
دیویدسون و نئو در سال 1993 بر اساس داده هایی از بازارهای کانادا متوجه شدن که صاحبکاران حسابرسان صاحب نام در مقایسه با صاحب کارانی که از چنین حسابرسانی برخوردار نیستند، اشتباهات پیش بینی مدیریت بیشتری دارند.
فارگر و همکاران در سال 2001 با استفاده از نمونه ای شامل 796 مشاهده از 20 کشور مختلف طی سال 1994، به بررسی تقاضا برای شهرت موسسات حسابرسی در بازارهای بین المللی پرداختند. نتایج حاصل از بررسی رابطه متغیرهای اندازه شرکت، اهرم مالی، ویژگی های افشا، تولید ناخالص داخلی و لگاریتم طبیعی حق الزحمه حسابرسی با انتخاب 6 حسابرس بزرگ بیانگر این بود که ویژگی های افشا،تنها عوامل انتخاب موسسات حسابرسی بزرگ هستند.
جدول شماره(2-2): خلاصه ای از پیشینه های خارجی
ردیف
نام محقق
نتایج تحقیق
1
کار جالانین (2010)
حسابرسان چهار موسسه حسابرسی بزرگ و حسابرسی های مشترک با بیش از یک حسابرس مسئول با کاهش هزینه بدهی ارتباط دارند.
2
چن و همکاران (2010)
کیفیت حسابرسی بالاتر، باعث می شود هزینه سرمایه در شرکت های غیردولتی نسبت به شرکت های دولتی کاهش معناداری داشته باشد.
3
فروناندو و همکاران (2008)
دریافتند که سه ویژگی اندازه موسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در یک صنعت و دوره تصدی حسابرس با هزینه رابطه منفی دارد.
4
احمد و همکاران (2008)
شرکت هایی که حسابرسان موسسات بزرگ حسابرسی را در یک صنعت تخصص دارند، استخدام می کنند، هزینه سرمایه کمتری نسبت به شرکت هایی که این گونه حسابرسان استفاده نمی کنند دارند.