انواع نوآوری سازمانی، وضعیت میزان تحصیلات

Colorful pencils

فهرست منابع فارسی: ………………………………………………………………………………………………………………..241
فهرست منابع لاتین: ………………………………………………………………………………………………………………….247
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول2-1-طبقه بندی نظرات صاحبنظران بر اساس انواع نوآوری سازمانی…………………………………………….27
جدول2-2-تحقیقات انجام شده در مورد ویژگیهای کارآفرینان……………………………………………………………72
جدول2-3-پیوستار مقایسه کارآفرینان سازمانی و مدیران سنتی……………………………………………………………76
جدول2-4-روند شکل گیری کارآفرینی دانش ……………………………………………………………………………..91
جدول2-5-سیر تاریخی ابداع واژه ها در خصوص القای کارآفرینی در سازمان ها……………………………………92
جدول2-6-ارزشهای ابزاری و نهادی کارآفرینان از نظر فرنالد و سالمن………………………………………………107
جدول3-1-امتیازبندی پرسش های جو خلاقانه و مولفه های آن………………………………………………………..130
جدول3-2-نحوه نمره گذاری پرسشنامه جو خلاقانه……………………………………………………………………….131
جدول 3-3-امتیازبندی پرسش های کارآفرینی دانش و مولفه های آن ……………………………………………..131
جدول3-4-نحوه نمره گذاری پرسشنامه کارآفرینی دانش ……………………………………………………………..132
جدول4-1-1-توزیع فراوانی وضعیت جنسیت آزمودنی ها……………………………………………………………….137
جدول4-1-2-توزیع فراوانی وضعیت تاهل آزمودنی ها…………………………………………………………………..138
جدول4-1-3-توزیع فراوانی وضعیت سن آزمودنی ها……………………………………………………………………139
جدول4-1-4-توزیع فراوانی وضعیت سابقه کار آزمودنی ها…………………………………………………………….140
جدول4-1-5-توزیع فراوانی وضعیت میزان تحصیلات آزمودنی ها…………………………………………………..141
جدول 4-2-1-توزیع فراوانی متغیر جو خلاقانه…………………………………………………………………………….142
جدول 4-2-2-توزیع فراوانی متغیر اهداف چالش برانگیز…………………………………………………………………143
جدول 4-2-3-توزیع فراوانی و آماره های توصیفی متغیر حمایت از ایده ها…………………………………………144
جدول 4-2-4-توزیع فراوانی و آماره های توصیفی متغیر پویایی……………………………………………………….145
جدول 4-2-5-توزیع فراوانی و آماره های توصیفی متغیر سرزنده بودن و شوخ طبعی…………………………….146
جدول 4-2-6-توزیع فراوانی و آماره های توصیفی متغیر تعارض………………………………………………………147