انواع ریسک ادراک شده، ابعاد ریسک ادراک شده

Colorful Adhesives Notes, various shapes and sizes isolated on white (excluding the shadows)

ریسک ادراک شده را می توان به عنوان “پیامدهای منفی ناشی از یک اقدام” یا “انتظارات ذهنی ازخسارات” تعریف کرد ابعاد ریسک ادراک شده شامل مالی، کارکردی، اجتماعی، روانشناختی، زمانی و ایمنی است .ریسک استنباط شده می تواند به ویژگی های فردی بستگی داشته باشد. بدین معنی که در شرایط یکسان خرید یک محصول، افراد متفاوت سطوح متفاوتی از ریسک را ادراک می کنند(جلیلوند و ابراهیمی،1390).
ریسک کارکردی عبارتست از “ریسک ادراک شده توسط مصرف کننده ناشی از اینکه ویژگی های کارکردی محصول، نیازهای او را ارضا نمی کند(Wangenheim,2004). مصرف کننده برای کاهش ریسک مرتبط با یک تصمیم خرید، اطلاعاتی را در مورد محصول یا خدمت جستجو می کند. مصرف کننده ای که ریسک کارکردی بیشتری ادراک می کند، اطلاعات بیشتری را مرتبط با ویژگی های محصول جستجو می کند. احتمالاً برای به دست آوردن چنین اطلاعاتی از افرادی استفاده می شود که در زمینه آن طبقه محصول متخصص هستند، چون متخصصان قادرند چنین اطلاعاتی را در اختیارآنها قرار دهند(جلیلوند و ابراهیمی،1390).
واژه ریسک در فرهنگ لغت آکسفورد عبارتست از امکان و نوع رخداد نامطلوب در آینده، موقعیتی که ممکن است خطرناک باشد و یا عواقب و پیشامدهای نامطلوبی به همراه داشته باشد. ریسک، زمانی به وجود می آید که احتمال وقوع انتظارات از 100 درصد کمتر باشد. رفتارمصرف کنندگان شامل ریسک می گردد، از آن جهت که هر گونه اقدام آنان پیامدهایی را به دنبال دارد که آنها قادر به پیش بینی آن نیستند و برخی از این پیامدها نامطلوب از کار در می آیند. از این رو ریسک نشانگر وجود عدم قطعیت درباره نتیجه اقدامی است که احتمال وقوع آسیب فیزیکی یا خسارات دیگر را به دنبال دارد(Harridge – March, 2006).
ریسک ادراک شده ریسک ادراکی از پیشینهای قدیمی در ادبیات رفتار مصرف کننده برخوردار می باشد و بر طبق آن تایید می شود که ریسک ادراکی برای توضیح رفتار مصرف کنندگان متغیری قوی است، زیرا مصرف کنندگان غالبا می کوشند تا از اشتباهات پرهیز کنند(Andrews & V. Boyle, 2008).
2-4 انواع ریسک ادراک شده
2-4-1 ریسک مالی
ریسک مالی با احتمال از دست دادن پول همراه است. ریسک مالی زمانی به وجود می آید که شرایط مالی
مصرف کننده به خاطر خرید به خطر بیفتد، مانند کلاهبرداریهای مربوط به کارت اعتباری (خدمتگذار و دیگران، 1389).
2-4-2 ریسک اطلاعات شخصی
مفهوم حفظ اسرار را نمی توان مفهوم جدیدی دانست، ظرفیت رشد فناوری ها جدید برای پردازش اطلاعات و پیچیدگی آن سبب شده است که حفظ اسرار به مقوله بسیار مهمی مبدل گردد. از این رو بی اعتمادی مصرف کنندگان از لحاظ نحوه گردآوری و پردازش داده های شخصی شان افزایش می یابد (Flavián & Guinalíu, 2006).
2-4-3 ریسک عملکردی
نشان می دهد که یک محصول، کار خود را آن گونه که انتظار می رود انجام نمی دهد و بنابراین نمی تواند وعده های داده شده را ارائه نماید (مرادی و دیگران1389).
2-5 فلسفه مدیریت ریسک
فلسفه مدیریت ریسک بیانگر عقاید و گرایشات مشترکی است که چگونگی برخورد واحد تجاری با ریسک را از مرحله راهبردگذاری تا اجرای راهبردها در فعالیتهای روزمره، مشخص می کند. فلسفه مدیریت ریسک، مبین ارزشهای واحد تجاری است که بر فرهنگ، نوع عملیات واحد تجاری و اجزای بکار رفته مدیریت ریسک، تاثیرگذار می باشد، و شامل موضوعاتی از قبیل چگونگی شناسایی ریسکها، انواع ریسکهای پذیرفته شده و نیز چگونگی مدیریت ریسکها است( بورس اوراق بهادار تهران).
