اندازه گیری سرمایه های فکری، مدیریت دانش

اواسط دهه 1980 حرکت از عصر صنعت به سمت عصر اطلاعات، انتشار کتاب استخراج ارزش از نوآوری توسط آقای تیس.
اواخر دهه 1980 اولین تلاش ها برای تدوین صورت حساب هایی که سرمایه های فکری را اندازه گیری کنند(اسویبی، 1988).
تالیف کتاب ارتباط گم شده و سقوط مدیریت حسابداری(جانسون و کاپلان)
تالیف کتاب مدیریت دارای های دانش در قرن 21(آمیدن).
اوایل دهه 1990، اولین باری که نقش مدیریت سرمایه های فکری با تخصیص یک پست رسمی درسازمان مشروعیت می یابد و آقای ادوینسون به عنوان مدیر سرمایه های فکری اسکاندیا معرفی می شود.
اواسط دهه 1990 ارایه موجودی سرمایه های فکری در شرکت اسکاندیا به صورت ضمیمه صورت های مالی (1994).
استفاده از ممیزی دانش برای ارزیابی جامع از وضعیت سرمایه فکری توسط سلمی (1999).
انتشار کتاب توسط صاحب نظران نهضت سرمایه فکری.
اواخر دهه 1990 سرمایه فکری موضوع مورد پسند بسیاری از محققان، کنفرانس ها و مقالات قرار گرفت
اوایل دهه 2000 :
انتشار اولین مجله معتبر علمی با عنوان سرمایه های فکری
انتشار اولین استانداردهای حسابداری سرمایه فکری توسط دولت دانمارک
انتشار کتاب اولین گزارش سرمایه های فکری توسط اتحادیه اروپا
انتشار کتاب مدیریت اندازه گیری و گزارش دهی دارایی های نامشهود توسط لو
پروژه های مختلف در مورد مدیریت و اندازه گیری سرمایه های فکری تعریف و در حال پیگیری است.
2-13- چارچوب نظری تحقیق
چارچوب نظری پژوهش الگوی مفهومی مبتنی بر روابط تئوریک میان عوامل و متغیرهای اثرگذار بر موضوع پژوهش که برگرفته از ادبیات پژوهش می باشد، عبارتند از: سرمایه فکری وتاثیر آن بر مهندسی و نوآوری در سازمان های صنعتی.
این پژوهش به بررسی رابطه بین سرمایه فکری و تاثیر آن بر مهندسی و نوآوری در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی شیراز پرداخته است. متغیر وابسته در پژوهش حاضر مدیریت نوآوری در سازمان مورد نظر است. با استنتاج از مطالعات و پژوهش برای سنجش سرمایه فکری از مقیاس استاندارد بونتیس(1998) استفاده شد. مقیاس بونتیس شامل بر 42 سوال و طیف 5 تایی لیکرت و دارای 3 بعد است که هر بعد آن توسط حداقل 4 سوال سنجیده می شود. این ابعاد عبارتند از :سرمایه انسانی- سرمایه ساختاری- سرمایه رابطه ای – مزیت رقابتی – استراتژی تجاری- طرح های بازپرداخت و پاداشت و زنجیره ارزش.
پرسشنامه مذکور به دلیل مبتنی بودن بر نظریه سرمایه فکری بونتیس(1998) از یک طرف و نظری مدیریت دانش امین زاده(1392) از طرف دیگر و استفاده متعدد آن در تحقیقات داخلی وتحقیقات خارجی از روایی محتوایی بالایی برخوردار است. همچنین متغیرهای توصیفی در این تحقیق در قالب متغیرهای سن، سابقه، تحصیلات، جنسیت، وضعیت تاهل ، سمت و وضعیت اشتغال بررسی گردیده است.
2-14- مدل مفهومی تحقیق
متغیر مستقل

نوشته ای دیگر :
برخی انواع دینداری یا قرائت های دینی در ایران، محمد مجتهد شبستری