انواع خدمات مشاوره ای، انطباق محتوای کتاب

Abstract Connection Technology Background

هدی فرجی
1390
ارزیابی محتوای کتاب دین و زندگی سال سوم دبیرستان بر اساس معیارهای انتخاب و سازماندهی محتوا از دیدگاه صاحب نظران و دبیران آموزش و پرورش در مناطق پنج و ده شهر تهران
از نظر دبیران معیار فعالیت محور، معیار تعلیم و معارف قرآن درباره زندگی و معنای آن، معیار توجه به مسئله نبوت و تعالیم انبیا، توجه به سیره اهل بیت، نگارش مستدل و منطقی، تناسب محتوا با نیازهای یاد گیرنده، سودمندی، انسجام و یکپارچگی و توالی به نسبت نظر صاحب نظران با میزان کم تری رعایت شده اما معیارهای وسعت و تفکر محوری نسبت به نظر صاحب نظران با میزان بیشتری رعایت شده است.
بگ محمدی
1390
ارزشیابی محتوای کتاب درسی روان شناسی سوم متوسطه بر اساس معیارهای برنامه ریزی درسی از دیدگاه دبیران و دانش آموزان شهر پارس آباد مغان
دبیران نسبت به تناسب محتوای کتاب با نیازها و علایق دانش اموزان نظر مساعد دارند ولی از نظر دانش آموزان، دانش آموزان دختر محتوای کتاب را متناسب با علایق و نیازهای خود دانستند در حالی که دانش آموزان پسرکمتر تناسبی بین محتوای کتاب با نیازهای خود قایل شدند.
ایزدی، عابدینی بلترک و منصوری
1390
بررسی تحلیل محتوای تربیت بدنی در کتاب‌های درسی دوره ابتدایی
فراوانی و ضریب اهمیت مؤلفه ی آگاهی از اهمیت فعالیت‌های بدنی در سلامت و پیشگیری از بیماریها بیش از سایر مؤلفه ها وکمترین میزان توجه نیز مربوط به مؤلفه های آگاهی از مضرات عدم تحرک بدنی،آگاه ساختن درزمینه ی تغذیه مناسب پس ازانجام فعالیت‌های بدنی وتوجه به ورزش‌های بومی ومحلی می باشد.
کمالی
1389
بررسی میزان انطباق محتوای کتاب روان شناسی سال سوم متوسطه با اهداف مصوب آن
در اهداف حیطه شناختی، هدف آشنایی با مشاوره روان درمانی و انواع خدمات مشاوره ای و روان درمانی کمتر از حد انتظار با محتوای کتاب انطباق دارد و به هدف شناخت مفهوم بهداشت روانی و انواع پیشگیری اصلا توجهی نشده است. در حیطه عاطفی و روانی – حرکتی از یک طرف همه اهداف کمتر از حد انتظار با محتوای کتاب انطباق دارند.
دهقان
1389
ارزیابی تناسب محتوای کتب تعلیمات اجتماعی با توانایی ها و نیازهای دانش آموزان مقطع ابتدایی
محتوای کتب تا حد زیادی با توانایی دانش آموزان هماهنگی دارد حال آن که، تناسب محتوا کتب با نیازهای جنسیتی دانش آموزان از نظر هر دو گروه ارزیاب در حد کم در ارتباط با نیازهای اجتماعی است.
خوشبخت
1389
مفهوم مرگ در سه جنبه زیست شناختی ( بازگشت ناپذیری، اجتناب ناپذیری، غیر عملکردی و علیت )، فرهنگی و عاطفی ( ترس، ناراحتی، عصبانیت، اشتیاق، گناه، تکذیب، شک و سردرگمی ) در ادبیات کودک
بین حضور ابعاد زیست شناختی، فرهنگی و عاطفی در کتاب ها تفاوت معنادار دیده شد. بدین صورت که تفاوت معنادار میان عامل زیست شناختی و عاطفی به نفع عامل زیست شناختی و نیز میان عامل فرهنگی و عاطفی به نفع عامل فرهنگی دیده شد. بین عامل فرهنگی و زیست شناختی تفاوت معنادار دیده نشد.
پورزکی