شرکتی که در پذیرش ریسکهای با اهمیت موفق بوده است، نسبت به شرکتی که به علت مشارکت در شرایط مخاطره آمیز، با شرایط سخت اقتصادی یا قانونگذاری رو به رو شده است، قطعاً چشم انداز متفاوتی درباره مدیریت ریسک دارد. مدیریت ریسک اثربخش می تواند مدیران را در ایجاد ارزش و حفظ ارزشهای موجود یاری رساند، لذا مدیران واحدهای تجاری تلاش می کنند با دستیابی به مدیریت ریسک اثربخش، به خواسته های ذینفعان خارجی از قبیل شرکتهای مادر و یا مقررات گذاران جامه عمل بپوشانند (همان منبع).
وقتی فلسفه مدیریت ریسک به نحو مناسبی تهیه شود، و کارکنان آن را بپذیرند، شرکت در شرایطی قرار میگیرد که می تواند به طور اثربخش به شناسایی و مدیریت ریسکهای موجود بپردازد. در غیر این صورت ممکن است کاربرد مدیریت ریسک، در واحدهای کسب و کار واحد تجاری، عملیات، و یا بخشها به شکل نامناسبی غیرقابل پذیرش باشد. اما در برخی موارد حتی با شکل گیری مناسب فلسفه ی واحد تجاری، به دلیل وجود تفاوتهای فرهنگی بین واحدهای مختلف کسب و کار واحد تجاری، تفاوتهایی در بکارگیری مدیریت ریسک بین آنها ایجاد می شود. مدیران برخی از واحدها آماده پذیرش ریسکهای بیشتری هستند درحالیکه مدیران سایر واحدها از ریسک گریزی بالاتری برخوردارند. به طورمثال، در زمینه فروش محصولات، شاید خط مشی اصلی، فروش بیشتر بدون توجه به رعایت قوانین و مقررات باشد در حالیکه واحد عقد قرارداد به علت ریسک گریزی بالا، توجه بیشتری به نحوه رعایت قوانین و مقررات در خط مشیهای داخلی و خارجی واحد تجاری می نماید. در هر حال تفاوت در فرهنگ واحدهای کسب و کار یک واحد تجاری می تواند تاثیر نامطلوبی بر واحد تجاری داشته باشد. اما با همکاری تمام واحدهای کسب و کار، می توان به نحو مناسبی فلسفه مدیریت ریسک را در کل واحد تجاری اجرایی نمود. در واقع فلسفه مدیریت ریسک در تمام فعالیتهای مدیریتی که در جهت پیشبرد امور واحد تجاری انجام می گیرد، بازتاب میکند. فلسفه مدیریت ریسک در بیا
ن خط مشیها، ارتباطات شفاهی و کتبی و نیز تصمیمگیریها کاربرد دارد. تاکید مدیریت بر خطمشیهای مکتوب،استانداردهای رفتاری، شاخصهای عملکردی و گزارش انحرافات یا عقد قرارداد با مدیران کلیدی، همگی بیانگر آن است که تقویت فلسفه مدیریت ریسک صرفاً بیان کلمات نیست، بلکه در عملیات روزانه نمود پیدا کرده است (همان منبع).
2-6 اهمیت و ضرورت مدیریت ریسک
زندگی امروز در حالی ادامه می یابد که شرایط عدم اطمینان بر کلیه امور سایه انداخته و فرآیند تصمیم گیری را متحول کرده است. تغییرات قیمت کالاهای اساسی، تغییرات نرخ ارز، تغییرات نرخ سود و همچنین تغییرات قیمت سهام مواردی هستند که سازمان های امروزی دائماً با آن دست به گریبانند. این تغییرات در کنار سایر تغییرات محیطی، باعث ظهور نظریات جدید علمی در حوزه مدیریت شده است، تا آنجا که نظریه آشوب به وجود آمده و سازمان ها را در محیطی با پیچیدگی زیاد و در عین حال قابل مدیریت، تصویر کرده است. مهندسی مالی و مدیریت یکپارچه ریسک، وظیفه کنترل ریسک ها را بر عهده گرفته و با ارائه راهکارهای نوین و راهبردهای بدیع توانسته برای شرکت های تجاری، تولیدی و خدماتی و به ویژه گردشگری روش های نظام مندی خلق کند.
مقوله جهانی شدن اقتصاد و از بین رفتن مرزهای اقتصادی، ناگزیر ما را با موضوعات ناآشنای تخصصی مالی مواجه خواهد ساخت. افزایش روزافزون مراودات و انتقال اطلاعات، خصوصاً با پیشرفت فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی و امروزه مالیه الکترونیک 3و سایبر فایننس 4، خود عاملی درجهت افزایش سرعت جهانی شدن اقتصاد می باشد. بعد از این، به بهانه نداشتن ابزارهای مدیریت ریسک نمی توانیم موضوعات مربوط را نادیده بگیریم و به تحقیقات انجام شده در این زمینه بی توجه باشیم(آهنگرانی،1391).