انواع سیستم‌های اطلاعاتی، استفاده از اینترنت

set of hand drawn chalk arrows isolated on black background

شناسایی مسئله: کشف مسئله و تعیین همه جوانب آن را شناسایی مسئله می‌گویند.
شناسایی و ارزیابی راه‌حل‌ها: در این تحقیق، ارائه راه‌حل‌های مختلف و متنوع و همچنین تجزیه و تحلیل آنها، به عنوان شناسایی و ارزیابی راه‌حل‌ها در نظر گرفته شده است.
انتخاب راه‌حل: هر تصمیم‌گیرنده‌ای برای حل مسئله، باید یک یا چند راه‌حل انتخاب کند.
اجرای راه‌حل: زمانی می‌توان تصمیم و یا راه‌حل انتخابی را معتبر دانست که قابل اجرا باشد و آن را عملیاتی و اجرایی کرد.
ارزیابی نتایج: پس از اجرای راه‌حل، باید نتایج و پیامدهای آن را مورد بررسی قرار داد تا بتوان در مورد اثربخشی و یا عدم اثربخشی تصمیم اتخاذشده، بحث کرد.
مدیران: در این پژوهش، مدیران حوزه علمیه قم در سمت‌های شغلی ریاست، قائم‌مقام، معاون، مدیر و سرپرست مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
1ـ10. قلمرو تحقیق
1ـ10ـ1. قلمرو مکانی تحقیق
این تحقیق در حوزه علمیه قم انجام شده است.
1ـ10ـ2. قلمرو زمانی تحقیق
زمان انجام پژوهش حاضر را می‌توان به دو مرحله مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی میدانی تقسیم کرد. مطالعات کتابخانه‌ای تحقیق از بهار سال 1393 شروع شد و در پاییز سال 1393 به پایان خواهد رسید.
فصل دوم
ادبیات موضوع
مقدمه
سیستم اطلاعاتی مدیریت مفهومی است که تنها یک یا دو دهه از عمر آن می‌گذرد و به روش‌های گوناگون آن را فهمیده و توصیف کرد‌ه‌اند. عموماً آن را به نام‌های سیستم اطلاعاتی، سیستم اطلاعات و تصمیم‌گیری، و سیستم اطلاعات کامپیوتری می‌شناسند (جوادکار، 1382: 5). سیستم‌های اطلاعاتی در یک سازمان سه نقش اساسی را ایفا می‌کنند: 1. پشتیبانی از استراتژی‌ها برای مزیت رقابتی2. پشتیبانی از تصمیم‌سازی کسب و کار3. پشتیبانی از عملیات و فرآیندهای کسب و کار (هویدا و بهنامی‌راد، 1387).
یکی از نقش‌های اصلی سیستم‌های اطلاعات مدیریت، پشتیبانی از تصمیم‌گیری در سازمان‌ها است و از آنجا که تصمیم‌گیری، پایه و اساس مدیریت به‌ شمار می‌رود، ایفای این نقش توسط سیستم‌های اطلاعاتی اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. بدیهی است که منشأ تمام تصمیم‌گیری‌ها وجود اطلاعات است و هر چه اطلاعات دقیق‌تر باشد تصمیم‌گیری دقیق‌تر انجام می‌گیرد. یکی از علل تصمیم‌گیری غلط و نادرست اکثر مدیران، نداشتن اطلاعات کافی است. حال اگر مدیر به اطلاعات تصمیم‌گیری نیاز دارد تنها راه در عصر حاضر استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی کامپیوتری است که می‌تواند در هر زمان آخرین وضعیت اطلاعاتی سازمان خود و سایرین را ارائه دهد (کشتکار ملکی، 1380: 8ـ9).
هدف این فصل، آشنا کردن خوانندگان با ادبیات موضوع تحقیق می‌باشد. خوانندگان با مطالعه این فصل می‌توانند پیش از ورود به بخش میدانی تحقیق، اطلاعات و دانش خود را درباره سیستم‌های اطلاعات مدیریت و تصمیم‌گیری افزایش دهند. این فصل در سه بخش سازمان‌دهی شده است؛ در بخش اول به مفاهیم اصلی سیستم‌های اطلاعات مدیریت که شامل اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی است، پرداخته می‌شود. همچنین در این بخش، با نقش و انواع سیستم‌های اطلاعاتی در سازمان و فواید و محدودیت‌های آن آشنا خواهیم شد. بخش دوم اختصاص به موضوع تصمیم‌گیری دارد. از جمله مطالب اصلی این بخش، می‌توان به نقش تصمیم‌گیری در مدیریت، مدل‌های تصمیم‌گیری در سازمان، نقش اطلاعات در تصمیم‌گیری و تصمیم‌گیری فردی و گروهی اشاره کرد. و در بخش سوم، حوزه علمیه قم که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته‌اند،‌ به‌طور مختصر معرفی می‌شوند.
بخش اول: سیستم‌های اطلاعات مدیریت (MIS)
2ـ1ـ1. عصر اطلاعات
به‌طور کلی پیشرفت‌های بشر در قالب سه عصر کشاورزی، صنعت و اطلاعات طبقه بندی می‌شود. عصر کشاورزی با هدف تهیه و تأمین غذا به وقوع پیوست. عصر صنعت که هنوز هم در برخی از کشورها حاکمیت دارد، پس از عصر کشاورزی شکل گرفت و نیاز بشر به ابزار و مواد اولیه را برطرف نمود. پس از عصر صنعت، عصر اطلاعات شروع شد. این عصر که مشخصه آن حضور قدرتمند رایانه در عرصه‌های مختلف زندگی بشر است، در دهه 90 میلادی و با همگانی شدن استفاده از اینترنت وارد نقطه عطف خود شد و به‌سرعت در حال سیر مراحل تکوینی خود می‌باشد. در جدول زیر روند تکامل عصر اطلاعات نشان داده شده است (سرلک و فراتی، 1387: 4ـ5).
جدول2ـ1ـ1.روند تکامل عصراطلاعات(منبع:سن، 2004: 6؛ به نقل از: سرلک و فراتی، 1387: 5)
ویژگی / عصر