می 7, 2021

اندازه گیری مدیریت سود، مدیریت سود

3 – زمانبندی
زمانبندی: زمانبندی تحصیل و خرید داراییها میتواند بر سود حسابداری تأثیر بگذارد. مدیریت میتواند زمان و مقدار سرمایهگذاری در هزینههای تحقیقوتوسعه، تبلیغات و نگهداری را انتخاب نماید، هر سه مورد به عنوان هزینه دوره در دورهایی که تحمل میشود، شناسایی میشوند. مدیریت همچنین در مورد زمانبندی فروش اموال، ماشینآلات و تجهیزات برای تسریع بخشیدن یا به تأخیر انداختن شناخت سود و زیان تصمیم میگیرد(پاتل، 2012).
1-7-2- تعاریف عملیاتی
اندازه شرکت:
در این پژوهش برای تعیین اندازه شرکت از لگاریتم طبیعی ارزش دفتری داراییهای شرکت استفاده شده است.
زمانبندی (فروش دارییها):
در این پژوهش برای اندازهگیری و ارزیابی متغیر زمانبندی فروش از مدل تعدیل شده جونز(1995) استفاده شده است. در این روش برای اندازهگیری فروش داراییها از سود حاصل از فروش داراییها و سرمایهگذاریهای شرکت i در ابتدای سال t محاسبه میگردد.
مدیریت سود:
در این پژوهش برای محاسبه مدیریت سود از اقلام تعهدی اختیاری حاصل از مدل تعدیل شدهی جونز(1995) استفاده شده است. (دیچو و همکاران، 1995) بیان کردند زمانی که اعمال نظر مدیریت فقط بر درآمد محدود نشده باشد مدل جونز برای اندازهگیری اقلام تعهدی غیر اختیاری دقیق نخواهد بود. آنها شواهدی رو کسب کردن که نشان میداد مدل تعدیل شده جونز در بین مدلهای مختلف تخمین اقلام تعهدی اختیاری، بهترین کارایی را دارد و به طور گسترده نیز در تحقیقات مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. (ورکریک، 20012).
(1)
TAit / Ait-1 = β1(1 / Ait-1) + β2 [ (∆REVit – ∆ RECit) / Ait-1] + β3 (PPEit / Ait-1) + β4 DisExpit + εit
= TA it کل اقلام تعهدی شرکت i در سال t
= A it-1 مجموع داراییهای اول دوره شرکت i در سال t
=ΔREVitt تغیر در درآمد شرکت i از سال t-1 تا سال t
=PPEit ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات شرکت i در سال t
=∆ RECit تغییر در خالص حساب های دریافتنی شرکت از سال t-1 تا سال t
= β1, β2, β3 ضرایب رگرسیون
Taiming = زمانبندی فروش داراییها
برای اندازه گیری مدیریت سود از جریان نقد عملیاتی غیرعادی و هزینههای اختیاری غیرعادی استفاده شده است. در تحقیقات صورت گرفته توسط )دچو و همکاران، 1998)، (کیم و سوهن، 2008)،(کوهن و همکاران، 1998)، (روچودهری، 2006)، (کوهن و همکاران، 2008)، (و یو، 2008)، از مدلهای زیر جهت اندازه گیری سطح عادی جریان نقدی عملیاتی و هزینههای اختیاری غیرعادی استفاده شده است:
(2)
CFOit/Ait-1=K1t (1/Ait-1) +K2t (Salesit / Ait-1+K3t (ΔSalesit/Ait-1)) +εit
Dis Expit = هزینههای اختیاری شرکت i دردوره t است و شامل مجموع هزینهی تبلیغات، هزینههای عمومی، فروش و اداری تشکیلاتی می شود.