اندازه گیری عینی، نیازهای اجتماعی

اعتقاد به راحت تر بودن زندگی در قیاس با میزان تلاش و زحمت
اعتقاد به ضرورت برابری بین درآمد در مقایسه با میزان زحمت و تلاش
اعتقاد به ضرورت برخورداری از شغل بهتر در مقایسه با میزان زحمت و تلاش
برای سنجش هر یک از گویه های فوق، از طیف لیکرت استفاده شده که در آن به گزینه «کاملا مخالف» امتیاز 1، به گزینه «مخالف» امتیاز 2، به گزینه« بی نظر» امتیاز 3، به گزینه «موافق» امتیاز4 و به گزینه «کاملا موافق» امتیاز 5 داده شد.بخش هشتم پرسشنامه با 5 سوال برای این منظور در نظر گرفته شده است. با توجه به این هر پاسخگو از مجموع گویۀ مطرح شده در احساس استحقاق(5 گویه) قادر خواهد بود امتیازی بین حداقل 5 و حداکثر 25 را برای متغیر احساس استحقاق کسب کند و در یکی از قسمتهای طیف زیر قرار گیرند:
25 2/18 6/11 5
زیاد متوسط کم
25 2/18 6/11 5
زیاد متوسط کم
طیف میزان احساس استحقاق پاسخگویان
افرادی که امتیازی بین 5تا 6/11را کسب کنند، میزان احساس استحقاق شان درسطح «کم» قرار میگیرد.
افرادی که امتیازی بین 6/11 تا 2/18 را کسب کنند، میزان احساس استحقاق شان درسطح «متوسطی» قرار میگیرد.
افرادی که امتیازی بین 2/18 – 25 را کسب کنند، میزان احساس استحقاق شان درسطح «زیاد» قرار میگیرد.
3-8-2-5- نیاز
تعریف نظری: نیاز در دیگاه تونی فیتزپتریک، ظاهرا چیزی را توصیف می کند که ؛ به طبیعت آدمی مربوط است و ضرورت بیشتری از ترجیحات دارد بنابراین،کمتر فردگرایانه است ظاهرا نیازها عمومی ترند و وجه اشتراک بیشتری از خواسته ها دارند. نیازها، بعلاوه، به نوعی تعریف و اندازه گیری عینی میدان می دهند که به رفتار بازار بستگی ندارد(فیتزپتریک،1381: 23)
تعریف عملیاتی: متغیر ارضای نیاز به وسیله معرف های زیر از نظریه نیاز مازلو استخراج گردید:
نیاز های زیستی 2- نیازهای امنیتی 3- نیازهای اجتماعی4- نیازهای احترام 5- نیازهای خود شکوفایی.
گویه های وضعیتی تغذیه، پوشاک، مسکن، اوقات فراغت، آسایش خاطر، شرایط ازدواج، احترام دوستان و جامعه و در نهایت تحقق اهداف فرد بر اساس طیف 5 قسمتی لیکرت مورد سنجش قرار گرفت. بخش نهم پرسشنامه دارای 11 سوال می باشد که به این متغیر می پردازد. پس پاسخگو از مجموع گویۀ مطرح شده در شاخص ارضای نیاز(11 گویه)، قادر خواهد بود امتیازی بین حداقل 11 و حداکثر 55 را برای متغیر ارضای نیاز کسب کند و در یکی از قسمتهای طیف زیر قرار گیرند:
55 2/40 6/25 11
بالا متوسط پایین
55 2/40 6/25 11
بالا متوسط پایین
طیف میزان ارضای نیاز پاسخگویان