انواع دینداری مبتنی بر لایه پیرامونی دین، نوع شناسی قرائت های دینی ویلیام شپرد

ج) دینداری باورگرا …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱
د) دینداری تجربه گرا …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱
ه) دینداری اخلاقگرا …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱
انواع دینداری مبتنی بر لایه پیرامونی دین ……………………………………………………………………………………………….. ۱۲
الف) دینداری رسمی – غیر رسمی ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲
ب) دینداری ایدئولوژیک – غیر ایدئولوژیک ……………………………………………………………………………………………… ۱۲
ج) دینداری سنتی – پویا …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲
د) دینداری باواسطه – بی واسطه ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۳
۶)مجید محمدی ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳
الف) دین آئینی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳
ب) دین فقهی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴
ج) دینداری ایدئولوژیک …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴
د) دینداری فرافقهی – فرا ایدئولوژیک ………………………………………………………………………………………………………. ۱۵
ه) دینداری مدنی ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶
۸)نوع شناسی قرائت های دینی ویلیام شپرد ……………………………………………………………………………………………. ۱۷
الف) تمامیت گرایی اسلامی ………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸
ب) تجدد ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸
ج) سکولاریسم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹
۱) تجددگرایی اسلامی ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹
۲) اسلام گرایی رادیکال …………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰
۳) سنت گرایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲
۴) سنت گرایی جدید ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴

Related posts